JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuoriso- ja seurakuntapäivät Turussa – valon lapsina maailmassa

Uutiset
14.3.2024 9.00

Juttua muokattu:

13.3. 10:06
2024031310062320240314090000
– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

Marko Heimonen

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

Marko Heimonen

Mar­ko Hei­mo­nen

Tur­ku

Ju­ma­lan las­ten tun­to­merk­ki on rak­kaus ja Hen­gen luo­ma yh­teys. Us­ko­vais­ten elä­mä ja va­lin­nat erot­tu­vat epä­us­koi­sen maa­il­man kes­kel­lä.

Tu­run Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so- ja seu­ra­kun­ta­päi­vien alus­tus­ten ai­hei­na oli va­lon lap­se­na elä­mi­nen sekä us­ko­mi­sen ilo. Päi­vät pi­det­tiin maa­lis­kuun toi­se­na vii­kon­lop­pu­na.

Lau­an­tai-il­lan alus­tuk­sen ai­hees­ta Elä­kää va­lon lap­si­na piti Tuo­mas Kor­ho­nen. Hän pu­hui sii­tä, mi­ten Ju­ma­la il­moit­taa sa­nas­saan oman tah­ton­sa. Ju­ma­lan sana on Ju­ma­lan lap­sen elä­män kor­kein oh­je ja Pyhä Hen­ki avain Ju­ma­lan sa­naan.

– Le­vot­to­man ja vai­ke­an ajan kes­kel­lä saam­me ha­kea tur­vaa Ju­ma­lan sa­nas­ta. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on, et­tä käym­me seu­rois­sa ja muis­sa us­ko­vais­ten yh­tei­sis­sä ko­koon­tu­mi­sis­sa. ”Us­ko syn­tyy kuu­le­mi­ses­ta, mut­ta kuu­le­mi­sen syn­nyt­tää Kris­tuk­sen sana” (Room. 10:17), Kor­ho­nen opet­ti.

Alus­ta­ja roh­kai­si lu­ke­maan Raa­mat­tua ja kris­til­li­syy­den jul­kai­su­ja. Hän mai­nit­si myös Kuu­le-so­vel­luk­sen, jos­ta löy­tyy eri-ikäi­sil­le so­pi­vaa kuun­nel­ta­vaa.

Us­ko­vai­nen erot­tuu

Kor­ho­nen muis­tut­ti, et­tä Jee­sus jät­ti ope­tus­lap­sil­leen teh­tä­vän vie­dä eteen­päin Ju­ma­lan val­ta­kun­nan pe­las­ta­vaa sa­no­maa. Pie­noi­se­van­ke­liu­mis­sa (Joh. 3:16) on il­mais­tu koko Raa­ma­tun ydin­sa­no­ma.

Alus­ta­ja toi esil­le, et­tä us­ko­vai­si­na eläm­me maa­il­man kes­kel­lä, jo­kai­nen omal­la Ju­ma­lan osoit­ta­mal­la var­ti­o­pai­kal­la.

– Ju­ma­la on tar­koit­ta­nut niin, et­tä em­me eris­täy­dy yh­teis­kun­nas­ta, vaan toi­mim­me par­haam­me mu­kaan niis­sä teh­tä­vis­sä, jot­ka meil­le on us­kot­tu. Us­ko­vai­sen elä­mä ja va­lin­nat erot­tu­vat epä­us­koi­sen maa­il­man kes­kel­lä.

Hen­gen yh­teys

Kris­tus ja seu­ra­kun­ta ovat yh­tä. Kris­tus on seu­ra­kun­nan pää ja seu­ra­kun­ta on Kris­tuk­sen ruu­mis. Ju­ma­lan las­ten tun­to­merk­ki on rak­kaus ja Hen­gen luo­ma yk­seys. Kor­ho­nen muis­tut­ti, et­tä Hen­gen yh­teys on pal­jon enem­män kuin yh­tei­set ar­vot tai yh­tei­sö, jo­hon kuu­lum­me.

– Pyhä Hen­ki to­dis­taa Ju­ma­lan lap­sen sy­dä­mes­sä elä­väs­tä yh­tey­des­tä Ju­ma­laan ja toi­siin Ju­ma­lan lap­siin. Tämä yh­teys on jär­jel­le kä­sit­tä­mä­tön.

Lue toi­ses­ta nuo­ri­so- ja seu­ra­kun­ta­päi­vil­lä pi­des­tys­tä alus­tuk­ses­ta sekä py­hä­kou­lu­seu­rois­ta en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys