JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseurojen kirkkolauluillat lähestyvät

Uutiset
18.3.2024 9.00

Juttua muokattu:

18.3. 09:00
2024031809001420240318090000
Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Kuu­sa­mon kirk­ko­lau­luil­las­ta teh­dään SRK:n mu­siik­ki­ää­ni­te.

Su­vi­seu­ro­ja edel­tä­vän ke­vään pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neet kirk­ko­lau­luil­lat jär­jes­te­tään tänä vuon­na Kuu­sa­mon Py­hän Ris­tin kir­kos­sa 13.4., Pu­das­jär­ven kir­kos­sa 4.5. sekä Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa 25.5. Ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten seu­ra­kun­tien kans­sa. Kirk­ko­lau­luil­toi­hin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta.

Iloa ja loh­tua yh­teis­lau­lus­ta

Kirk­ko­lau­luil­lois­sa lau­le­taan vir­siä ja Sii­o­nin lau­lu­ja. Yh­teis­lau­lua sä­es­tä­vät ur­ku­rit, esi­lau­la­jat ja esi­lau­lu­ryh­mä. Il­to­jen oh­jel­maan kuu­lu­vat li­säk­si pai­kal­lis­seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran ter­veh­dys ja il­ta­har­taus.

Su­vi­seu­ro­jen vas­tuu­kant­to­ri Juk­ka Jaak­ko­la ker­too, et­tä lau­let­ta­vis­sa vir­sis­sä ja lau­luis­sa on loh­dut­ta­va ja iloa tuo­va vies­ti.

– Lau­luis­sa kuu­lu­vat sy­dä­nää­net: se, mitä mei­dän tar­vit­see kuul­la. Si­säl­tö on ruok­ki­vaa, Jaak­ko­la to­te­aa.

Jaak­ko­la toi­voo, et­tä lau­lut sai­si­vat sekä loh­dut­taa ih­mi­siä et­tä kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

– Yh­des­sä lau­la­mi­ses­sa on pu­hut­te­le­vaa ja ai­nut­laa­tuis­ta voi­maa.

Koil­lis­maal­la on lau­let­tu en­nen­kin

Oman sä­väyk­sen­sä kirk­ko­lau­luil­toi­hin tuo pai­kal­li­suus. Lau­let­ta­vik­si on va­lit­tu myös lau­lu­ja, joi­den juu­ret ovat Kuu­sa­mos­sa.

Koil­lis­maal­la on men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä ol­lut vah­va lau­lu­seu­ra­pe­rin­ne. Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan kant­to­ri­na toi­mi­va Jaak­ko­la tie­tää, et­tä 1960-lu­vul­la koil­lis­maa­lai­set kä­vi­vät pal­jon lau­lu­seu­rois­sa.

– Mo­net vie­lä muis­te­le­vat lau­lu­seu­ro­ja, hän sa­noo.

Kuu­sa­mon ti­lai­suu­des­ta ää­ni­te

Kuu­sa­mon kirk­ko­lau­luil­ta on sa­mal­la ää­ni­tys­ti­lai­suus, jos­sa toi­vo­taan huo­mi­oi­ta­van muu­ta­mia seik­ko­ja. Kir­kos­sa on hyvä vält­tää tar­pee­ton­ta liik­ku­mis­ta ja kes­kus­te­lua lau­lu­jen vä­lis­sä. Sy­li­las­ten kans­sa tu­le­vil­le on va­rat­tu pai­kat, jois­ta on help­po pääs­tä las­ten­hoi­to­huo­nee­seen. Ää­nit­teen tuot­ta­ja Sasu Har­ti­kai­nen toi­voo, et­tä osal­lis­tu­jat kun­ni­oit­ta­vat ää­ni­tys­ti­lai­suut­ta:

– Mu­siik­ki al­kaa hil­jai­suu­des­ta ja päät­tyy hil­jai­suu­teen. Ur­ku­ri on val­mis­tel­lut lau­lu­jen tun­nel­maan joh­dat­te­le­via al­ku­soit­to­ja. Kuun­nel­laan ja nau­ti­taan niis­tä.

Jo­kai­nen voi osal­lis­tua

Vas­tuu­kant­to­ri Jaak­ko­la toi­vot­taa jo­kai­sen läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si ja muis­tut­taa, et­tä kuun­te­le­mi­nen­kin on mu­si­kaa­li­suut­ta:

– Kirk­ko­lau­luil­taan voi tul­la myös kuun­te­le­maan. Se, et­tä osaa kuun­nel­la, on myös mu­si­kaa­li­suu­den il­me­ne­mis­muo­to.

Osal­lis­tua voi myös etäyh­teyk­sil­lä. Kuu­sa­mon kirk­ko­lau­luil­ta lä­he­te­tään suo­ra­na SRKnyt Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la, Pu­das­jär­ven ti­lai­suus Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­ta ja Ou­lun tuo­mi­o­kir­kon il­ta Vir­tu­aa­li­kir­kos­ta.


Ter­ve­tu­loa lau­la­maan!

Kuu­sa­mon Py­hän Ris­tin kirk­ko 13.4. klo 19

Pu­das­jär­ven kirk­ko 4.5. klo 19

Ou­lun tuo­mi­o­kirk­ko 25.5. klo 19


Voit osal­lis­tua mo­bii­li­ko­leh­tiin Mo­bi­le­Pa­yl­la 10306.

Kii­tos su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyi­den tu­ke­mi­ses­ta!

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys