JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kansainvälisen lähetystyön verkkosivut on julkaistu

Uutiset
14.2.2024 12.00

Juttua muokattu:

14.2. 12:44
2024021412445920240214120000
Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kuvakaappaus kansainvälisiltä verkkosivuilta

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kansainväliseen lähetystyöhön suunnatulta sivustolta löytyy sekä opillista sisältöä että henkilökohtaisia kertomuksia kuvien, tekstien, audioiden ja videoiden muodossa.

Kuvakaappaus kansainvälisiltä verkkosivuilta

Päi­vä­mies

Kuu­kau­sit­tain kym­me­net­tu­han­net ih­mi­set ha­ke­vat in­ter­ne­tin ha­ku­ko­neis­ta tie­toa, mis­tä löy­tyy Ju­ma­lan val­ta­kun­ta, mitä tar­koit­taa pa­ran­nus ja mi­ten voi saa­da syn­nit an­teek­si. Uu­si si­vus­to vas­taa tä­hän tar­pee­seen.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den kan­sain­vä­li­seen lä­he­tys­työ­hön suun­na­tut in­ter­net­si­vut on jul­kis­tet­tu osoit­tees­sa https://king­do­mof­pe­a­ce.net. Hank­keen ta­ka­na ovat kes­kus­jär­jes­töt SRK (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys), LLC (La­es­ta­di­an Lut­he­ran Church) ja SFC (Sve­ri­ges Frids­fö­re­nin­gars Cent­ra­lor­ga­ni­sa­ti­on).

Si­vu­jen tar­koi­tus on saat­taa Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­nen ope­tus eri puo­lil­la maa­il­maa elä­vien, us­ko­na­si­ois­ta kiin­nos­tu­nei­den ih­mis­ten löy­det­tä­väk­si sekä kut­sua hei­tä sa­nan kuu­le­mi­seen ja hen­ki­lö­koh­tai­seen pa­ran­nuk­seen.

Hank­keen taus­tal­la on ha­vain­to, et­tä in­ter­ne­tis­tä et­si­tään maa­il­man­laa­jui­ses­ti vas­tauk­sia us­kon pe­rus­ky­sy­myk­siin. Myös SRK ja LLC saa­vat sään­nöl­li­ses­ti yh­tey­de­not­to­ja. Rau­haa et­si­vien ih­mis­ten mää­räs­tä ker­too myös se, et­tä lä­he­tys­työ on vii­me vuo­si­na laa­jen­tu­nut no­pe­as­ti uu­siin mai­hin ja alu­eil­le, eri­tyi­ses­ti Af­ri­kas­sa ja Aa­si­as­sa.

Si­vus­to tar­vit­see kä­vi­jöi­tä

SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen ku­vaa si­vus­ton si­säl­töä:

– Si­vuil­ta löy­tyy sekä opil­lis­ta si­säl­töä et­tä hen­ki­lö­koh­tai­sia ker­to­muk­sia ku­vien, teks­tien, au­di­oi­den ja vi­de­oi­den muo­dos­sa. Ta­voit­tee­na on, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa si­vus­tol­la voi kuun­nel­la myös re­aa­li­a­jas­sa saar­no­ja eri kie­lil­lä. Al­ku­vai­hees­sa si­vus­to ja sen si­säl­tä­mä ma­te­ri­aa­li on ai­no­as­taan eng­lan­nin­kie­lis­tä, mut­ta jat­kos­sa se tu­lee pal­ve­le­maan myös muun­kie­li­siä vie­rai­li­joi­ta.

Tar­koi­tus on lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa li­sä­tä muun mu­as­sa rans­kan- ja es­pan­jan­kie­li­set si­vut. Mitä use­am­mal­la kie­lel­lä si­vus­to on löy­det­tä­vis­sä, sitä use­am­man et­si­vän ih­mi­sen se voi ta­voit­taa.

Si­vus­ton nä­ky­vyyt­tä py­ri­tään pa­ran­ta­maan ha­ku­ko­ne­op­ti­min­nin avul­la. Tämä tar­koit­taa, et­tä king­do­mof­pe­a­ce.net-si­vus­to py­ri­tään nos­ta­maan tie­tyil­lä ha­ku­sa­noil­la tie­toa ha­ke­val­le en­sim­mäis­ten ha­ku­tu­los­ten jouk­koon. Si­vus­ton tar­koi­tus­ta tu­ke­maan on pe­rus­tet­tu myös Ins­tag­ram-, Fa­ce­book- ja Yo­u­Tu­be -ti­lit, joi­den päi­vi­tyk­set oh­jaa­vat rau­haa et­si­viä si­vus­tol­le.

– Jot­ta ha­ku­ko­nei­den al­go­rit­mit al­ka­vat no­tee­ra­ta si­vun ja tar­jo­a­vat sen si­säl­töä mah­dol­li­sim­man mo­nil­le us­ko­na­si­ois­ta kiin­nos­tu­neil­le, si­vus­tol­la tar­vi­taan kä­vi­jöi­tä, ja sik­si­kin link­kiä kan­nat­taa ja­kaa, Kop­pe­roi­nen li­sää.

Logo ku­vaa glo­baa­li­suut­ta

Verk­ko­si­vu­jen ke­hi­tyk­ses­tä vas­taa pää­o­sin va­paa­eh­toi­sis­ta koos­tu­va työ­ryh­mä. Pro­jek­ti kes­ti kol­me vuot­ta. Suu­ri osa verk­ko­si­vus­ton ke­hit­tä­mi­ses­tä, esi­mer­kik­si si­vus­ton graa­fi­nen il­me, on saa­tu lah­joi­tuk­se­na.

Verk­ko­si­vu­jen logo on graa­fik­ko Os­si Gus­tafs­so­nin kä­si­a­laa.

– Ha­lu­sim­me mal­til­li­sen, sa­no­maa tu­ke­van lo­gon. Sen ku­vas­sa on tien­ris­teys ja ris­ti. Vä­ri­maa­il­ma tuo glo­baa­li­suu­den, se ku­vas­taa eri man­te­rei­ta ja kult­tuu­re­ja, avaa Ant­ti Ha­lo­nen.

Jo­kai­nen voi osal­lis­tua

Ha­lo­nen tuli pro­jek­tiin mu­kaan si­säl­lön­tuo­tan­to­vai­hees­sa, noin vuo­si sit­ten. Hän ko­ros­taa, et­tä si­vus­ton myö­tä us­ko­vai­set voi­vat en­tis­tä­kin pa­rem­min ol­la mu­ka­na kan­sain­vä­li­ses­sä lä­he­tys­työs­sä:

– En­nen on eh­kä ru­koil­tu lä­he­tys­työn puo­les­ta. Jat­kos­sa sii­hen voi osal­lis­tua myös vaik­ka­pa ja­ka­mal­la si­vus­ton link­kiä tai some-päi­vi­tys­tä.

Ha­lo­nen nos­taa esiin pal­ve­lu­nä­kö­kul­man:

– Ha­lu­am­me vält­tää sel­lais­ta vai­ku­tel­maa, et­tä net­ti­si­vus­to oli­si etäi­nen kes­kus­jär­jes­tö­jen han­ke. Työ­ryh­mäs­sä nä­em­me tä­män yk­sit­täi­siä ih­mi­siä pal­ve­le­va­na alus­ta­na, jon­ka kaut­ta us­ko­na­si­ois­ta kiin­nos­tu­nut hen­ki­lö mis­sä päin maa­il­maa ta­han­sa voi löy­tää kes­kus­te­lu­kump­pa­nik­seen ta­val­li­sen us­ko­vai­sen ih­mi­sen. Jos vie­rai­li­ja on esi­mer­kik­si Tan­sa­ni­as­ta, hän voi saa­da kes­kus­te­lu­kump­pa­nik­seen vaik­ka­pa ke­ni­a­lai­sen us­ko­vai­sen. Yh­tey­de­not­to voi ta­pah­tua joko si­vus­ton tai so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vien kaut­ta.

Lä­he­tys­työ­tä di­gi­taa­li­sin kei­noin

Verk­ko­si­vup­ro­jek­ti vah­vis­taa jo ai­em­min aloi­tet­tua lä­he­tys­työ­tä di­gi­taa­li­sis­sa ka­na­vis­sa.

Ha­lo­nen ki­teyt­tää:

– Maa­il­man tär­kein pro­jek­ti.


Verk­ko­si­vu: https://king­do­mof­pe­a­ce.net

Yo­u­Tu­be: @king­do­mof­pe­a­ce­o­ne­arth

Fa­ce­book: @king­do­mof­pe­a­ce­o­ne­arth

Ins­tag­ram: @king­do­mof­pe­a­ce­o­ne­arth

Tie­do­te: https://www.srk.fi/fi/ajan­koh­tais­ta/ca­te­go­ry/ajan­koh­tais­ta/

Li­sä­tie­to­ja: SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen, mii­ka.kop­pe­roi­nen@srk.fi, +358 50 3309986

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys