JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ohjausryhmä huolehtii leiritoiminnasta

Uutiset
20.2.2024 8.00

Juttua muokattu:

22.2. 10:42
2024022210423520240220080000
Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Pekka Karjula

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Varttuneiden ohjausryhmä valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alpo Ojalan (kesk. oik.). – Olemme ohjausryhmässä kokeneet, että Jumala on siunannut varttuneiden toimintaa. Leiripäiville ja kerhoihin osallistuminen on ollut runsasta ja niiden vetäjiksi on aina löytynyt veljiä ja sisaria, totesi entinen puheenjohtaja Toivo Määttä (kesk. vas.).

Pekka Karjula

Päi­vä­mies

Ou­lu

Vart­tu­nei­den ker­hot tuo­vat vir­kis­tys­tä ja voi­ma­va­ro­ja ar­keen.

Vart­tu­nei­den oh­jaus­ryh­mä sai uu­den pu­heen­joh­ta­jan 23. tam­mi­kuu­ta pi­de­tys­sä ko­kouk­ses­sa. Toi­vo Mää­tän siir­ryt­tyä pois teh­tä­väs­tä va­lit­tiin hä­nen ti­lal­leen Al­po Oja­la.

Vart­tu­nei­den oh­jaus­ryh­mä toi­mii Sii­ka­tör­män alu­eel­la. Oh­jaus­ryh­män jä­se­ni­nä on kah­dek­san avi­o­pa­ria eri puo­lil­ta tu­ki­a­lu­et­ta. Ko­kouk­sia on vuo­des­sa kol­me, ja niis­sä ovat mu­ka­na myös SRK:n ja Sii­ka­tör­män lei­ri­työ­ryh­män edus­ta­jat.

Vas­tuu lei­reis­tä ja ker­hois­ta

Oh­jaus­ryh­män teh­tä­vä­nä on muun mu­as­sa huo­leh­tia vart­tu­nei­den lei­ri­toi­min­nas­ta sekä päät­tää vart­tu­nei­den lei­ri­päi­vien ajan­koh­dat ja hank­kia nii­hin oh­jaa­jat. Lei­ri­päi­viä on nel­jä ke­vääl­lä ja nel­jä syk­syl­lä.

– Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­sen toi­min­nal­le vart­tu­nei­den lei­ri­päi­vät ovat mer­kit­tä­viä en­sin­nä­kin sik­si, et­tä nii­den tuot­to me­nee lei­ri­kes­kuk­sen hy­väk­si. Toi­sek­si lei­ri­päi­vät ovat kes­kel­lä viik­koa, jol­loin lei­ri­kes­kuk­sen ti­lat oli­si­vat tyh­jil­lään il­man lei­ri­päi­viä, Toi­vo Määt­tä sum­maa.

Sii­ka­tör­män tu­ki­a­lu­eel­la on 39 rau­ha­nyh­dis­tys­tä. Niis­tä mo­nis­sa toi­mii vart­tu­nei­den ker­ho, jois­sa käy yh­teen­sä noin 1300 osal­lis­tu­jaa.

– Oh­jaus­ryh­mä laa­tii lei­ri­päi­vien vuo­si­suun­ni­tel­man ja kut­suu niil­le ve­tä­jät. Oh­jaus­ryh­mä myös tu­kee ja kou­lut­taa yh­dis­tys­ten ker­ho­jen ve­tä­jiä ja jär­jes­tää heil­le sekä hei­dän puo­li­soil­leen vir­kis­tys- ja kou­lu­tus­päi­viä, ku­vai­lee Määt­tä oh­jaus­ryh­män teh­tä­viä.

Vuo­sit­tai­nen teh­tä­vä on myös vas­ta­ta Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tä­väs­tä jou­lu­juh­las­ta ja ruo­kai­lus­ta. Juh­laan osal­lis­tuu 500–800 vart­tu­nut­ta. Lei­ri­päi­vien ja jou­lu­ruo­kai­lun tuot­to on mer­kit­tä­vä tuki Sii­ka­tör­mäl­le. Osal­lis­tu­ja­mää­ris­tä riip­pu­en se on 30 000–40 000 eu­roa vuo­des­sa.

Toi­vee­na toi­min­ta­mal­lin laa­je­ne­mi­nen

Sii­ka­tör­män tu­ki­a­lu­een Vart­tu­nei­den oh­jaus­ryh­mä pe­rus­tet­tiin vuon­na 2013. Oh­jaus­ryh­mä toi­mii tii­viis­sä yh­teis­työs­sä lei­ri­työ­ryh­män kans­sa.

– Kes­keis­tä toi­min­nas­sa on, et­tä Ju­ma­lan sana vir­kis­tää ja vah­vis­taa us­koa sekä an­taa voi­ma­va­ro­ja ar­keen, Määt­tä ku­vai­lee.

Al­po Oja­la kan­nus­taa mui­ta­kin lei­ri­kes­kuk­sia Sii­ka­tör­män ja Kal­li­on ta­voin ko­ko­a­maan oh­jaus­ryh­män, joka or­ga­ni­soi­si vart­tu­nei­den lei­ri­päi­viä ja pi­täi­si yh­teyt­tä alu­een ker­hoi­hin.

– Elä­ke­läi­siä on pal­jon Sii­o­neis­sa ja mo­net ko­ke­vat yk­si­näi­syyt­tä. Nämä ker­hot ja lei­ri­päi­vät an­ta­vat vi­rik­kei­tä ja us­kon­voi­maa tai­vas­tiel­lä.

Uu­si pu­heen­joh­ta­ja ke­hot­taa­kin ker­to­maan ker­hos­ta ja lei­ri­päi­vis­tä ja ja­ka­maan niis­tä saa­tu­ja myön­tei­siä ja vir­kis­tä­viä ko­ke­muk­sia.

– Pyy­dä tut­ta­va­si mu­kaan ko­ke­maan ja nä­ke­mään!

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys