JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Gud har omsorg om oss

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / på-svenska
9.11.2016 13.45

Juttua muokattu:

1.1. 23:40
2020010123401420161109134500

När Gud ska­pa­de män­nis­kan gav han hen­ne sin ska­pa­de jord att leva på (1 Mos.1:28-29). Som en följd av syn­da­fal­let fick män­nis­kan plåga och möda till sitt liv på jor­den, men Gud lo­va­de att ta hand om hen­ne (1 Mos 3:14-19).

Gud kom­mer till män­nis­kan i na­tu­ren, i våra liv­sö­den och i fol­kens öden. Han ta­lar till oss i våra sam­ve­ten. Särs­kilt ut­t­ryc­ker Gud sig själv i den He­li­ga Skrif­ten och i vår Fräl­sa­re Je­sus Kris­tus. Gud har gett sin he­li­ga lag till att leda män­nis­kors in­bör­des liv. De tio bu­dor­dens lag ut­gör ock­så en grund för det tim­li­ga sam­häl­lets lags­tift­ning.

Män­nis­kan kan kom­ma till Gud i bö­nen. Det är hjär­tats sam­tal med Gud. Män­nis­kan är den en­da va­rel­sen på jor­den som kan kom­ma nära Gud och höra hans röst ef­ter­som hon är ska­pad till en av­bild av Gud. Gud hör var­je män­nis­kas bön.

Je­sus lär oss att be

Gud hör den ödm­ju­ka bö­nen; hyck­la­rens bön är en försk­räc­kel­se för ho­nom (Matt 6:1-8). Bö­nen Fa­der vår är en del av un­der­vis­nin­gen i Jesu bergsp­re­di­kan. Där un­der­vi­sar Je­sus särs­kilt om ett liv som är vär­digt in­för Gud och om li­vets rät­t­fär­dig­het. Lär­jun­gar­na kän­de sig som odug­li­ga bed­ja­re och bad Je­sus om hjälp. Fa­der vår, som Je­sus har lärt oss, in­ne­fat­tar så­väl det tim­li­ga som det evi­ga li­vets be­hov. Lut­hers förk­la­ring i ka­te­ke­sen öp­p­nar en trygg trons syn­vin­kel till vårt bö­ne­liv.

Var­för knäp­per vi våra hän­der när vi ber? Har du märkt att det hjäl­per dig att kon­cent­re­ra tan­kar­na på bö­nens in­ne­håll? Då kän­ner man att man konk­ret är den him­mels­ke Fa­derns äls­ka­de barn, som har nå­got att säga Fa­dern. Fa­dern sva­rar på bö­nen med frid och bed­ja­ren kan fort­sät­ta sitt liv och lita på den him­mels­ke Fa­derns löf­ten. ”Ske din vil­ja i him­me­len så ock på jor­den”.

Vårt dag­li­ga bröd

Lut­her de­lar i ka­te­ke­sen (tred­je hu­vuds­tyc­ket) upp bö­nen Fa­der vår i sju bö­ner. Den här tidsk­rif­tens tema är den fjär­de bö­nen ”Vårt dag­li­ga bröd”. I det räk­nar Lut­her in al­lt som hör till krop­pens föda och be­hov, al­l­tif­rån hem, över­het, häl­sa, goda vän­ner till tro­fas­ta gran­nar och an­nat lik­nan­de.

Vad är vårt dag­li­ga bröd? är det det­sam­ma som för pro­fe­ten Elia (se 1 Kung 17:1-16), el­ler sak­nar vi kung Sa­lo­mos liv­sin­ne­håll (1 Kung 10:14-26)? Nö­jer vi oss mån­ne med Jesu lär­jun­gars lott? El­ler kän­ner vi oss mis­s­nöj­da när vi in­te har fått det­sam­ma som vår när­mas­te gran­ne el­ler en vän?

Gud har bes­tämt tid och gräns för var fol­ken ska bo (5 Mos 32.8) och för var­je män­nis­ka hen­nes lev­nads­tid, bop­lats och liv­sup­p­gift (Gal 1:15). Var­je män­nis­ka är Guds ska­pel­se­verk, unik och ful­l­kom­lig (Jer 1:5). Vi har ock­så fått al­la de gå­vor som vi be­hö­ver för det liv som Gud bes­tämt och vi be­hö­ver vara trog­na des­sa gå­vor (Rom 12:1-10).

När han up­p­ma­nar till för­nöj­sam­het i nju­tan­det av trons och li­vets gå­vor, var­nar apos­teln Pau­lus för gi­rig­he­tens och avunds­ju­kans be­gär som kan bli till en fara för tron (1 Tim 6:6-12). Vi bör an­vän­da det pund som vi fått ans­vars­ful­lt. Vad in­ne­bär det i mitt liv? Det får vi fråga den him­mels­ke Fa­dern om. ”Giv oss idag vårt dag­li­ga bröd.”

Tron är per­son­lig

Vi ber i Fa­der vår att den him­mels­ke Fa­dern ska ge oss sin tim­lig och fram­för al­lt evi­ga väl­sig­nel­se. Vi ber att vi ska fin­na Guds rike och få våra syn­der för­låt­na. Det evan­ge­lium om Je­sus Kris­tus som pre­di­kas i Guds rike ger frid till den som tror det. Evan­ge­liet är Guds kraft är­ven i trons kamp.

Den him­mels­ke Fa­dern ger sin he­li­ge An­de så att vi av nåd tror hans he­li­ga ord och le­ver sa­li­ga här i ti­den och se­dan i him­len (and­ra bö­nens förk­la­ring).

Timo Määt­tä

övers. TA

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys