JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ranuan opistoseuroihin kaivataan vielä työvoimaa

Uutiset
10.7.2024 12.15

Juttua muokattu:

11.7. 13:58
2024071113584420240710121500

Aatu Tölli

Aatu Tölli

Ul­la Ilo­na Uu­si-Il­li­kai­nen

Jos Ju­ma­la suo, saa­daan Ra­nu­an opis­to­seu­ro­ja viet­tää 26.–28.7.2024. Seu­ro­ja on suun­ni­tel­tu pit­kään, ja sekä pää­toi­mi­kun­nas­sa et­tä sen alai­suu­des­s­sa toi­mi­vis­sa toi­mi­kun­nis­sa nii­den eteen on teh­ty val­ta­va mää­rä työ­tä. Työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jal­le Pet­ri Töl­lil­le teh­tä­vä on ol­lut po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus.

– Pää­toi­mi­kun­nas­sa toi­sil­leen lä­hes tun­te­mat­to­mat ih­mi­set ovat alus­ta as­ti teh­neet toi­siin­sa luot­ta­en hy­vin sau­mat­to­mas­ti yh­teis­työ­tä – kai­kes­ta on voi­nut ais­tia sen, et­tä tois­ten työ­tä tu­e­taan, Töl­li ku­vai­lee.

Töl­lin mu­kaan pa­ras­ta hom­mas­sa on­kin ol­lut lois­ta­va yh­teis­hen­ki sekä pää­toi­mi­kun­nas­sa et­tä hä­nen omas­sa toi­mi­kun­nas­saan. Mu­kaan mah­tuu huu­mo­ri­a­kin.

– Työ­tä teh­dään to­sis­saan mut­ta ei lii­an va­ka­vas­ti, Töl­li nau­rah­taa.

Hy­vät suun­ni­tel­mat ja etu­kä­teis­val­mis­te­lut ei­vät kui­ten­kaan rii­tä ta­kaa­maan seu­ro­jen on­nis­tu­mis­ta ja su­ju­vuut­ta. Jär­jes­tä­mis­vuo­ros­sa ole­vien rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ­voi­man ke­rää­jät te­ki­vät tou­ko­kuun lop­puun saak­ka ko­vas­ti työ­tä hank­kies­saan työ­voi­maa Ra­nu­an opis­to­seu­roi­hin. Sii­tä huo­li­mat­ta työ­voi­man mää­rä jäi al­le ta­voit­teen.

– Kaik­kein eni­ten huol­ta teh­tä­väs­sä on ai­heut­ta­nut työ­voi­man saa­ta­vuus, Töl­li ker­too.

Täl­lä het­kel­lä työ­voi­maa on ke­rät­ty noin 60 %. Seu­ro­jen tur­val­li­suu­den ja su­ju­vuu­den to­teu­tu­mi­sek­si pro­sen­tin oli­si hyvä ol­la en­nen seu­ro­ja 70–80 %, ja eten­kin kriit­tis­ten vuo­ro­jen ku­ten lii­ken­tee­noh­jauk­sen ja jär­jes­tyk­sen­val­von­nan tu­li­si ol­la täy­tet­ty­nä. Kai­ken­lai­sia vuo­ro­ja on kui­ten­kin vie­lä jäl­jel­lä, ja jo­kai­nen niis­tä on tär­keä.

– Kan­nus­tai­sin kaik­kia nii­tä si­sa­ria ja vel­jiä, jot­ka ei­vät vie­lä ole va­ran­neet työ­vuo­ro­ja ja joil­le nii­den te­ke­mi­nen on mah­dol­lis­ta, ot­ta­maan yh­des­tä kah­teen työ­vuo­roa. Si­ten seu­ro­jen jär­jes­te­ly­jä voi­daan jat­kaa hy­vil­lä mie­lin, Töl­li to­te­aa toi­veik­kaa­na.

Omat työ­vuo­ro­si voit va­ra­ta osoit­tees­ta www.va­raus­lis­ta.fi. Va­lit­se ta­pah­tu­ma­va­li­kos­ta "Ra­nu­an opis­to­seu­rat 2024", klik­kaa so­pi­vaa vuo­roa ja täy­tä tar­vit­ta­vat tie­dot. Kii­tos, kun olet mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä Ra­nu­an opis­to­seu­ro­ja!

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys