JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

På lägret för predikanter och tolkar övades språkkunskaperna

Päivämies-verkkolehti
Vieraskieliset / på-svenska
18.2.2016 11.12

Juttua muokattu:

1.1. 23:26
2020010123263320160218111200

Un­der hel­gen sam­la­des 36 pre­di­kan­ter och tol­kar från Sve­ri­ge och Fin­land vid Stock­holms frids­fö­re­nings sam­lings­lo­ka­ler i Tun­gels­ta. Kur­sen var ett ge­men­samt pro­jekt ord­nat av SRK och SFC och dess syf­te var att stöt­ta det svensksp­rå­ki­ga mis­si­on­sar­be­tet. På läg­ret höl­ls an­dak­ter i mind­re grup­per. På bil­den hål­ler Mat­ti Han­hi­su­an­to från Vich­tis en an­dakt och den tol­kas av Ei­ja-Lii­sa Leh­to­la från Mockf­järd.

Lä­gerp­rog­ram­met bes­tod av in­le­dan­de an­fö­ran­den och kor­ta an­dak­ter vil­ka följ­des upp i dis­kus­si­o­ner så­väl i grup­per som ge­men­samt. Det cent­ra­la te­mat var för­kun­nan­det av Guds ord på svens­ka samt ut­ma­nin­gar­na inom mis­si­on­sar­be­tet i Sve­ri­ge och Fin­land.

Knut Jen­sen be­rät­ta­de om sina er­fa­ren­he­ter hur det är att vara åhö­ra­re när man in­te förs­tår det ta­la­de språ­ket el­ler lys­s­nar till pre­di­kan via tolk. Hans er­fa­ren­he­ter mo­ti­ve­ra­de lä­ger­del­ta­gar­na till att fort­sät­ta med det vik­ti­ga ar­be­tet inom det­ta om­rå­de.

Det kons­ta­te­ra­des på läg­ret att, pre­cis som vi be­hö­ver nä­ring som vår kropp kan ta upp, be­hö­ver vår tro ord som tas upp i våra hjär­tan. Pre­di­kan­ter­na från Fin­land höll an­dak­ter och pre­dik­nin­gar på svens­ka som tol­kar­na från Sve­ri­ge över­sat­te till fins­ka – så öva­des språk­kuns­ka­per­na i prak­ti­ken.

Res­pon­sen på läg­ret var myc­ket po­si­tivt. Spe­ciel­lt var man tack­sam­ma över att man fick en möj­lig­het att skapa kon­tak­ter till and­ra som ver­kar inom sam­ma ar­bets­fält. Den fria at­mos­fä­ren som råd­de på läg­ret var ett stöd då man öva­de på att pre­di­ka på ett främ­man­de språk.

Läg­ret avs­lu­ta­des med svensksp­rå­kigt möte där Juho Kop­pe­roi­nen från Par­gas och Ee­ro Kin­nu­nen från Tor­neå pre­di­ka­de.

Text och foto: Tero Leh­to­la

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys