JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Evangeliets kärna är viktigast – SFC:s sommarmöte i Dalarna

Vieraskieliset / på-svenska
15.5.2024 14.00

Juttua muokattu:

15.5. 13:48
2024051513484520240515140000

Satu Paa­na­nen, Över­sät­t­ning Pau­lii­na Jen­sen, Mockf­järd

SFC:s år­li­ga som­mar­mö­te ar­ran­ge­ra­des i Da­lar­na den 10–12 maj. Mot­tot för som­mar­mö­tet var ”Lyck­li­ga de som bor i ditt hus” (Ps. 84:5). På mö­tet pre­di­ka­des det om Guds tryg­g­het, om­vård­nad och kär­lek.

Det var re­kord­mån­ga mö­tes­gäs­ter som sam­la­des på Mockf­järds­s­ko­lan, och par­ke­rin­gar­na fyl­l­des av bus­sar, bi­lar och hus­vagns­kom­bi­na­ti­o­ner. Det an­län­de mö­tes­gäs­ter från både Sve­ri­ge, Nor­ge och Fin­land, sam­man­lagt ca 1 500 per­so­ner.

Bi­beln väg­le­der

In­led­nings­mö­tet bör­ja­de på fre­dagsk­väl­len. I sin pre­di­kan be­rät­ta­de Erk­ki Vä­hä­söy­rin­ki hur de ins­pe­la­de pre­dik­nin­gar han lys­s­nat på un­der bil­re­san fått ho­nom att fö­rund­ras över Bi­belns vis­dom.

– Den ger oss råd även i vår fö­rän­der­li­ga tid, kons­ta­te­ra­de han.

Gag­nefs vack­ra kyr­ka ba­da­de i kväl­ls­so­len när mö­tes­fol­ket sam­la­des till mäs­sa. Heik­ki Saa­ri­kos­ki ta­la­de om do­pets he­li­ga för­bund och på­min­de oss om att Gud har lo­vat att ta hand om sitt barn var­je dag. Sam­ma trös­te­ri­ka buds­kap om Guds om­sorg och kär­lek hör­des i Ran­dy Haa­pa­las kväl­l­san­dakt.

Trygg til­l­sam­mans med and­ra

På lör­da­gen vak­na­de skol­byg­g­na­den för­sik­tigt till liv då de mor­gon­pig­ga över­nat­tan­de mö­tes­gäs­ter­na smög sig till mor­gont­vätt och fru­kost, men snart myl­l­ra­de mö­tesp­lat­sen av folk. Pre­dik­nin­gar­na eka­de i åhö­rar­nas öron i mö­tes­sa­len, ute på går­den och i ka­fe­te­ri­an.

– På sam­ma sätt som det är lät­ta­re för en få­gel att flyga i en flock har vi ock­så vår tryg­g­het i va­rand­ra, sade Timo Löp­pö­nen i sitt häls­nings­tal.

Mö­tes­gäs­ter­na kun­de lys­s­na på mö­ten i ett varmt vä­der, skyd­da­de från den on­da värl­den, men an­nat var det för Pau­lus, Si­las och fång­vak­ta­ren i Vesa Juu­jär­vis texts­tyc­ke. Juu­jär­vis ord om de vack­ra mö­ten i fän­gel­se­hå­lan klarg­jor­de hur det i slu­tän­dan bara är evan­ge­liets enk­la kär­na som är vik­tig.

Att be­hål­la hem­läng­tan

På lör­dagsk­väl­len höll Jyr­ki Pit­kä­lä ett an­fö­ran­de om te­mat ” Vad hjär­tat är ful­lt av, det ta­lar mun­nen”. Åhö­rar­na på­min­des bland an­nat om att även det buds­kap som kom­mu­ni­ce­ras mel­lan ra­der­na bor­de vara konst­ruk­tivt.

– Det bäs­ta sät­tet att an­vän­da ta­lets gåva är att ta hand om våra syst­rar och brö­der på den him­mels­ka vä­gen, sade Pit­kä­lä.

– Även des­sa mö­ten har anord­nats för att med­bor­gar­na i Guds för­sam­ling in­te skul­le sluta läng­ta hem, sade Mark­ku Kan­ni­ai­nen i sin pre­di­kan på sön­da­gen.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys