JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Hiskias sjukdom och tillfrisknande

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / på-svenska
17.2.2016 23.25

Juttua muokattu:

1.1. 23:26
2020010123263420160217232500

I and­ra Kun­ga­bo­ken och i pro­fe­ten Je­sa­jas bok be­rät­tas om Juda kung His­kia, om hans re­ge­rings­tid och liv. Det texts­tyc­ke som un­der­söks ank­ny­ter till en si­tu­a­ti­on som rus­ka­de om hela li­vets grun­der för den un­ge kun­gen.

His­kia hade ins­juk­nat al­l­var­ligt. Vid sin sjuk­bädd fick han ett oms­ka­kan­de med­de­lan­de från pro­fe­ten: ”Så sä­ger Her­ren: Se om ditt hus. Du lig­ger för dö­den, du kom­mer in­te att över­le­va” (2 Kung 20:1).

Ac­has och Abas son His­kia var un­der Gam­la tes­ta­men­tets tid den tret­ton­de kun­gen i Juda rike. Han re­ge­ra­de det ju­dis­ka fol­ket un­der 29 år vid ti­den omk­ring 700 fKr. Bi­beln ger ett gott vit­t­nes­börd om His­kia: ”Han gjor­de det som var rätt i Her­rens ögon, al­l­de­les som hans fa­der Da­vid hade gjort” (2 Kung 18:3). I sam­ma ka­pi­tel fin­ns om­nämnt att His­kia avs­kaf­fa­de av­gu­dar­nas of­ferp­lat­ser. Han slog kop­pa­ror­men som Mose gjort i styc­ken, ef­ter­som den hade bli­vit ett yt­t­re tec­ken, en re­lik som is­ra­e­ler­na hade bör­jat brän­na of­fe­rel­dar till.

Det är int­res­sant att no­te­ra att His­kia ock­så om­nämns i Nya tes­ta­men­tet. Hans namn fin­ns i Jesu släkt­längd i in­led­nin­gen av Mat­teus evan­ge­lium.

In­för den yt­ters­ta frå­gan

Kung His­kia fick av Je­sa­ja tan­ke­väc­kan­de in­for­ma­ti­on om li­vets för­gäng­lig­het och om den an­nal­kan­de dö­den. Då vän­de han sig mot väg­gen i sin säng och bad högl­jutt till Gud om hjälp. Död­sån­gest och sjuk­domsp­lå­ga le­der var­je män­nis­ka till att bet­rak­ta sig själv in­för den yt­ters­ta frå­gan. I sin nöd fick den grå­tan­de kun­gen ett trös­tan­de svar. Gud sva­ra­de på ett sätt som en­dast få män­nis­kor har fått vara med om: Gå til­l­ba­ka och säg till His­kia, furs­ten över mitt folk: ”Så sä­ger Her­ren, din fa­der Da­vids Gud: Jag har hört din bön och sett dina tå­rar. Jag skall göra dig frisk igen – i över­mor­gon får du gå upp till Her­rens hus” (2 Kung 20:5).

Av Guds svar fram­går att His­kia hade beg­rå­tit sin död. Han var då för­mod­li­gen en­dast 39 år och hade en stark livs­vil­ja. Den al­l­var­ligt sjuke kun­gen fick up­p­le­va ett fö­run­der­ligt til­lf­risk­nan­de som sked­de un­der tre da­gar. Guds pro­fet Je­sa­ja an­vän­de ett yt­t­re sätt att til­lf­risk­na till det. Je­sa­ja lät häm­ta en fi­kon­ka­ka som la­des på det on­da stäl­let.

His­kia blev frisk och Gud lo­va­de ho­nom yt­ter­li­ga­re fem­ton år att leva. Kun­gen fick lik­som för­längd tid att leva och des­su­tom in­for­ma­ti­on om läng­den på ti­den, vil­ket är ovan­ligt. Al­ls­mäk­ti­ge Gud vi­sa­de sin kraft i bo­tan­det av His­kia och gav till och med ett fö­run­der­ligt tec­ken som be­vis på det: Han lät skug­gan på trap­pan gå til­l­ba­ka de tio steg som den re­dan ta­git ner­för Ac­has trap­por.

Det var ock­så Guds väl­sig­nel­se att His­kia ef­ter sitt til­lf­risk­nan­de fick en son, Ma­nas­se, som se­na­re ärv­de kun­ga­ti­teln.

Guds nåd bef­ri­ar

Je­sa­ja har i sin bok be­va­rat His­ki­sas gri­pan­de bön när dö­den stod in­för hans ögon: ”Som sva­lans gäl­la skri hörs min röst, som du­vans kla­gan­de läte. Grå­tan­de ser jag mot höj­den: Her­re, jag är hårt an­satt, grip in till min hjälp!” (Jes 38:14).

Un­der sin stora plåga fick His­kia up­p­le­va Guds be­nå­dan­de kär­lek. När han fick äga nå­den föd­des i hans hjär­ta tack­sam­het och stor gläd­je. Den bef­ri­a­de kun­gen ut­t­ryck­te det så här: ”Min bit­t­ra plåga blev mig till väl­sig­nel­se. Du sko­na­de mitt liv och räd­da­de mig från fö­rin­tel­sens avg­rund, du kas­ta­de al­la mina syn­der ba­kom dig” (Jes 38:18).

Hän­del­sen som kung His­ki­as för tu­sen­tals år se­dan up­p­lev­de om li­vets beg­räns­ning och dö­dens verk­lig­het är al­l­tid ak­tu­ell. Vi le­ver i en för­gäng­lig­he­tens värld och vaje män­nis­kas liv blir kor­ta­re för var­je stund. Pro­fe­tens up­p­ma­ning ”se om ditt hus” är be­rö­ran­de. De som går mot li­vets af­ton bru­kar ord­na upp tim­li­ga och arvs­mäs­si­ga frå­gor till de ef­ter­le­van­de. Det al­l­ra vik­ti­gas­te i att ”se om sitt hus” är evig­hetsf­rå­gor­na, tron som be­va­ras i ett gott sam­ve­te och dess gåva som är sjä­lens fräls­ning.

Guds barns hjär­tas vik­ti­gas­te bön är att få be­va­ras i tro i Si­ons kär­lek vid le­van­de och re­nan­de vat­ten­käl­lor. Till den som går kam­pens väg är apos­teln Pau­lus tal till lands­hö­ving Fe­lix fort­fa­ran­de oum­bär­ligt. Där be­kän­ner han att han til­l­hör den fö­rak­ta­de Guds för­sam­ling, sin tro på Guds ord och de dö­das up­ps­tån­del­se. Dä­ref­ter på­min­ner apos­teln om vik­ten av att vår­da den per­son­li­ga tron: ”Där­för strä­var ock­så jag ef­ter att al­l­tid ha ett gott sam­ve­te gen­te­mot Gud och män­nis­kor” (Apg 24:16)

Pent­ti Sau­lio över­sät­t­ning: T.A.

Teks­tis­sä kä­si­tel­lään seu­raa­vaa raa­ma­tun­koh­taa: 2 Kung 20:1–11

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 10/2015

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys