JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Kaivataan ihmisyyttä, luottamusta ja huumoria”

Puhutaan maasta ja taivaasta
2.3.2024 6.00

Juttua muokattu:

28.2. 11:24
2024022811245620240302060000
Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Timo Olli

Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Timo Olli

Päi­vi Ka­mu­lan asi­ak­kaat toi­vo­vat ta­val­li­sia tur­vaa tuo­via asi­oi­ta. Hän an­taa heil­le ai­kaan­sa ja tar­jo­aa konk­reet­tis­ta apua huo­lien ja me­ne­tys­ten kes­kel­le.

Lop­pi­lai­nen Päi­vi Ka­mu­la työs­ken­te­lee ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­sen so­si­aa­li­pal­ve­luis­sa. Hä­nen asi­ak­kaan­sa ovat kan­sain­vä­lis­tä ja ti­la­päis­tä suo­je­lua saa­nei­ta sekä hei­tä, joil­le suo­je­lua ei ole myön­net­ty, mut­ta he ei­vät voi pa­la­ta ko­ti­maa­han­sa esi­mer­kik­si puut­tu­van kan­sa­lai­suu­den vuok­si.

– Maa­il­mas­sa on edel­leen val­ti­oi­ta, jois­sa van­gi­taan mie­li­val­tai­sin pe­rus­tein jopa äi­te­jä taa­pe­roi­käi­sen lap­sen­sa kans­sa asut­ta­en hei­dät vuo­sik­si työ­lei­reil­le. Olo­suh­teet siel­lä ovat poik­keuk­set­ta erit­täin epäin­hi­mil­li­set, ku­vai­lee Ka­mu­la.

Ka­mu­la ker­too, et­tä hä­nen työs­sään nä­kyy maa­il­mas­sa ta­pah­tu­va paha. Val­ta­o­sa pa­ko­lai­sis­ta on pa­en­nut ko­ti­maan­sa so­taa tai kor­rup­toi­tu­nut­ta hal­lin­toa.

– Vaih­to­eh­toi­ses­ti ko­ti­maa­han jää­des­sä ih­mi­soi­keu­det tu­li­si­vat hy­vin pian lou­ka­tuk­si, mi­kä­li hen­ki yli­pään­sä sääs­tet­täi­siin. Suo­mi on sik­si an­ta­nut heil­le suo­je­lun­sa YK:n kan­sain­vä­li­seen so­pi­muk­seen pe­rus­tu­en.

Asi­a­kas­kun­nas­sa on myös uk­rai­na­lai­sia, jot­ka ovat pa­en­neet Ve­nä­jän hyök­käys­so­taa.

Raas­ta­via ti­lan­tei­ta

Mo­nil­la Ka­mu­lan koh­taa­mil­la ih­mi­sil­lä on huo­li lä­hei­sis­tään.

– Per­he on jou­tu­nut eroon toi­sis­taan tai joku on ka­don­nut. On hy­väs­tel­ty lä­hei­nen läh­tö­maan huo­no­ta­soi­seen sai­raa­laan, ei­kä ke­nel­lä­kään ole va­raa kus­tan­taa tar­vit­ta­via hoi­to­toi­men­pi­tei­tä edes vuo­sien jäl­keen, Ka­mu­la ku­vai­lee.

Hän jat­kaa, et­tä vart­tu­neet van­hem­mat pel­kää­vät las­ten­sa per­hei­den puo­les­ta tai ikä­vöi­vät vi­de­o­pu­he­lu­jen ta­ka­na ole­vaa suur­ta lap­si- ja las­ten­lap­si­jouk­ko­aan. Nuo­ret su­re­vat ikään­ty­viä ja vai­ke­as­sa niuk­kuu­des­sa elä­viä van­hem­pi­aan, joi­ta ei­vät voi ta­lou­del­li­ses­ti aut­taa.

– Raas­ta­vin­ta lie­nee psyyk­ki­nen kuor­ma. Mie­li pa­kot­taa toi­mi­maan jat­ku­vas­ti, jot­ta voi­si pa­e­ta muis­to­jaan. Esiin­tyy hul­luu­den par­taal­le aja­vaa unet­to­muut­ta tai ki­pu­ja, jot­ka ei­vät se­li­ty lää­ke­tie­teel­lä. On hil­jais­ta sy­vää su­rua, joka nä­kyy ke­hon en­ne­nai­kai­se­na van­hen­tu­mi­se­na.

Tur­van ja toi­von tuo­mis­ta

– Usein kai­va­taan kuun­te­li­jaa, jol­la on het­ki ai­kaa. Joku, jon­ka kans­sa har­joi­tel­la uut­ta kiel­tä. Kai­va­taan ih­mi­syyt­tä, luot­ta­mus­ta ja huu­mo­ria, ku­vai­lee Ka­mu­la asi­ak­kai­den­sa tar­pei­ta.

He toi­vo­vat ta­val­li­sia tur­vaa tuo­via asi­oi­ta: lap­set ha­lu­a­vat kou­luun ja pit­kä­ai­kais­sai­raat hoi­toon.

Trau­ma­taus­tan­sa vuok­si ih­mi­nen on voi­nut unoh­taa ky­kyn­sä.

– Op­pi­mi­nen luo toi­voa, kun huo­maa sit­ten­kin pu­hu­van­sa uut­ta kiel­tä tai ym­mär­tä­vän­sä uu­den yh­teis­kun­nan toi­min­ta­ta­po­ja, Ka­mu­la huo­maut­taa.

Toi­voa luo ar­jen ra­ken­tei­den sel­kiyt­tä­mi­nen. Tyy­pil­li­nen nä­kö­a­lo­jen luo­mi­nen käy hä­nen mu­kaan­sa usein konk­re­ti­an kaut­ta.

– Voi­daan yh­des­sä va­ra­ta ham­mas­lää­kä­rin sär­ky­päi­vys­ty­sai­ka, soit­taa pit­kä pu­he­lu Ke­lan vi­ra­no­mais­lin­jal­le tai teh­dä pie­ni mak­su­si­tou­mus ruo­ka­kaup­paan.

Rak­kaus lä­him­mäi­siin

– Van­hem­mat ha­lu­a­vat lap­sil­leen hy­vää, muis­tut­taa Ka­mu­la.

Hy­vän ta­voit­te­lu on saa­nut hei­dät pa­ke­ne­maan vä­ki­val­taa. Van­hem­mat nä­ke­vät tu­le­vai­suu­den las­ten­sa kaut­ta. Opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det ja su­ku­puol­ten vä­li­nen koh­ta­lai­sen hyvä tasa-ar­vo saa hei­dät us­ko­maan tu­le­vai­suu­teen.

– Kuu­len hy­vin har­voin pa­ko­lais­ten suus­ta va­li­tus­ta kor­ke­as­ta ve­ro­tuk­ses­ta. Ih­mi­set ovat työl­lään val­mii­ta mak­sa­maan ta­kai­sin kai­ken sen hy­vän, min­kä Suo­mi heil­le an­toi.

Ka­mu­lan mie­les­tä hä­dä­na­lai­set ih­mi­set tu­li­si koh­da­ta Raa­ma­tun oh­jeen mu­kaan.

– Raa­mat­tu ot­taa mie­les­tä­ni tä­hän suo­raan kan­taa: ”Kun muu­ka­lai­nen asuu luo­na­si tei­dän maas­san­ne, äl­kää sor­ta­ko hän­tä. Muu­ka­lai­nen, joka asuu tei­dän luo­nan­ne, ol­koon niin kuin maas­sa syn­ty­nyt tei­kä­läi­nen. Ra­kas­ta hän­tä niin kuin it­se­ä­si, sil­lä te­kin olit­te muu­ka­lai­si­na Egyp­tin maas­sa. Minä olen Her­ra, tei­dän Ju­ma­lan­ne.” (3. Moos. 19:33–34.)

Vaik­ka us­koa ei voi suo­rit­taa va­paa­eh­tois­työl­lä tai hy­vil­lä te­oil­la, us­kon lah­jan saa­nut sy­dän to­dis­taa Ka­mu­lan mie­les­tä usein käy­tök­sel­lään Hen­gen he­del­mien vai­ku­tus­ta.

– Rak­kaus voi nä­kyä vie­raan ih­mi­sen huo­maa­mi­se­na, vaik­ka­pa ter­veh­ti­mäl­lä ar­jes­sa. Ju­ma­la on luo­nut mei­dät kaik­ki omak­si ku­vak­seen ja tar­koit­ta­nut mei­dät kan­ta­maan tois­tem­me ilo­ja ja taak­ko­ja.

Toi­voa on

Ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­sen so­si­aa­li­pal­ve­luis­sa eteen tu­lee mo­nen­lais­ta. Mi­ten Ka­mu­la säi­lyt­tää toi­von omas­sa elä­mäs­sään?

Hän vas­taa, et­tä kii­tol­li­suus ruok­kii toi­voa.

– Olen saa­nut rak­kaan per­heen, ko­din sekä laa­jan, mo­nen­kir­ja­van ys­tä­vä­jou­kon elä­mää­ni. On koh­tuul­li­ses­ti ter­veyt­tä. Mi­nus­ta näis­sä on jo pal­jon yh­del­le.

Li­säk­si hän on työn­sä kaut­ta usein to­dis­ta­nut, mil­lai­siin asi­oi­hin rik­kou­tu­nut­kin ih­mi­nen pys­tyy.

– Ih­mi­sen mie­li on us­ko­mat­to­man jous­ta­va ja har­voin voi aja­tel­la kai­ken ole­van me­ne­tet­tyä.

Suu­rin­ta toi­voa Ka­mu­lan elä­mään tuo elä­vä us­ko.

– Ju­ma­la on lu­van­nut pi­tää meis­tä huol­ta. Ju­ma­la on myös lu­van­nut, et­tei mi­tään ta­pah­du hä­nen tie­tä­mät­tään.

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys