JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Jylhien maisemien taidokasta taltiointia – luontokuvaaja näkee vahvasti Luojan kädenjäljen

Puhutaan maasta ja taivaasta
25.8.2023 10.05

Juttua muokattu:

25.8. 13:27
2023082513274320230825100500

Ur­po Ront­ti

Va­lo­ku­vaa­mi­nen, maa­laa­mi­nen, luon­nos­sa liik­ku­mi­nen ja omien lah­jo­jen käyt­tö Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä ovat tär­kei­tä asi­oi­ta Timo Mää­täl­le.

Juu­re­va kuu­sa­mo­lai­nen, eläk­keel­lä ole­va of­f­set-pai­na­ja ja luon­to­ku­vaa­ja Timo Määt­tä is­tuu 60 vuot­ta van­han va­ras­ton por­tail­la ja esit­te­lee ai­kan­sa käy­tän­nöl­lis­tä ra­ken­nus­pe­rin­net­tä.

Ym­pä­ril­lä on ai­hee­seen liit­ty­vää rek­vi­siit­taa, pi­ha­pii­ris­tä kaa­det­tu­jen leh­ti­kuus­ten pil­kot­tu­ja ok­sia, ma­ja­van kaa­ta­man puun puo­lik­si jyr­sit­ty­jä run­ko­ja. Nii­hin liit­tyy luon­to­ku­vaa­jan muis­to­ja ma­ja­va­ku­vauk­ses­ta vie­rei­sel­lä Ni­lo­jo­el­la.

Vie­rel­lä is­tuu Fan­ni-koi­ra, Jack­rus­sel­lin­ter­rie­ri.

– Se on oi­val­li­nen ka­ve­ri mu­ka­na ku­vaus­reis­suil­la, Määt­tä ker­too.

Määt­tä syn­tyi Kuu­sa­mon Vuo­tun­gis­sa maan­vil­je­li­jä­per­hee­seen, jos­sa elä­män edel­ly­tyk­set luo­tiin ko­val­la työl­lä omal­la ti­lal­la. Ym­pä­ril­lä oli suu­ret kos­ke­mat­to­mat erä­maat, jois­sa jyh­ke­ät ke­lo­hon­gat ei­vät ol­leet har­vi­nai­sia.

Ve­nä­jän raja kul­kee rei­lun kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä Mää­tän ko­ti­ta­loa: Paa­na­jär­vi laa­joi­ne, kos­ke­mat­to­mi­ne erä­mai­neen on kä­den ulot­tu­vil­la. Paa­na­jär­veen las­ke­vat myös ko­din lä­hel­lä vir­taa­van joen ve­det, Kuu­sin­ki­jo­en ja Ou­lan­ka­jo­en kaut­ta.

Ki­pi­nä va­lo­ku­vauk­seen syt­tyi luon­nos­sa

Si­säl­lä ko­din sei­nil­lä ole­vat ku­vat ker­to­vat rak­kau­des­ta omaan per­hee­seen, lap­siin ja luon­to­har­ras­tuk­seen.

Var­si­nai­sen ki­pi­nän luon­to­ku­vauk­seen Määt­tä sai ko­tin­sa vie­res­tä vir­taa­van Ni­lo­jo­en ran­nal­la, kun hän sat­tu­mal­ta ran­taan men­nes­sään ta­pa­si ka­na­hau­kan, joka oli juu­ri ot­ta­nut pii­sa­min kyn­siin­sä. Täs­tä ti­lan­tees­ta hän sai otet­tua van­hal­la Ko­ni­ka-ka­me­ral­la ku­via.

– Ta­pah­tui oi­val­lus, et­tä luon­nos­sa on näin lä­hel­lä ole­mas­sa­o­lon tais­te­lua, Määt­tä muis­te­lee.

Las­ten var­tut­tua ja va­paa-ajan li­sään­nyt­tyä luon­to­ku­vaus al­koi val­la­ta yhä enem­män ai­kaa. Määt­tä hank­ki pa­rem­mat ka­me­rat, ja nyt nii­tä on ai­ka­moi­nen re­per­tu­aa­ri. Sit­ten al­koi­vat kiin­nos­taa kor­pi­luon­to, iki­hon­gat ja Kun­ti­vaa­ra, jos­ta on hy­vät nä­ky­mät Ve­nä­jäl­le as­ti.

Maa­lau­sai­hei­den et­sin­tää

Mai­se­ma­ku­vaus al­koi, kun Määt­tä ha­lu­si et­siä maa­lau­sai­hei­ta. Määt­tä oli har­ras­ta­nut nuo­ruu­des­saan öl­jy­vä­ri­maa­laus­ta, mut­ta polt­ta­nut suu­ren osan tau­luis­ta muka huo­noi­na ja ti­laa vie­vi­nä.

Va­lo­ku­vauk­sen avul­la hän al­koi et­siä ja opis­kel­la ai­hei­ta mai­se­ma­maa­lauk­siin.

– Mis­tä sitä muu­al­ta saa kuin luon­nos­ta! Läh­tö­koh­dan pi­tää ol­la oi­ke­as­ta koh­tees­ta, jos ha­lu­aa saa­da maa­lat­tua esit­tä­vän ku­van.

Tun­tu­rit, ve­det, va­lot ja var­jot muut­tu­vat vuo­ro­kau­den ja vuo­de­nai­ko­jen myö­tä. Aa­mu on ku­vaa­jal­le an­toi­sin­ta ai­kaa. Näi­tä hän läh­ti opis­ke­le­maan ka­me­ran kaut­ta.

1990-lu­vul­la Mää­täl­lä oli mah­dol­li­suus ku­va­ta ra­jan­ta­kai­ses­sa Paa­na­jär­ven kan­sal­lis­puis­tos­sa kos­ke­ma­ton­ta luon­toa. Ku­vat­ta­vak­si siel­lä osui muun mu­as­sa Pää­jär­veen las­ke­va Ki­vak­ka­kos­ki.

Mai­se­ma­ku­vauk­ses­ta eläin­ku­vauk­seen

– Tie on vie­nyt Paa­na­jär­vel­tä ko­tiym­py­röi­hin, kar­hu­ku­vauk­seen, ma­ja­va­ku­vauk­seen ja sauk­ko­ku­vauk­seen. Vä­liin on mah­tu­nut ku­via kos­ki­ka­rois­ta ja kot­kis­ta, ja lo­pul­ta ku­vat­ta­vak­si ovat pääs­seet ko­ti­pi­han eläi­met, lin­nut, per­ho­set ja muut hyön­tei­set, Määt­tä lu­et­te­lee.

Tek­nii­kan opis­ke­lu ja hy­vät ka­me­rat ovat oleel­li­nen vaa­ti­mus ku­vauk­sel­le. Ku­vaus­koh­teet, jyl­hät Kuu­sa­mon mai­se­mat ja laa­ja eläin­kun­ta, ym­pä­röi­vät joka puo­lel­la.

Määt­tä on to­den­nut luon­nos­sa ku­vaa­mas­sa kul­ke­mi­sen myös hy­väk­si lii­kun­ta­muo­dok­si.

Lah­jat ko­ti­sii­o­nin käy­tös­sä

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­rau­u­ti­soin­tiin liit­ty­vä ku­vaus on Mää­täl­le tär­keä alue. Hä­nen kä­den­jäl­ken­sä nä­kyi myös Kuu­sa­mon Määt­tä­län­vaa­ran su­vi­seu­rois­sa muun mu­as­sa pu­hu­ja­ko­rok­keen so­mis­tuk­ses­sa ja ke­lo­hon­gan käy­tös­sä ma­te­ri­aa­li­na.

Määt­tä on ha­lun­nut käyt­tää saa­maan­sa lah­jaa ko­ti­sii­o­nin työs­sä. Hän toi­mii tie­do­tus­toi­mi­kun­nas­sa ku­vaa­ja­na ja tal­len­taa Kuu­sa­mon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taa kuva-ar­kis­toon. Ko­ro­na-ai­ka­na rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä “Kai­puu­ni Kuu­sa­mo”-va­rain­ke­räys­ta­pah­tu­mas­sa käy­tet­tiin Mää­tän luon­to­ku­va-ar­kis­toa ver­kos­sa jul­kais­tun ta­pah­tu­man poh­ja­na.

Määt­tä on ko­ke­nut Ju­ma­lan joh­da­tuk­sen oman elä­män­sä vai­heis­sa, niin am­ma­tin­va­lin­nan, per­heen kuin rak­kaan har­ras­tuk­sen vai­heis­sa.

– Luon­nos­sa saa näh­dä vä­ke­väs­ti Luo­jan kä­den­jäl­jen.

Haas­tat­te­lu on jul­kais­tu Päi­vä­mies-leh­des­sä 23. elo­kuu­ta.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys