JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vastavoimaa someajan ärsyketulvaan – SRK julkaisi neljä uutta teosta

Uutiset
15.4.2024 15.35

Juttua muokattu:

15.4. 15:44
2024041515444820240415153500

Anna Illikainen

Anna Illikainen

Sirk­ka Leh­to

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jul­kai­si toi­mis­tol­laan Ou­lus­sa 14. huh­ti­kuu­ta nel­jä uut­ta te­os­ta: Krok­vik-sar­jaan uu­den osan, ru­no­kir­jan, vä­ri­tys­kir­jan ja ää­nit­teen. Uu­sis­sa jul­kai­suis­sa on jän­ni­tys­tä, loh­tua, va­loa ja toi­veik­kuut­ta – ja pie­nil­le kä­sil­le te­ke­mis­tä.

Te­ok­set jul­kis­ti SRK:n kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la.

Jän­ni­tys­tä vii­kin­kien pe­räs­sä

Han­na Ahon kir­joit­ta­ma, suo­sit­tu Krok­vik-sar­ja sai jat­koa. Tans­ka­lai­nen ar­voi­tus vie Vee­ran, Va­pun, Ma­riel­lan ja On­nin uu­teen seik­kai­luun – täl­lä ker­taa vii­kin­kien jäl­jil­le.

Pa­lo­la suo­sit­te­li kir­jaa eri­tyi­ses­ti 10–14-vuo­ti­ail­le.

– Ker­to­mus on jän­nit­tä­vä ja mo­ni­ker­rok­si­nen. Se hou­kut­te­lee lu­ke­maan, hän to­te­si.

– Kir­jas­sa on seik­kai­lu­ta­so ja ver­taus­ku­val­li­nen taso, jos­sa pu­hu­taan kah­des­ta eri­lai­ses­ta ku­nin­kaas­ta. Li­säk­si aar­tee­net­si­mi­sen taso opet­taa hy­vin oleel­lis­ta aar­tees­ta, sen et­si­mi­ses­tä ja löy­tä­mi­ses­tä, ker­toi Aho omas­sa pu­heen­vuo­ros­saan.

Myös Pa­lo­la vink­ka­si, et­tä kir­ja pyö­räyt­tää uu­teen asen­toon aja­tuk­set aar­tee­net­sin­näs­tä: jos­kus vas­ta toi­sen löy­tö avaa sil­mät nä­ke­mään, mitä it­se jo omis­taa. Hän myös to­te­si, et­tä mui­den hy­vien kir­jo­jen ta­voin tämä teos toi­mii vas­ta­voi­ma­na sii­nä so­me­a­jan är­sy­ke­tul­vas­sa, jon­ka on to­det­tu kuor­mit­ta­van ny­ky­lap­sia ja -nuo­ria. Ta­ri­nan his­to­ri­al­li­set yk­si­tyis­koh­dat kiin­nos­ta­vat ai­kui­si­a­kin.

– En kir­joi­ta las­ten ta­sol­le ku­mar­tu­en, vaan heit­täy­dyn it­se­kin seik­kai­le­maan niin, et­tä sii­nä ta­ri­nas­sa it­se­kin viih­tyy, Aho hy­myi­li.

Va­loi­saa loh­tu­ru­nout­ta

Päi­vi Han­nuk­se­lan kir­joit­ta­ma Kesä vii­pyi­lee vie­lä on va­loi­sa ko­ko­el­ma ar­ki­ru­nout­ta. Pa­lo­la to­te­si, et­tä on­ni koos­tuu sii­nä pie­nis­tä jo­ka­päi­väi­sen elä­män asi­ois­ta.

– Ruuh­ka­vuo­sia elä­vän suur­per­heen äi­din ja mu­siik­ki­te­ra­peu­tin ru­no­jen kes­ki­ös­sä ovat yh­teys toi­siin ih­mi­siin, ar­jen koh­taa­mi­set ja pie­net ir­ti­o­tot, jois­sa asi­oi­den mer­ki­tys­tä pun­ni­taan. Ru­not ovat hel­pos­ti avau­tu­via, osin hu­mo­ris­ti­sia.

Pa­lo­la luon­neh­ti, et­tä us­kon tuo­ma luot­ta­mus on ko­ko­el­man kan­ta­va­na poh­ja­vi­ree­nä, ja se so­pii hä­nen mie­les­tään lah­jak­si äi­tien­päi­vä­nä ja mui­na­kin merk­ki­päi­vi­nä.

– Niis­sä on myös te­ra­peut­ti­nen puo­li: ne tar­jo­a­vat ver­tais­tu­kea ar­ken­sa kans­sa pai­ni­val­le lu­ki­jal­le. Han­nuk­se­lan ru­no­ja voi­si­kin luon­neh­tia loh­tu­ru­noik­si.

– Muis­ti­kir­ja kul­kee tas­kus­sa koko ajan, sa­moin kän­nyk­kä, ja sin­ne minä ai­na kir­joit­te­len nii­tä aja­tuk­sia, mit­kä jos­ta­kin put­kah­te­lee, ker­toi Han­nuk­se­la ru­no­jen­sa syn­typ­ro­ses­sis­ta.

Hän toi­voi, et­tä ru­not he­rät­täi­si­vät lu­ki­jas­sa aja­tuk­sia. Hän to­te­si, et­tä kaik­ki ih­mi­set kat­so­vat asi­oi­ta sen läpi, mitä heil­lä on ta­ka­naan.

– En ajat­te­le sitä, et­tä tart­ti­si ym­mär­tää sitä, mitä minä olen aja­tel­lut, kos­ka jo­kai­nen lu­kee kaik­kia teks­te­jä oman ym­mär­ryk­sen kaut­ta – kai­ken sen, mitä it­sel­lä on mu­ka­na.

Vä­ri­tys­kir­ja tu­tuis­ta raa­ma­tun­koh­dis­ta

Vä­ri­tys­ku­via Raa­ma­tus­ta -kir­ja si­säl­tää vä­rit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le 47 Rai­mo Ös­ter­ber­gin te­ke­mää ku­vaa. Nii­den ai­heet ulot­tu­vat maa­il­man luo­mi­ses­ta Jee­suk­sen tai­vaa­seen as­tu­mi­seen. Vä­ri­tys­ku­van ai­he on ta­vu­tet­tu­na ku­van al­la.

– Ku­vis­ta 26 liit­tyy Van­han tes­ta­men­tin ker­to­muk­siin ja 21 Jee­suk­sen elä­mään ja ope­tuk­siin, Pa­lo­la ker­toi.

– Tut­tui­hin raa­ma­tun­ker­to­muk­siin liit­ty­vät vä­ri­tys­ku­vat tuo­vat lap­sel­le mu­ka­vaa te­ke­mis­tä tär­kei­den asi­oi­den ää­rel­lä. Kir­ja on so­pi­van ko­koi­nen otet­ta­vak­si mu­kaan esi­mer­kik­si au­to­mat­kal­le tai seu­ra­penk­kiin.

Pan­hui­lua, sel­loa ja ki­ta­raa

Tul­kaa kaik­ki ko­tiin -ää­nit­teel­lä on tut­tu­ja Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä pan­hui­lul­la, sel­lol­la ja ki­ta­ral­la soi­tet­tui­na. Si­nik­ka Il­li­kai­sen, Mi­ka­el Säi­lyn ja Tom­mi Tuo­vi­sen te­ke­mä al­bu­mi si­säl­tää 13 Sii­o­nin lau­lua ja 8 virt­tä soit­ta­jien it­se so­vit­ta­mi­na. Levy on 150. SRK:n CD-le­vy­nä jul­kai­se­ma mu­siik­ki­ää­ni­te.

– Soit­to on le­vol­lis­ta ja rau­hal­lis­ta, ko­ko­nai­suus luo va­loi­san ja toi­veik­kaan mie­li­a­lan. Mu­kaan va­lit­tu­jen lau­lu­jen sa­no­mas­sa ko­ros­tu­vat kut­su ko­tiin ja tai­vas us­ko­vais­ten mää­rän­pää­nä, Pa­lo­la ku­vai­li.

Säi­ly ker­toi, et­tä le­vyn syn­typ­ro­ses­si on ol­lut pit­kä. Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten Il­li­kai­nen ja Säi­ly oli­vat soi­tel­leet yh­des­sä. Vii­me ai­koi­na oli Säi­ly puo­les­taan soi­tel­lut Tuo­vi­sen kans­sa. Kun Tuo­vi­sel­ta tuli aja­tus, et­tä voi­si­ko hei­dän soit­to­aan le­vyt­tää, Säi­ly muis­ti Il­li­kai­sen kans­sa hau­tu­mas­sa ole­van sa­man aja­tuk­sen. Ke­vääl­lä 2023 ­SRK:lla kiin­nos­tut­tiin tä­män trion yh­teis­työs­tä.

Il­li­kai­nen to­te­si, et­tä soit­to hit­sau­tui hy­vin yh­teen. Hän myös iloit­si, et­tä har­joi­tus­ten jäl­keen sai ju­tel­la ties­tä ja mat­kas­ta.

Le­vyn tee­mak­si on nous­sut useis­sa kes­kus­te­luis­sa kut­su ko­tiin, Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

– Toi­ve oli­si­kin, et­tä sel­lai­sel­le kuu­li­jal­le, joka ei vält­tä­mät­tä tyk­kää sa­no­ja kuun­nel­la, nämä kap­pa­leet muis­tut­tai­si­vat jos­ta­kin ja oli­si­vat sil­lä ta­val­la myös kut­su­mas­sa, Tuo­vi­nen sum­ma­si.

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus on näh­tä­vil­lä al­la ole­vas­ta lin­kis­tä Yo­u­Tu­bes­ta

SRKnyt-ti­lil­tä.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys