JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Joulun valoa seimen äärellä

9.12.2022 6.00

Juttua muokattu:

8.12. 11:31
2022120811310520221209060000

Vau­la Es­ke­li

Olen päät­tä­mäs­sä blo­gi­kir­joit­te­lua Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­des­sä kol­men vuo­den kir­joi­tus­jak­son jäl­keen. Aloit­ta­es­sa­ni kir­joit­ta­mi­sen lis­ta­sin kaik­ki en­sim­mäi­sen vuo­den ai­heet. Kir­joi­tin sit­ten teks­tit lis­tan mu­kaan yh­tä poik­keus­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta. Tuol­le ker­ral­le miet­ti­mä­ni ai­he jäi si­vuun, kun aja­tuk­set py­säh­tyi­vät su­run ja kai­pauk­sen kes­kel­lä lä­hei­sen elä­män päät­ty­es­sä.

Toi­sen vuo­den ai­heet löy­tyi­vät vie­lä koh­tuul­li­sen hel­pos­ti, mut­ta tä­män vii­mei­sen vuo­den lo­pul­la piti ai­hei­ta miet­tiä pi­dem­pään. Oi­ke­as­taan haas­ta­vin­ta kir­joit­ta­mi­ses­sa on­kin ol­lut so­pi­van ai­heen löy­tä­mi­nen; sit­ten kun se on ol­lut mie­les­sä sel­vä­nä, it­se kir­joit­ta­mi­nen on su­ju­nut jou­he­vam­min.

Olen avan­nut kir­joit­ta­es­sa­ni oman elä­mä­ni ta­ri­naa, mut­ta olen kir­joit­ta­nut myös ylei­sim­mis­tä us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää lä­hel­lä ole­vis­ta ai­heis­ta. Kir­joit­ta­ja­na olen pyr­ki­nyt sii­hen, et­tä osai­sin ot­taa teks­teis­sä huo­mi­oon eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vat lu­ki­jat, jot­ka ovat py­säh­ty­neet verk­ko­leh­den blo­gien ää­rel­le. Olen kii­tol­li­nen kai­kis­ta saa­mis­ta­ni pa­laut­teis­ta, joi­den kaut­ta teks­tit ovat saa­neet sy­vem­pää nä­kö­kul­maa.

Oman elä­mä­ni ta­ri­na on kul­ke­nut eteen­päin blo­gis­ti­vuo­sien ai­ka­na mo­nien ko­ke­mus­ten ja ta­pah­tu­mien kes­kel­lä. Taak­se­päin kat­sel­les­sa tätä ajan­jak­soa sä­vyt­ti vä­lil­lä ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­mat huo­let ja pel­ko. Epä­var­muu­den kes­kel­lä luot­ta­mus Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen sai uu­sia mer­ki­tyk­siä sii­hen, et­tä meil­lä on Ju­ma­las­sa vah­va tur­va, jo­hon saam­me no­ja­ta.

It­se­näi­syys­päi­vän al­la aja­tuk­set kul­keu­tui­vat väis­tä­mät­tä aja­tuk­seen va­paas­ta isän­maas­ta. So­dan al­ka­es­sa Uk­rai­nas­sa poh­din osal­lis­tu­mis­ta va­paa­eh­tois­työ­hön hä­dän kes­kel­lä ole­vien aut­ta­mi­sek­si. Toi­mies­sa­ni per­he­hoi­ta­ja­na eteem­me avau­tui ik­ku­na nuo­ren elä­mään. Nuo­ren, joka oli jou­tu­nut läh­te­mään omas­ta ko­dis­taan. On vai­kea ku­vi­tel­la, mil­tä hä­nes­tä on tun­tu­nut pa­e­tes­saan so­dan kau­hu­ja mei­dän maa­ham­me, vie­rai­den ih­mis­ten luok­se.

It­se­näi­syys­päi­vän jäl­keen päi­vät vie­vät mei­dät lä­hel­le jou­lua. Mar­ras­kuun lo­pul­la is­tuin alu­eel­li­ses­sa jou­lu­lau­lu­ti­lai­suu­des­sa ko­ti­kau­pun­ki­ni kir­kos­sa. Si­säl­lä kir­kos­sa kynt­ti­löis­tä lois­ta­va valo ja sei­men ilo­sa­no­ma läm­mit­ti kuu­li­jan pai­kal­le is­tu­nei­den sy­dä­miä. Olin saa­nut pyyn­nön kir­joit­taa ti­lai­suu­teen Ma­ria-ai­hei­sen ru­non il­lan si­säl­töön liit­ty­en. Odo­tin il­lan ku­lu­es­sa hie­man jän­ni­tyk­sel­lä sen kuu­le­mis­ta.

Ru­non edel­lä lap­si­kuo­ron lau­la­ma Käy sei­mel­le, lap­si -lau­lu joh­dat­ti aja­tuk­set il­lan tär­keim­pään ai­hee­seen, Ma­ria-äi­din sy­lis­sä le­pää­vään maa­il­man Va­pah­ta­jaan.

Ha­lu­an toi­vot­taa ru­no­ni sa­noin teil­le kai­kil­le lu­ki­joil­le jou­lun ilo­sa­no­man va­loa ja Tai­vaan Isän siu­naa­maa Uut­ta vuot­ta.


MA­RIA, HER­RAN PAL­VE­LI­JA


Ma­ria, sinä nai­sis­ta siu­na­tuin.

Kau­an sit­ten koh­ta­sit en­ke­lin sa­nat:

Pyhä Hen­ki tu­lee si­nun yl­le­si.

Sinä, Ma­ria, as­tuit as­ke­leet

Kor­keim­man kat­seen al­la.

Nöy­ryy­del­lä ja kii­tol­li­suu­del­la

otit vas­taan Her­ran tah­don,

”Minä olen Her­ran pal­ve­li­ja­tar.

Ta­pah­tu­koon mi­nul­le niin kuin sa­noit.”


Ter­veh­dit­ty,

sinä Her­ran pal­ve­li­ja,

Lu­paus­ten lap­si kei­nui

sy­dä­me­si al­la.


Sinä ar­moi­tet­tu va­lit­tu­jen jou­kos­sa,

poi­ka­si as­kel­ten kai­ku kan­taa yhä

vies­tiä Sii­o­nin kes­kel­lä.

Yhä puh­ke­a­vat laak­sot vi­he­ri­öi­mään,

maan ää­riin vir­taa kir­kas päi­vä,

sade pi­sa­roi au­ti­o­maan yl­le.


”Iloit­se ty­tär Sii­on,

Her­ra ot­taa pois tuo­mi­o­si

ja kar­kot­taa vi­hol­li­se­si.

Si­nun ei tar­vit­se pe­lä­tä mi­tään pa­haa.”


Vii­toi­tet­tu tie kul­kee

kal­li­on la­el­ta ian­kaik­ki­suu­teen,

vuo­ren läm­mös­sä soi­vat kii­tos­lau­lut.

Vaasan kirkon alttaritauluna on Albert Edelfeldtin vuonna 1894 maalaama "Paimenten kumarrus".

Vaasan kirkon alttaritauluna on Albert Edelfeldtin vuonna 1894 maalaama "Paimenten kumarrus".

Vaula Eskeli

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Odotettavissa lähipäivinä koleaa ja harmaata

19.11.2022 5.00
VaulaEskeli

Omantunnon kuunteleminen auttaa valintatilanteissa

14.10.2022 9.10
VaulaEskeli

Metsän hiljaisuus ja rauha

15.9.2022 6.00
VaulaEskeli

Päivän matka

9.8.2022 8.00
VaulaEskeli

Poikkeamisia löytötavaratoimistolla

25.6.2022 6.00
VaulaEskeli

Lasillinen maitoa ja siivu vastaleivottua pullaa

10.5.2022 9.00
VaulaEskeli

Tästä Psalmista en luovu

19.4.2022 10.00
VaulaEskeli

Vanhan taulun sanoma

15.3.2022 6.00
VaulaEskeli

Työ – ilon ja onnellisuuden lähde?

19.2.2022 7.00
VaulaEskeli

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet

11.1.2022 6.00
VaulaEskeli

Joulun ilosanoma leviää koko maailmalle

24.12.2021 6.00
VaulaEskeli

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille

20.11.2021 6.00
VaulaEskeli

Vuoropuhelua totuudessa

28.10.2021 8.00
VaulaEskeli

Jotta muistaisin kesän lämmön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-kasettisukupolven musiikkitaltiointeja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rippijuhlia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Suviseuroissa päiväseltään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Aurinkomme ylösnousi

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Viime tipassa – yhdestoista hetki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Mitä sinulle kuuluu?

8.4.2021 7.00
VaulaEskeli

Miksi kannattaa rukoilla?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi katsohan lintua oksalla puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Joulun valo loistaa pimeän keskellä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Eikö sunnuntai ole enää lepopäivä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Lentäen pelkojen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nappikoneelta kaupunkiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Puutarhassa voi kokea ihmeitä

18.8.2020 11.05
VaulaEskeli

Aurinko pilkottaa puiden välistä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Alkukesän vihreys kantaa huomisen toivoa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Kokemuksia tukiperhe- ja sijaisvanhemmuudesta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kirje kummilapselle

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Pyhäkoulu tukee lapsen uskoa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Runot avaavat erilaisia näkökulmia

19.2.2020 6.30
VaulaEskeli

Postiautomatkaa ja leivoksia, muistoja lapsuudesta

12.1.2020 6.45
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys