JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseura-alue luovutettiin

Uutiset
8.7.2024 13.00

Juttua muokattu:

8.7. 12:56
2024070812565220240708130000

Pasi Widgren

Pasi Widgren

Su­vi­seu­ra-alu­ee­na toi­mi­nut Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä luo­vu­tet­tiin ta­kai­sin omis­ta­jien­sa käyt­töön. Per­jan­tai­na 5. hei­nä­kuu­ta ken­täl­lä jär­jes­tet­tiin luo­vu­tus­tar­kas­tus, jos­sa alu­een kun­to ja siis­teys tar­kas­tet­tiin.

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin maan­käyt­tö­pääl­lik­kö Os­ka­ri Jo­ki­kokko to­te­si, et­tä kaik­ki on ta­pah­tu­nut hy­väs­sä yh­teis­työs­sä ja alue on siis­tis­sä ja hy­väs­sä kun­nos­sa. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­sen mu­kaan Pu­das­jär­vi ot­taa seu­ra­vie­raat hy­väl­lä mie­lel­lä vas­taan sa­mal­le alu­eel­le myös kol­men vuo­den ku­lut­tua ke­säl­lä 2027.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK:n) su­vi­seu­ra­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä iloit­si ra­ken­ta­vas­ta yh­teis­työs­tä ja esit­ti kii­tok­set Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le. Syr­jä­län mu­kaan su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on ta­voit­tee­na oli jät­tää alue pa­rem­paan kun­toon kuin se oli ol­lut en­nen ta­pah­tu­maa.

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­ja Vesa Tur­pei­nen ker­toi, et­tä ta­pah­tu­ma-alu­een puit­teet ovat tar­jon­neet so­pi­van alu­een jär­jes­tää Su­vi­seu­rat. Hän to­te­si, et­tä Su­vi­seu­rois­ta sekä su­ju­vas­ta ja hy­vän­tah­toi­ses­ta yh­teis­työs­tä eri toi­mi­joi­den kans­sa jää kii­tol­li­nen mie­li.

Tä­män vuo­den Su­vi­seu­rois­sa ko­et­tiin myös su­rua, kun yk­si seu­ra­vie­ras kuo­li uk­kos­puus­kan ai­heut­ta­man on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na. On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus ja po­lii­si tie­dot­ta­vat sel­vi­tyk­sis­tään.

Su­vi­seu­rois­sa kävi noin 80 000 seu­ra­vie­ras­ta. Pur­ku­tal­koi­siin osal­lis­tui noin tu­hat tal­koo­lais­ta, ja alu­eel­ta läh­ti 18 rek­kaa koh­ti Lo­pen Räys­kä­lää, jos­sa Su­vi­seu­rat pi­de­tään en­si ke­sä­nä.

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä ke­rä­tään pa­lau­tet­ta alu­een asuk­kail­ta ja Su­vi­seu­roi­hin osal­lis­tu­neil­ta. Pa­lau­te­ky­se­ly on au­ki 17.7. saak­ka, ja sii­hen voi vas­ta­ta

su­vi­seu­rat.fi-net­ti­si­vul­la.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys