JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Papin mietteitä riparilta

15.4.2016 7.15

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160415071500

Aje­len koh­ti tut­tua Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kus­ta. Mie­tin al­ka­vaa rip­pi­lei­riä. Mie­lee­ni nou­see koh­taa­mi­sia ja ti­lan­tei­ta ai­kai­sem­mil­ta lei­reil­tä, joi­ta olen ol­lut ve­tä­mäs­sä vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na. Vaik­ka lei­rien ope­tuk­sen si­säl­löt ovat ol­leet suu­rin piir­tein sa­man­lai­sia, jo­kai­nen lei­ri on ol­lut ai­nut­ker­tai­nen. Jo­kai­nen lei­ri aloi­te­taan eri­lai­sel­la ko­koon­pa­nol­la, tyh­jäl­tä pöy­däl­tä.

Lei­ril­le on tu­los­sa nuo­ri­so­jouk­ko hy­vin eri­lai­sis­ta ko­deis­ta ja ti­lan­teis­ta. Ajat­te­len, et­tä kun­pa rip­pi­kou­lu­lei­ri vah­vis­tai­si hei­tä us­kos­sa. Sai­si­vat­pa he siel­tä tien­viit­to­ja elä­män mat­kal­le. Oli­si­pa jo­kai­sel­la hyvä ol­la, ei­pä ke­nen­kään tar­vit­si­si ol­la yk­sin. Jos lei­rin yh­teis­hen­ki on hyvä, siel­lä on eri­tyi­nen mah­dol­li­suus sol­mia ys­tä­vyys­suh­tei­ta.

* * *

Lei­rin alus­sa poh­dim­me yh­des­sä rip­pi­kou­lun mer­ki­tys­tä. Rip­pi­kou­lun teh­tä­vä­nä on tu­tus­tua kris­ti­no­pin pe­rus­tei­siin. Se liit­tyy Jee­suk­sen an­ta­maan kas­te- ja lä­he­tys­käs­kyyn, jo­hon si­säl­tyy ope­tus- ja kas­va­tus­teh­tä­vä. Tie­don li­säk­si on hyvä kes­kus­tel­la us­kos­ta ja elä­mäs­tä nuo­ren elä­mäs­tä kä­sin. Ope­tuk­ses­sa py­ri­tään pai­not­ta­maan, et­tä pelk­kä ul­koa op­pi­mi­nen ei ole pää­a­sia, vaan us­kos­sa vah­vis­tu­mi­nen ja juur­tu­mi­nen Ju­ma­lan per­he­vä­en osal­li­suu­teen.

Ope­tus­tuo­ki­ot koos­tu­vat eri ta­val­la to­teu­tet­ta­vien op­pi­tun­tien kaut­ta. Lau­an­tai-il­ta­na oli alus­tuk­sen ja kes­kus­te­lun ai­hee­na Us­ko­mi­sen ilo ja rau­ha. Il­lan ai­ka­na to­te­sim­me, et­tä jos elä­mäm­me pe­rus­ta ja on­nel­li­suus on vain ajal­lis­ten asi­oi­den ja aar­tei­den va­ras­sa, se ei ole vah­val­la pe­rus­tal­la.

Sai­rau­den koh­da­tes­sa omat voi­mat voi­vat käy­dä hei­koik­si. Suu­ri­kin omai­suus voi ka­do­ta suh­dan­tei­den vaih­tu­es­sa. Näin ajal­li­set asi­at saat­ta­vat ka­do­ta no­pe­as­ti. Us­ko avaa ym­mär­tä­mään, et­tä Ju­ma­la on tar­koit­ta­nut ih­mi­sen elä­mään yh­tey­des­sään ian­kaik­ki­ses­ti.

* * *

Täl­lä lei­ril­lä iloit­sin lei­ri­läi­sis­tä ja iso­sis­ta, jot­ka ker­toi­vat pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa avoi­mes­ti oma­koh­tai­sia ko­ke­muk­si­aan us­kon tuo­mas­ta ilos­ta ja sen mer­ki­tyk­ses­tä elä­mäs­sään. Olen huo­man­nut, et­tä lei­ri­läi­set kuun­te­le­vat eri­tyi­sen tark­kaan tois­ten­sa mie­li­pi­tei­tä ja aja­tuk­sia. Ky­sy­myk­set ja aja­tuk­set tu­le­vat hei­dän maa­il­mas­taan ja ovat heil­le tut­tu­ja. Kes­kus­te­lu an­taa ver­tais­tu­kea ja ko­ke­muk­sen, et­tä he ei­vät ole yk­sin us­koon liit­ty­vien ky­sy­mys­ten­sä kans­sa.

Ai­kaam­me liit­ty­vät nuor­ten ja ko­tien on­gel­mat hei­jas­tu­vat myös lei­ril­lä. Kaik­ki lei­ri­läi­set ei­vät tun­nus­ta­neet us­koa ja osa lei­ri­läi­sis­tä ker­toi ko­din kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen jää­neen ohu­ek­si. Luot­ta­muk­sen ra­ken­ta­mi­nen al­koi en­sim­mäi­ses­tä koh­taa­mi­ses­ta, ja hen­ki­lö­kun­ta­na py­rim­me te­ke­mään par­haam­me. Kaik­ki lei­ri­läi­set ovat yh­tä ter­ve­tul­lei­ta ja odo­tan ke­sän koh­taa­mi­sia.

Vii­kon­lo­pun jäl­keen on kii­tol­li­nen mie­li lei­ris­tä. Pyy­dän, et­tä Ju­ma­la siu­nai­si myös ke­sä­jak­son.

Ol­li Lohi

Ripariblogi
Rippikoulu on iso juttu. Se on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon koulu, jota SRK toteuttaa yhtenä järjestönä kansanopistojen kanssa. Rippikoulun tavoitteena on tukea nuorta hänen omakohtaisessa uskossaan. Tästä blogista voit seurata rippikoulun herättämiä ajatuksia, kokemuksia, kysymyksiä, keskusteluja, kohtaamisia, tekemisiä ja tapahtumia. Kirjoittajina toimivat pääosin riparilaiset ja isoset, mutta myös muu henkilökunta ja riparilaisten lähipiiri.
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys