JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päivämiehestä löytyy raamattuluokkalaiselle sopivaa luettavaa

Uutiset
25.4.2024 12.15

Juttua muokattu:

25.4. 12:14
2024042512143020240425121500
– Muiden medioiden uutiset ovat paljon synkempiä, ne harvoin kertovat mistään hyvästä, pohtivat Inka Ristinen, Eeva-Stiina Ylikoski, Lumi Pirnes ja Heidi Autio Kärsämäen raamattuluokassa.

– Muiden medioiden uutiset ovat paljon synkempiä, ne harvoin kertovat mistään hyvästä, pohtivat Inka Ristinen, Eeva-Stiina Ylikoski, Lumi Pirnes ja Heidi Autio Kärsämäen raamattuluokassa.

Maija Kivioja

– Muiden medioiden uutiset ovat paljon synkempiä, ne harvoin kertovat mistään hyvästä, pohtivat Inka Ristinen, Eeva-Stiina Ylikoski, Lumi Pirnes ja Heidi Autio Kärsämäen raamattuluokassa.

– Muiden medioiden uutiset ovat paljon synkempiä, ne harvoin kertovat mistään hyvästä, pohtivat Inka Ristinen, Eeva-Stiina Ylikoski, Lumi Pirnes ja Heidi Autio Kärsämäen raamattuluokassa.

Maija Kivioja

Mai­ja Ki­vi­o­ja

Kär­sä­mä­ki

Päi­vä­mies on tu­tun nä­köi­nen leh­ti lä­hes jo­kai­sel­le raa­mat­tu­luok­kaan osal­lis­tu­neel­le, mut­ta vain muu­ta­mil­la on ta­pa­na lu­kea sitä. Leh­teen tu­tus­tu­mi­nen ma­dal­si lu­ke­mi­sen kyn­nys­tä.

Kär­sä­mä­en 4.-6.-luok­ka­lais­ten raa­mat­tu­luo­kas­sa oli 19. huh­ti­kuu­ta ai­hee­na Päi­vä­mies ja sen si­säl­löt.

Raa­mat­tu­luok­ka­lai­set vas­tai­li­vat ryh­mis­sä ky­sy­myk­siin liit­ty­en leh­den pää­kir­joi­tuk­seen, uu­ti­seen, pa­ki­naan tai ko­lum­niin.

Pää­kir­joi­tus ja ko­lum­ni ot­ta­vat kan­taa

Leh­den al­kuo­sas­sa si­jait­se­va pää­kir­joi­tus ot­taa usein kan­taa ajan­koh­tai­seen ai­hee­seen. Yh­den ryh­män lu­ke­ma pää­kir­joi­tus liit­tyi huu­mo­rin käyt­töön. Ai­he tuli hy­vin lä­hel­le nuor­ten elä­mää. He to­te­si­vat, et­tä ka­ve­rei­den kes­ken huu­mo­ria tu­lee vil­jel­tyä päi­vit­täin.

– On kui­ten­kin tär­ke­ää, et­tei huu­mo­rin var­jol­la ai­heut­tai­si toi­sel­le pa­haa miel­tä, eräs nuo­ri muis­tut­ti.

Toi­sen ryh­män lu­ke­ma pää­kir­joi­tus liit­tyi ka­to­a­viin ja ka­to­a­mat­to­miin aar­tei­siin. Nuo­ret lis­ta­si­vat it­sel­leen tär­kei­tä aar­tei­ta: per­he, ys­tä­vät, koti, lem­mi­kit, su­ku­lai­set ja Su­vik­set.

Yk­si ryh­mä pe­reh­tyi ko­lum­niin eli teks­tiin, jos­sa kir­joit­ta­ja ker­too oman nä­ke­myk­sen­sä jos­ta­kin ai­hees­ta. Lu­e­tus­sa ko­lum­nis­sa kir­joit­ta­ja poh­ti ys­tä­vien tär­keyt­tä.

– Par­haim­man esi­mer­kin ys­tä­vyy­des­tä an­taa Jee­sus. Hän ha­lu­aa ol­la kaik­kien ys­tä­vä, ryh­mä­läi­set ker­toi­vat lu­ke­mas­taan.

Us­koa vah­vis­ta­via uu­ti­sia

Yh­den ryh­män teh­tä­vä­nä oli et­siä Päi­vä­mie­hen uu­ti­ses­ta vas­tauk­set tyy­pil­li­sim­piin uu­tis­ky­sy­myk­siin mitä, mis­sä, mil­loin ja mik­si. Raa­mat­tu­luok­ka­lai­set to­te­si­vat, et­tä Päi­vä­mie­hen uu­ti­set ovat myön­tei­siä, tur­val­li­sia ja us­koa vah­vis­ta­via.

– Kuin­ka moni ajat­te­lee nyt, et­tä voi­si ko­to­na seu­raa­van ker­ran il­mes­ty­vään Päi­vä­mies-leh­teen tart­tua? opet­ta­ja ky­syi lo­puk­si.

Use­am­pi käsi nou­si ylös. Vaik­ka kä­teen löy­ty­vä Päi­vä­mies oli­si jo van­ha, sii­nä jul­kais­tu­jen kir­joi­tus­ten tär­kein sa­no­ma ei van­he­ne kos­kaan.

– Se on sama kuin täs­sä raa­mat­tu­luo­kas­sa: roh­kais­ta us­ko­maan kaik­ki syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys