JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Paarinkantajan työvälineinä olivat vain paarit, kädet ja jalat

Puhutaan maasta ja taivaasta
11.10.2021 9.00

Juttua muokattu:

11.10. 09:48
2021101109480820211011090000

Milka Koistinen

Milka Koistinen

Au­lik­ki Pii­rai­nen

Ka­jaa­ni­lai­nen Pek­ka Kois­ti­nen sei­soi nuo­ruus­vuo­si­naan use­as­ti su­vi­seu­ra­tel­tas­sa ol­leen vih­re­än tai pu­nai­sen ris­tin vie­res­sä. Kyl­tis­sä luki PAA­RIT.

– Kä­vin Reis­jär­ven kan­sa­no­pis­ton ja suo­ri­tin en­si­a­pu­kurs­sin. Se oli riit­tä­vä op­pi­mää­rä, jot­ta pää­si paa­rin­kan­ta­jan teh­tä­vään.

Täs­sä ny­kyi­sin jo ka­don­nees­sa teh­tä­väs­sä op­pi, mitä on maan ve­to­voi­ma.

– Paa­rin­kan­ta­jien teh­tä­vä­nä oli kul­jet­taa seu­ra­tel­tas­sa sai­ras­koh­tauk­sen saa­neet, hel­tees­sä pyör­ty­neet tai uu­pu­neet seu­ra­vie­raat en­si­a­pu­tel­tal­le. Hoi­to­telt­ta saat­toi ol­la toi­sel­la puo­lel­la kes­kus­kent­tää. Paa­reis­sa ei ol­lut rat­tai­ta. Kan­ta­jien jal­ko­jen ja kä­sien va­ras­sa lii­kut­tiin, Kois­ti­nen päi­vit­te­lee.

Kes­kus­kent­tä saat­toi ol­la möyk­kyi­nen ja jopa ojia yli­tet­tä­vä­nä.

– Sii­nä tie­si kan­ta­neen­sa, kun hel­teel­lä sai mum­mun tai pa­pan pe­ril­le en­si­a­pu­a­se­mal­le.

Pai­no­ra­joi­tuk­sia kan­ta­muk­sel­le ei voi­nut lait­taa ja toi­si­naan saat­toi ol­la hie­man kii­reen tun­tua, jos paa­reil­la oli­jal­la oli vaik­ka­pa epi­lep­si­a­koh­taus pääl­lä tai muu­ten oli ko­vin hei­kos­sa ha­pes­sa.

– Muis­tan hy­vin jän­ni­tyk­sen tun­teen, kun sei­sos­kel­tiin paa­ri­kyl­tin al­la val­koi­nen pu­na­ris­ti­nen merk­ki­nau­ha ol­ka­var­res­sa. Ke­ho­tet­tiin sei­so­maan ja tä­hys­te­le­mään, jos joku tar­vii apua.

Hä­ly­tys saa­tiin usein niin, et­tä seu­ra­vie­raat al­koi­vat hui­toa tä­pö­täy­des­sä su­vi­seu­ra­tel­tas­sa penk­ki­ri­vis­tön kes­kel­tä tai tuo­tiin sa­naa, et­tä äk­kiä paa­rit tän­ne. Sit­ten paa­rit kan­toon ja au­kai­se­maan reit­tiä koh­tee­seen pyy­tä­en ih­mi­siä väis­tä­mään. Tel­tan vä­ki­mää­rää ei men­nei­nä vuo­si­na ra­joi­tet­tu ja penk­ki­ri­vit­kin oli­vat ah­taat.

– Aa­mu­päi­vät oli­vat rau­hal­li­sem­pia, mut­ta il­taa koh­den telt­ta täyt­tyi vä­es­tä, läm­pö­ti­la nou­si ja sai­ras­koh­taus­ten mah­dol­li­suus li­sään­tyi.

Myös eh­tool­lis­ju­ma­lan­pal­ve­lu­sai­ka oli työl­lis­tä­vää ai­kaa. Mi­tään en­si­a­pu­vä­li­neis­töä ei ol­lut, vain paa­rit ja mo­lem­mil­la kan­ta­jal­la kak­si kät­tä ja kak­si jal­kaa.

– Pel­ko sii­tä, et­tä jou­dut­tai­siin el­vyt­tä­mään, oli mie­les­sä, mut­ta tuo ko­ke­mus on­nek­si jäi sil­loin ko­ke­mat­ta.

Kois­ti­sen mie­les­tä hyvä puo­li teh­tä­väs­sä oli, et­tä sai ol­la Sa­nan kuu­los­sa ihan pal­kan edes­tä. Palk­ka­han oli sama kuin ny­kyi­sin­kin su­vi­seu­rois­ta, kah­vi- ja ruo­ka­lip­pu­ja.

Jon­kin­lai­nen ki­pi­nä tuos­ta paa­rin­kan­ta­jan työs­tä eh­kä syt­tyi, sil­lä ny­kyi­sin mies työs­ken­te­lee en­si­hoi­dos­sa.

– Noi­den ko­ke­mus­ten jäl­keen­kin olen ol­lut Su­vi­seu­ro­jen en­si­hoi­dos­sa työ­vuo­rois­sa ja ha­ke­nut uu­pu­nei­ta myös isos­ta­tel­tas­ta. To­sin ei enää ole tar­vin­nut kan­taa po­ti­lai­ta paa­rit keik­ku­en kä­sien va­ras­sa pit­kiä mat­ko­ja, kun lä­hel­le on pääs­ty joko am­bu­lans­sil­la tai paa­rit si­säl­tä­väl­lä mön­ki­jäl­lä.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys