JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Positiivisessa hengessä eteenpäin”

Uutiset
21.2.2024 14.00

Juttua muokattu:

21.2. 09:50
2024022109504820240221140000
Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Kurtti

Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Hentilä (vas.) ja Jukka Palokangas ovat uuden opiston hankkeessa mukana myös henkilökohtaisista syistä. – Olemme kotona nähneet opistotyön merkityksen. Opisto on ollut meidän nuorille todella tärkeä asia, toteaa Hentilä. – Meidän lapsista muutama on hakenut opistoon, mutta ei ole päässyt. Samoin on lukemattomissa muissa perheissä, kertoo Jukka Palokangas.

Jorma Kurtti

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

Van­taa

Opis­to­ky­se­lyn pe­rus­teel­la uu­del­le kan­sa­no­pis­tol­le on laa­ja tuki. Kan­na­tu­syh­dis­tys käy ra­ken­ta­vaa ja in­ten­sii­vis­tä kes­kus­te­lua päät­tä­jien kans­sa.

Ke­vään 2023 yh­teis­haus­sa lä­hes 700 op­pi­vel­vol­li­suu­si­käis­tä ei saa­nut opis­ke­lu­paik­kaa kan­sa­no­pis­tos­ta, vaik­ka oli va­lin­nut Jäm­sän, Ra­nu­an tai Reis­jär­ven kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton en­si­si­jai­sek­si vaih­to­eh­dok­seen.

Vii­me ke­sä­nä jul­kais­tus­sa hal­li­tu­soh­jel­mas­sa puo­les­taan sa­no­taan, et­tä op­pi­vel­vol­li­sil­le suun­nat­tua ni­vel­vai­heen kou­lu­tus­ta li­sä­tään kak­sin­ker­tais­ta­mal­la Kan­sa­no­pis­to­jen Opis­to­vuo­si -kou­lu­tuk­sen aloi­tus­paik­ko­jen mää­rää ja li­sä­tään mää­rä­ra­ho­ja.

Nämä kak­si mer­kit­tä­vää seik­kaa pa­ni­vat liik­keel­le hank­keen, joka oli ol­lut pu­heis­sa jo pi­dem­pään: nel­jäs opis­to tar­vi­taan.

Syys­kuus­sa 2023 pe­rus­tet­tiin Uu­den­maan Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton Kan­na­tu­syh­dis­tys ry, jon­ka joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jor­ma Hen­ti­lä ker­too, et­tä kan­na­tu­syh­dis­tys työs­ken­te­lee koko ajan ak­tii­vi­ses­ti.

– Teem­me vii­vyt­te­le­mät­tä työ­tä, et­tä saa­tai­siin li­sä­paik­ko­ja ja kas­va­tet­tua opis­to-opis­ke­li­joi­den mää­rää.

Ma­ra­ton­mat­kan vai­hei­ta

Nuo­ret ovat ky­sy­neet, joko en­si syk­sy­nä pää­see uu­teen opis­toon?

– Tämä ei ole pi­ka­mat­ka, vaan pi­kem­min­kin ma­ra­ton, ku­vai­lee Jor­ma Hen­ti­lä uu­den kan­sa­no­pis­ton pe­rus­ta­mis­ta.

Jo tä­hän men­nes­sä hank­keen eteen on teh­ty mo­nen­lais­ta. Aluk­si in­for­moi­tiin taus­ta­yh­tei­söä, SRK:n joh­to­kun­taa ja vuo­si­ko­kous­ta ai­keis­ta. Saa­dun tuen pe­rus­teel­la han­ke jat­kui opis­to­ky­se­lyl­lä, jo­hon vas­ta­si 7000 hen­ki­löä.

– 90 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta tuki uu­den opis­ton pe­rus­ta­mis­ta, huo­maut­taa Hen­ti­lä.

Seu­raa­va as­kel oli Van­taal­la 2. syys­kuu­ta 2023 pi­det­ty ko­kous, jos­sa Uu­den­maan Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton Kan­na­tu­syh­dis­tys ry pe­rus­tet­tiin. Ko­kouk­sen jäl­keen yh­dis­tys ha­et­tiin vi­ral­li­sek­si yh­dis­tyk­sek­si, jot­ta neu­vot­te­luil­le päät­tä­jien kans­sa on edel­ly­tyk­siä.

Yh­teis­työ­tä päät­tä­jien kans­sa

Kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Pa­lo­kan­gas ker­too, et­tä vii­me kuu­kau­si­na on käy­ty ja edel­leen käy­dään ra­ken­ta­vaa ja in­ten­sii­vis­tä kes­kus­te­lua päät­tä­jien kans­sa.

Hal­li­tu­soh­jel­man kir­jauk­sen myö­tä on au­en­nut jo mah­dol­li­suus sii­hen, et­tä Suo­mes­sa ole­vat kan­sa­no­pis­tot voi­vat muut­taa ny­kyi­siä ra­hoi­tus­kiin­ti­öi­tään Op­pi­vel­vol­lis­ten opis­to­vuo­si -kou­lu­tuk­sek­si 100 pro­sen­tin ra­hoi­tuk­sel­la.

– Käym­me neu­vot­te­lu­ja, voi­si­ko tätä hal­li­tu­soh­jel­man kir­jaus­ta so­vel­taa myös niin, et­tä se kos­ki­si täy­sin uu­sia kou­lu­tus­paik­ko­ja. Päät­tä­jien kans­sa on so­vit­tu, et­tä ha­em­me yh­des­sä rat­kai­sua tä­män ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si.

Pa­lo­kan­gas ja Hen­ti­lä ku­vai­le­vat kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan toi­mi­van ak­tii­vi­ses­ti asi­an edis­tä­mi­sek­si.

– Po­si­tii­vi­ses­sa hen­ges­sä kat­som­me eteen­päin. Luo­tam­me, et­tä joku tar­koi­tus täl­lä­kin on ja toi­vom­me, et­tä Ju­ma­la siu­nai­si tätä työ­tä.

Mi­ten jä­se­nek­si?

Kan­na­tu­syh­dis­tys on saa­nu run­saas­ti pa­lau­tet­ta ja yh­tey­de­not­to­ja.

– On ky­syt­ty muun mu­as­sa, mi­ten voi liit­tyä jä­se­nek­si. Se on­kin mie­lui­sa ky­sy­mys, to­te­aa Hen­ti­lä.

Kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si voi­vat liit­tyä sekä yh­dis­tyk­set et­tä yk­sit­täi­set 15 vuot­ta täyt­tä­neet hen­ki­löt.

– Ra­han­ke­räys­lu­pa on vi­reil­lä. Kun lupa saa­daan, voim­me ke­rä­tä myös lah­joi­tuk­sia. Jo­kai­nen kan­na­tus­jä­sen on tär­keä hank­keen to­teu­tu­mi­sen kan­nal­ta, päät­tä­vät Hen­ti­lä ja Pa­lo­kan­gas.

Jä­sen­ha­ke­mus löy­tyy osoit­tees­ta uu­den­maank­ris­til­li­nen­kan­sa­no­pis­to.fi. Jä­se­net saa­vat kut­sun huh­ti­kuun vuo­si­ko­kouk­seen, jos­sa ker­ro­taan li­sä­tie­toa opis­to­hank­keen ete­ne­mi­ses­tä.

Uu­den­maan kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton kan­na­tu­syh­dis­tys to­teut­ti tam­mi­kuus­sa 2024 vai­kut­ta­vuus­ky­se­lyn kan­sa­no­pis­ton käy­neil­le. Lue leh­des­tä li­sää ky­se­lys­tä ja sen tu­lok­sis­ta!

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys