JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Etätöissä

15.9.2021 7.00

Juttua muokattu:

15.9. 10:51
2021091510514620210915070000

– Ook­ko­nää ny­ky­ään jo­sa­ki töi­sä?”

– Oon mei­jän mak­kuu­huo­nee­sa.

– Ai joo, etä­töi­sä!

Olen työs­ken­nel­lyt etä­nä mei­dän ma­kuu­huo­nees­ta kä­sin tam­mi­kuus­ta läh­tien. Työ­po­ruk­kam­me työs­ken­te­lee ku­kin ta­hol­laan, olen vain yh­den heis­tä ta­van­nut ruu­dun ul­ko­puo­lel­la kas­vo­tus­ten. Mui­den kans­sa olem­me tu­tus­tu­neet pel­käs­tään Te­ams-so­vel­luk­sen kaut­ta ka­me­ran vä­li­tyk­sel­lä. Työ on edis­ty­nyt hy­vin fyy­si­ses­tä vä­li­mat­kas­tam­me huo­li­mat­ta.

Ko­to­na ti­lan­teet ovat vaih­del­leet. Enim­mäk­seen olen pys­ty­nyt kes­kit­ty­mään hy­vin ja saa­nut ol­la rau­has­sa etä­pa­la­ve­reis­sa. Asia jän­nit­ti aluk­si sen ver­ran, et­tä tu­los­tin papu.ne­tis­tä toi­min­na­noh­jauk­seen tar­koi­tet­tu­ja ku­via, jois­ta tä­män teks­tin ku­vi­tuk­se­na ole­van ku­van lai­tan ai­na si­ni­tar­ral­la ma­kuu­huo­neen oveen, kun ha­lu­an ol­la rau­has­sa. Jos lap­set kes­keyt­tä­vät pe­rus­työ­po­ru­kan vä­li­sen pa­la­ve­rin, se ei enää niin hait­taa. Jos­kus lan­gan pääs­sä on kui­ten­kin ou­dom­pia ih­mi­siä, jol­loin kes­kus­te­lu­rau­ha oli­si suo­ta­vaa.

Las­ten päi­vä­ko­ti- ja kou­lu­ra­joi­tuk­set ovat tuo­neet asi­aan oman maus­teen­sa. Kun hy­väs­sä kun­nos­sa ole­va nu­ha­ne­nä jää ko­tiin äi­dil­le ka­ve­rik­si, ovat hy­vät neu­vot kal­liit. Ruu­tu­ai­ka saat­taa toi­si­naan ylit­tyä. Ker­ran kävi niin, et­tä 3-vuo­ti­as oli juu­ri me­nos­sa kyl­pyyn kes­ken äi­din vi­ral­li­sen pu­heen­vuo­ron. To­ka­luok­ka­lai­nen es­ti kyl­pyyn me­ne­mi­sen. 3-vuo­ti­as il­mai­si pa­han mie­len­sä asi­as­ta sen ver­ran ää­nek­kääs­ti, et­tä jou­duin pa­hoit­te­le­maan ti­lan­net­ta lin­jan pääs­sä kuun­te­le­vil­le ih­mi­sil­le. Sain on­nek­si myö­hem­min ver­tais­tu­kea, kun sa­man­ta­pai­nen ää­ne­käs it­ku kuu­lui ihan kan­sal­li­sen ta­son vi­ra­no­mai­sen taus­tal­ta ker­ran Te­am­sis­sa, jos­sa oli usei­ta kym­me­niä osal­lis­tu­jia eri puo­lel­ta Suo­mea.

Ker­ran pu­he­li­me­ni soi kes­ken pa­la­ve­rin. Vas­ta­sin pu­he­li­meen. Poi­ka siel­lä soit­ti, et­tä nyt oli­si se kas­va­tus­kes­kus­te­lu. Kir­joi­tin Te­am­sin chat-kent­tään, et­tä “Jou­dun va­li­tet­ta­vas­ti pois­tu­maan. Kii­tos täs­tä!” Se­kun­nis­sa roo­lin vaih­to työ­mi­näs­tä äi­dik­si. Toi­sel­la ker­taa työ­ka­ve­ri­ni ihas­te­li lan­gan pääs­tä, mi­ten hie­nos­ti tyt­tä­re­ni kut­suu isää pyyh­ki­mään. It­se­kin olen iloin­nut sii­tä, et­tä ty­tär on op­pi­nut kui­vak­si, mut­ta mik­ro­fo­ni oli­si sil­ti tuos­sa koh­den voi­nut ol­la kiin­ni­kin. Sama työ­ka­ve­ri ky­syi ker­ran pa­la­ve­rin päät­teek­si, kun olim­me enää kah­des­taan lin­joil­la, lu­paa yh­den ky­sy­myk­sen esit­tä­mi­seen. Vas­ta­sin, et­tä saa­han mi­nul­ta ky­syä. Vä­hän hir­vit­ti, kun en osan­nut aa­vis­taa ol­len­kaan, min­kä­lais­ta ky­sy­mys­tä odot­taa. Ky­sy­mys kuu­lui: “Olet­ko blo­gis­ti?” Hän oli kuu­lem­ma lu­ke­nut näi­tä teks­te­jä­ni.

Saim­me ke­vääl­lä pari uut­ta työ­ka­ve­ria, jot­ka oli­vat työs­ken­nel­leet Nor­jas­sa. Kun ys­tä­vä­per­heem­me oli Nor­jas­ta lo­mal­la Suo­mes­sa, pal­jas­tui, et­tä nämä uu­det työ­ka­ve­ri­ni oli­vat ol­leet sa­mas­sa si­sar­ker­hos­sa ys­tä­vä­ni kans­sa Nor­jas­sa. Ys­tä­vä­per­heem­me lä­het­ti ter­vei­siä uu­sil­le työ­ka­ve­reil­le­ni. Oli­vat kuu­lem­ma Nor­jas­sa ih­me­tel­leet, min­ne he oli­vat ka­don­neet. Vein tie­ten­kin ter­vei­set pe­ril­le. To­sin säh­kö­pos­til­la, kos­ka en ole kos­kaan ta­van­nut hei­tä kas­vo­tus­ten.

Täl­lai­sis­sa kes­kus­te­luis­sa on pa­ras­ta se vies­ti, joka lu­e­taan ri­vien vä­lis­tä. Vaik­ka en mai­nit­se si­sar­ker­hoa tai muu­ta­kaan ää­neen, kuu­li­ja li­sää sen sin­ne it­se ja saa sa­mal­la mi­nul­ta vies­tin: mi­nä­kin olen us­ko­vai­nen. Sa­mal­la Te­am­sin ni­mi­kir­jain­pal­lo al­kaa tun­tua aa­vis­tuk­sen tu­tum­mal­ta ja sen ym­pä­ril­lä vilk­ku­van si­ni­sen ym­py­rän väri muut­tuu läm­pi­mäm­mäk­si. Mik­ro­fo­nin unoh­tu­mi­nen au­ki ja lap­si­per­heen ään­ten kuu­lu­mi­nen muil­le etä­ko­kouk­seen osal­lis­tu­jil­le ei tun­nu enää ihan niin no­lol­ta.

Etä­työ on so­pi­nut mi­nul­le ihan hy­vin. Puut­tei­ta löy­tyy lä­hin­nä tau­ois­ta. Ne saat­ta­vat täyt­tyä ko­ti­töis­tä ja hä­täi­ses­ti suu­hun tun­ge­tus­ta lei­väs­tä. Jos­kus ko­neen ää­rel­lä tu­lee is­tut­tua tau­ot­ta usei­ta tun­te­ja. Vart­tia vail­le nel­jä nap­sau­tan kui­ten­kin it­se­ni ulos työ­ai­ka­seu­ran­ta­so­vel­luk­ses­ta, sam­mu­tan tie­to­ko­neen ja siir­ryn keit­ti­öön kuo­ri­maan pot­tu­ja.

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
SuviMyllymäki

Vuosi loppuu joulukuussa

15.12.2022 6.00
SuviMyllymäki

Kulutustottumukset – arvovalinta vai pakon sanelemaa?

12.10.2022 6.10
SuviMyllymäki

Erilaiset kuvaraamatut

17.9.2022 6.00
SuviMyllymäki

Lahjat käyttöön epävarmuuden kokemuksista huolimatta

15.8.2022 8.05
SuviMyllymäki

Paras kesä vuosiin

28.6.2022 6.00
SuviMyllymäki

Juurilla

18.5.2022 6.00
SuviMyllymäki

Reissun päällä

30.3.2022 6.00
SuviMyllymäki

Uskallusta aitouteen

23.2.2022 9.45
SuviMyllymäki

Jumalaan luottaen

13.1.2022 6.00
SuviMyllymäki

Joulukertomuksia

18.12.2021 7.30
SuviMyllymäki

Hengähdyksen hetkiä

12.11.2021 6.00
SuviMyllymäki

Tyytyväisyys on elämän onni

19.10.2021 6.00
SuviMyllymäki

Seuramatkalla

16.8.2021 7.05
SuviMyllymäki

Rippileirille

20.7.2021 8.00
SuviMyllymäki

Viherpeukaloinen

17.6.2021 7.05
SuviMyllymäki

Beautiful silmät

20.5.2021 9.20
SuviMyllymäki

Gradua vaille

16.4.2021 6.00
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

22.2.2021 8.40
SuviMyllymäki

Kuningas Talvi

21.2.2021 7.30
SuviMyllymäki

Isän perintö

12.1.2021 6.05
SuviMyllymäki

Sodan kaiut jälkipolville

15.12.2020 7.05
SuviMyllymäki

Ämpärillinen elävää vettä

16.10.2020 7.30
SuviMyllymäki

Marjanpoimimisviettiä rakentamassa

16.9.2020 6.00
SuviMyllymäki

Työtä ja lepoa sopivassa suhteessa

20.8.2020 8.20
SuviMyllymäki

Aikajana

14.7.2020 6.15
SuviMyllymäki

Omiensa joukossa

15.6.2020 9.20
SuviMyllymäki

”Äiti, enkö ookki mää ihana?”

22.5.2020 6.25
SuviMyllymäki

Vuoristoradassa

23.4.2020 6.45
SuviMyllymäki

Iloisesti eteenpäin

24.3.2020 6.45
SuviMyllymäki

Oi ystäväin

14.2.2020 6.00
SuviMyllymäki

Kirjoitussopukasta ihmisten ilmoille

8.1.2020 6.58
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys