JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tuore pappi haluaa puhua kuten uskoo

Uutiset
4.6.2024 12.00

Juttua muokattu:

4.6. 12:26
2024060412261020240604120000
Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Jussi Valkeajoki / Tampereen hiippakunta

Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Jussi Valkeajoki / Tampereen hiippakunta

Mar­jaa­na Leh­to­a­ho

Tam­pe­re

Tou­ko­kuun lo­pus­sa pa­pik­si vi­hit­ty Sa­mu­li Tyni luot­taa, et­tä kos­ka ”Luo­ja on an­ta­nut vi­ran, niin an­taa hän tai­don­kin”.

Tou­ko­kuun 26. päi­vä­nä vi­hit­tiin Tam­pe­reen tuo­mi­o­kir­kos­sa SRK:n rip­pi­kou­lu­työ­hön ja Hä­meen­ky­rön seu­ra­kun­taan pa­pik­si hä­meen­ky­rö­läi­nen Sa­mu­li Tyni. Vo­kaa­ti­on eli kut­sun näi­hin teh­tä­viin Tyni on saa­nut mai­ni­tuil­ta ta­hoil­ta vuo­sik­si 2024–2026. Vih­ki­mi­sen toi­mit­ti piis­pa Mat­ti Repo.

On­ko mi­nus­ta pa­pik­si?

Sa­mu­li Tyni aloit­ti te­o­lo­gi­an opin­not avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa noin 15 vuot­ta sit­ten. Jol­lain ta­val­la oli te­o­lo­gia kiin­nos­ta­nut ai­em­min­kin.

– Nuo­re­na en to­sin voi­nut ku­vi­tel­la­kaan, et­tä minä voi­sin ol­la pap­pi­na, ja sen vuok­si opis­ke­le­maan ha­keu­tu­mi­nen sil­loin jäi. Opis­ke­lin sen si­jaan muu­ta. Jat­koin opin­to­ja­ni työn ohes­sa ja sit­tem­min opin­to­va­paal­la tein suu­rim­man osan opin­nois­ta­ni, vuon­na 2016 te­o­lo­gi­an mais­te­rik­si val­mis­tu­nut Tyni ker­too.

– Poh­din toki pa­pin työ­tä, mut­ta kos­ka kut­su­mus ei tun­tu­nut riit­tä­väl­tä, niin pa­pin työ jäi. Mi­nul­la oli jo ihan hyvä työ IT-alal­la, ja työ­pai­kan vaih­ta­mi­nen tun­tui käy­tän­nön­kin syis­tä isol­ta kyn­nyk­sel­tä. Li­säk­si poh­din pal­jon sitä, on­ko mi­nus­ta pa­pik­si ja on­ko mi­nul­la si­säis­tä kut­su­mus­ta pa­pin työ­hön, hän jat­kaa.

Tyni to­te­aa, et­tä nuo­re­na es­tee­nä pa­pin työl­le oli myös aja­tus sii­tä, ”et­tei täl­lai­nen so­si­aa­li­ses­ti ar­ka voi ol­la esiin­ty­mi­sam­ma­tis­sa”.

– Esiin­ty­mi­ses­sä muu­tos on ta­pah­tu­nut pik­ku­hil­jaa, ja ny­kyi­sin ih­mis­ten edes­sä ole­mi­nen ei ko­vin pal­jon pe­lo­ta, hän ker­too hy­mys­sä suin.

”Näin tä­män kuu­luu men­nä”

Vuo­sien var­rel­la Tyni koh­ta­si ky­sy­myk­siä pap­pis­vih­ki­myk­ses­tä ja pro­ses­soi asi­aa mie­les­sään. Sa­mal­la hän on saa­nut tu­tus­tua pa­pin työ­hön avus­ta­es­saan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa ja opet­ta­es­saan SRK:n lei­reil­lä rip­pi­kou­luo­pet­ta­ja­na.

Puo­li­so Mir­va on kan­nus­ta­nut vie­rel­lä, ja kun al­ku­vuo­des­ta 2024 SRK esit­ti kut­sun rip­pi­kou­lu­työ­hön, sen vas­taa­not­ta­mi­nen tun­tui mah­dol­li­sel­ta. Käy­tän­nön jär­jes­te­lyt rat­ke­si­vat niin, et­tä ny­kyi­nen työ jat­kuu, ja sen ohel­la Tyni toi­mii seu­raa­vien kah­den vuo­den ajan si­vu­toi­mi­ses­ti SRK:n rip­pi­kou­lu­työs­sä ja Hä­meen­ky­rön seu­ra­kun­nas­sa.

– Ke­vään ai­ka­na asia on sel­key­ty­nyt ja tul­lut tun­tu, et­tä näin tä­män kuu­luu men­nä. Ha­lu­an pal­vel­la seu­ra­kun­taa niil­lä lah­joil­la, jot­ka Ju­ma­la on an­ta­nut, Tyni to­te­aa.

– Mi­nul­le on sa­not­tu, et­tä jos Luo­ja on an­ta­nut vi­ran, niin an­taa hän tai­don­kin. Olen saa­nut ol­la myös Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä mu­ka­na. Toki sii­nä on vai­vaa­kin, mut­ta tosi pal­jon olen saa­nut ta­va­ta uu­sia ih­mi­siä ym­pä­ri Suo­mea, ja se on tun­tu­nut mu­ka­val­ta. Pa­pin työs­sä voi ol­la sa­moin, hän li­sää.

Al­ka­nee­na ke­sä­nä Ty­nil­lä on tie­dos­sa SRK:n rip­pi­kou­lu­ja ja tu­tus­tu­mis­ta Hä­meen­ky­rön seu­ra­kun­nan toi­min­taan. Tä­hän men­nes­sä seu­ra­kun­nas­ta on muo­dos­tu­nut po­si­tii­vi­nen kuva. Saar­nois­sa Tyni ha­lu­aa pu­hua niin kuin us­koo ja saar­na­ta evan­ke­liu­mia kai­kil­le.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys