JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tervetuloa Lopelle!

Uutiset
1.7.2024 15.00

Juttua muokattu:

1.7. 11:58
2024070111583620240701150000

Sirk­ka Leh­to

Seu­raa­vien, Lo­pen Räys­kä­läs­sä pi­det­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lut ovat hy­väl­lä mal­lil­la.

Lah­te­lai­nen Mark­ku Ka­mu­la on vuo­den 2025 Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja. Hän on poik­keuk­sel­li­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta huo­li­mat­ta rau­hal­li­sel­la mie­lel­lä.

– Ih­mi­nen on pie­ni ja Ju­ma­la on suu­ri. On nöy­rä olo. Ju­ma­lan suun­ni­tel­mia em­me voi en­na­koi­da, em­me­kä ai­na ym­mär­rä. Jou­dum­me tyy­ty­mään hä­nen tah­toon­sa.

Ka­mu­la to­te­aa, et­tä Su­vi­seu­ro­jen suun­nit­te­luun kuu­luu kes­kei­ses­ti tur­val­li­suus­ris­kien kar­toit­ta­mi­nen ja tur­val­li­suu­den suun­nit­te­le­mi­nen, myös hätä- ja poik­keus­ti­lan­teet. Ta­voit­tee­na on ti­lai­suus, jos­sa jo­kai­sel­la on tur­val­lis­ta ol­la.

– Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on krii­si­vies­tin­tä ja ti­lan­teen hoi­ta­mi­nen on­nis­tui poik­keus­ti­lan­tees­sa hy­vin. Suun­nit­te­lu ja har­joit­te­le­mi­nen oli ol­lut hyö­dyk­si, Ka­mu­la to­te­aa.

"Tai­vaas­sa mi­nul­la on si­nut"

Su­vi­seu­ra­kau­pun­ki nou­see vuo­den pääs­tä Lo­pen Räys­kä­län len­to­ken­täl­le. Pää­vas­tuus­sa on Lah­den Rau­ha­nyh­dis­tys yh­des­sä Lap­peen­ran­nan, Kou­vo­lan, Mänt­sä­län, Jär­ven­pään, Por­nai­sen, Por­voon, Hel­sin­gin ja Lem­pää­län Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa. Jär­jes­te­lyt ovat hy­väl­lä mal­lil­la, ja vas­tuun­kan­ta­jia on löy­ty­nyt.

– Se on ol­lut suu­ri ilo ja vä­hän ih­me­tyk­sen­kin ai­he. On pal­jon vaa­ti­via ja mo­ni­puo­li­sia teh­tä­viä, ja ai­na löy­tyy te­ki­jöi­tä, Ka­mu­la sa­noo.

Tu­le­vien seu­ro­jen tun­nus on Psal­min 73 ja­kees­ta osa: ”Tai­vaas­sa mi­nul­la on si­nut”.

– Psal­min kir­joit­ta­jak­si on mer­kit­ty Asaf. Raa­ma­tun­koh­das­sa hän seu­raa ka­teel­li­se­na maa­il­man ih­mis­ten me­nes­ty­mis­tä, kun­nes Ju­ma­lan las­ten yh­tey­des­sä ym­mär­tää, et­tä us­ko­vai­sel­le ih­mi­sel­le Ju­ma­la on tur­va maan pääl­lä, mut­ta en­nen kaik­kea tai­vaas­sa, ikui­ses­sa elä­mäs­sä, Ka­mu­la taus­toit­taa.

Vas­tuul­li­suus on tär­ke­ää

Lo­pen Räys­kä­län edel­li­set Su­vi­seu­rat vuon­na 2022 jäi­vät mie­leen "jä­te­keis­sis­tä", jos­sa lä­hi­a­lu­een pel­lol­ta oli löy­det­ty yk­si ke­mi­al­li­sen wc:n jäte. Li­säk­si seu­ra­vie­raat oli­vat käy­neet jär­ves­sä ui­mas­sa sham­poot pääs­sään.

– En­tis­tä enem­män pi­tää vies­tiä, mi­ten tu­lee käyt­täy­tyä, ja myös miet­tiä par­hai­ten ta­voit­ta­via ka­na­via, Ka­mu­la miet­tii ja jat­kaa:

– Lo­pen ym­pä­ris­tö­pääl­lik­kö muis­tut­taa, et­tä mi­tään pe­su­ai­nei­ta ei voi käyt­tää ve­sis­tös­sä, ei edes bi­o­ha­jo­a­via.

Vas­tuul­li­suus on yk­si seu­ra­jär­jes­te­li­jöi­den pää­ar­vois­ta, jo­ten sen mu­kaan toi­mi­taan.

– Vaik­ka tut­ki­muk­sis­sa asi­an hai­tal­li­suus to­det­tiin var­sin pie­nek­si, mi­tään pa­lau­tet­ta ei vä­hä­tel­lä, Ka­mu­la sa­noo.

Tu­le­vien seu­ro­jen jär­jes­te­lyt ovat hy­väl­lä mal­lil­la, alu­eel­le on muun mu­as­sa saa­tu li­sää ti­laa.

– Räys­kä­lä-Sää­tiö on hom­man­nut usei­ta heh­taa­re­ja maa­ta li­sää, ja ne on val­mis­tel­tu seu­ro­ja var­ten. Alu­een pen­ke­rei­tä on ta­sat­tu hy­vik­si ma­joi­tus­pai­koik­si. Li­säk­si or­ga­ni­saa­tio on vuok­ran­nut li­sää pel­toa pai­koi­tus- ja ma­joi­tus­käyt­töön, pu­heen­joh­ta­ja sum­maa tyy­ty­väi­se­nä ja toi­vot­taa kaik­ki läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si Lo­pen Räys­kä­lään 27.–30. ke­sä­kuu­ta 2025.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys