JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Svenska sommarmötet i Dalarna 6–8/5

Päivämies
Vieraskieliset / på-svenska
22.4.2016 15.15

Juttua muokattu:

1.1. 23:30
2020010123303220160422151500

SFC:s som­mar­mö­te anord­nas på Mockf­järds­s­ko­lan i bör­jan av maj. Mö­tet bör­jar på fre­dag ef­ter­mid­dag och avs­lu­tas på sön­dag.

På mö­tet pre­di­kar brö­der från Fin­land, Sve­ri­ge och USA. Mö­tesp­rog­ram­met är tvåsp­rå­kigt, väl­känt och tryg­gt.

I år anord­nas för förs­ta gån­gen en sångs­tund för barn. På tra­di­ti­on­sen­ligt vis anord­nas en in­ter­na­ti­o­nell sångs­tund un­der fre­dagsk­väl­len.

På lör­dags­mor­gon fin­ns möj­lig­het att del­ta i en gui­dad tur till Bast­ber­gets fä­bo­dar. Den­na tur anord­nas utan­för or­di­na­rie mö­tesp­rog­ram. Til­l­kän­na­gi­van­de av SFC:s nya pub­li­ka­ti­o­ner kom­mer att ske i sam­band med som­mar­mö­tet.

Nat­t­vards­gudst­jänst hål­ls i Gag­nefs kyr­ka un­der lör­dagsk­väl­len. SFC:s års­mö­te hål­ls på Mockf­järds­s­ko­lan kl. 10 på sön­dag.

På som­mar­mö­tet kan be­tal­ning ske även i eu­ro och med be­tal­kort. På plats fin­ns även möj­lig­het för va­lu­ta­väx­ling.

Frå­gor an­gå­en­de logi sva­ras av Juho Ok­ko­nen som öns­kar att kon­takt ta­ges sna­rast möj­ligt. (Te­le­fon­num­mer +46738284617)

Mer in­for­ma­ti­on om som­mar­mö­tet hit­tas på www.sfcorg.se/som­mar­mo­te. För er som in­te har möj­lig­het att kom­ma och lys­s­na på plats sänds pre­dik­nin­gar­na via nä­tet.

Hjärt­ligt väl­kom­na!

Mi­ka­el Pu­hak­ka / Som­mar­mö­tes­kom­mit­tén

över­sät­t­ning: Tei­ja Kes­ti

Förra året hölls sommarmötet i Stockholm. Många gäster från olika länder kom för att lyssna till Guds ord.

Förra året hölls sommarmötet i Stockholm. Många gäster från olika länder kom för att lyssna till Guds ord.

Väl­kom­men till svens­ka som­mar­mö­tet i Da­lar­na

Som mot­to för Sve­ri­ges som­mar­mö­te har vi valt ”Låt Kris­ti ord bo hos er i hela sin ri­ke­dom” (Kol 3:16). Kris­ten­he­tens lära och för­kun­nan­de har al­l­tid ba­se­rats på Guds ords star­ka grund.

Bi­belns buds­kap är gam­malt och tryg­gt. Sam­ti­digt kan den vara svår att förs­tå och krä­ver grund­lig för­be­re­del­se av pre­di­kan­ter och lä­ra­re så att även våra barn och un­ga ska förs­tå den. Vi för­li­tar oss på den He­li­ge An­des kraft i des­sa up­p­gif­ter. Pau­lus up­p­ma­ning att Guds ord ska vara i oss, in­te bara för att be­sö­ka utan för att leva, är rik­tad till oss al­la.

Svens­ka som­mar­mö­tet anord­nas i Da­lar­na un­der Kris­ti him­mel­färds­helg 6–8/5. även un­der des­sa mö­ten kom­mer mot­tots buds­kap att för­verk­li­gas. För en stund får vi stil­la oss för att lys­s­na till och beg­run­da Guds ord. Det cent­ra­la i Guds ord är för­kun­nan­det av gläd­je­buds­ka­pet om Je­sus Kris­tus, Guds rike och syn­der­nas för­lå­tel­se.

Väl­kom­na, kära vän­ner, från när och fjär­ran, till ett för­som­marg­rönt Da­lar­na för att förf­ris­kas av Guds ord!

Timo Löp­pö­nen

SFC:s ord­fö­ran­de

över­sät­t­ning: Tei­ja Kes­ti

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys