JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Myönteinen mieli ikääntyvän voimavarana

Artikkelit
11.10.2023 12.00

Juttua muokattu:

10.10. 17:36
2023101017362720231011120000

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Päi­vä­mies

Ikään­ty­mi­nen tuo mu­ka­naan muu­tok­sia niin fyy­si­ses­ti kuin psyyk­ki­ses­ti­kin. Ter­vey­den, toi­min­ta­ky­vyn ja kog­ni­tii­vis­ten ky­ky­jen heik­ke­ne­mi­sen li­säk­si ikään­ty­vä ko­kee usein me­ne­tyk­siä myös so­si­aa­li­ses­sa ver­kos­tos­saan. Ki­vut, me­ne­tyk­set ja toi­min­nal­li­set ra­joi­tuk­set voi­vat li­sä­tä ala­ku­loi­suut­ta ja ma­sen­nuk­seen sai­ras­tu­mi­sen ris­kiä.

Ikään­ty­vän oli­si­kin tär­ke­ää saa­da pu­hua kai­ken­lai­sis­ta tun­te­muk­sis­taan avoi­mes­ti. Ikä­to­ve­reil­ta voi saa­da ar­vo­kas­ta ver­tais­tu­kea. Jos­kus voi ol­la hyvä kään­tyä myös am­mat­ti­lais­ten puo­leen. Yk­sin ei kan­na­ta jää­dä ma­sen­ta­vien aja­tus­ten ja huol­ten kans­sa.

Eläk­keel­le siir­ty­mi­nen ei vält­tä­mät­tä ai­na tar­koi­ta­kaan au­voi­sia ja lep­poi­sia päi­viä, joi­ta on odot­ta­nut. So­si­aa­li­sen ver­kos­ton ku­tis­tut­tua ja lup­po­a­jan li­sään­nyt­tyä voi­kin käy­dä niin, et­tä on lii­kaa ai­kaa jää­dä kiin­ni mur­hei­siin ja huo­liin, joi­den vat­vo­mi­nen syn­nyt­tää tur­haa kär­si­mys­tä.

Ikään­ty­väl­lä on kui­ten­kin mah­dol­li­suus vai­kut­taa it­se omaan hy­vin­voin­tiin­sa. Fyy­si­nen ak­tii­vi­suus, ku­ten päi­vit­täi­nen met­säs­sä kä­ve­ly tai jo­kin muu oman toi­min­ta­ky­vyn ra­jois­sa sään­nöl­li­ses­ti suo­ri­tet­ta­va lii­kun­nal­li­nen har­ras­tus aut­taa pi­tä­mään ke­hon li­säk­si miel­tä­kin vir­ke­äm­pä­nä. Sään­nöl­li­nen liik­ku­mi­nen vä­hen­tää tut­ki­tus­ti myös ah­dis­tus­ta ja stres­siä.

Myös miel­tä voi har­joit­taa. Vas­toin­käy­mi­siin ja sai­rauk­siin ei ku­kaan voi vai­kut­taa, mut­ta nii­hin suh­tau­tu­mi­seen voi. Nä­kö­kul­man kään­tä­mi­nen min­kä ta­han­sa vas­toin­käy­mi­sen kans­sa voi aut­taa nä­ke­mään niis­sä opet­ta­vai­sia puo­lia. Mo­net tut­ki­muk­set ovat osoit­ta­neet, et­tä kii­tol­li­suus ja huo­mi­on kiin­nit­tä­mi­nen hy­viin asi­oi­hin vah­vis­taa tyy­ty­väi­syyt­tä, ter­veyt­tä ja luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen.

Kau­nat ja kat­ke­ruu­det tuo­vat tur­haa kuor­maa. An­teek­si an­ta­mal­la olo va­pau­tuu ja ke­ve­nee. Men­nei­syyt­tä aja­tel­les­sa on hyvä muis­taa ar­mol­li­suus niin it­se­ään kuin mui­ta­kin koh­taan.

Niin kuin muis­sa­kin elä­män­vai­heis­sa, myös van­huu­des­sa kan­nat­taa pyr­kiä elä­mään mah­dol­li­sim­man pal­jon het­kes­sä. Elä­mä ta­pah­tuu täs­sä ja nyt. Uu­sien ja it­sel­le mie­lek­käi­den asi­oi­den tut­ki­mi­nen, ko­ke­mi­nen ja opet­te­le­mi­nen voi aut­taa ir­rot­tau­tu­maan ne­ga­tii­vis­ten aja­tus­ten ke­häs­tä.

Huu­mo­riin, nau­ruun ja iloon kan­nat­taa ai­na tart­tua ja heit­täy­tyä mu­kaan. Yh­des­sä ja­et­tu huu­mo­ri ja nau­ru vah­vis­ta­vat ih­mis­suh­tei­ta. Ne myös ren­tout­ta­vat li­hak­sia ja miel­tä sekä li­sää­vät mie­len jous­ta­vuut­ta ja luo­vaa ajat­te­lua.

Ikään­ty­vä saa va­paas­ti iloi­ta ja ja­kaa yh­tei­sek­si hy­väk­si ikään­ty­mi­sen vah­vis­ta­mia po­si­tii­vi­sia asi­oi­ta, ku­ten eri­lai­sia tai­to­ja ja elä­män­ko­ke­muk­sen kaut­ta saa­tua vii­saut­ta.

Kir­joi­tuk­sen poh­ja­na on käy­tet­ty mie­li.fi -si­vus­toa sekä Mie­len­ter­vey­den psy­ko­lo­gia -kir­jaa (Toi­vio, T., Nord­ling, E., 2013).

Tä­nään il­mes­ty­väs­sä Päi­vä­mie­hes­sä ja Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä on usei­ta kir­joi­tuk­sia van­huu­des­ta, esi­mer­kik­si lu­ki­joi­den ko­ke­muk­sia ikään­ty­mi­sen tuo­mis­ta haas­teis­ta.

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys