JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Limingan Rauhanyhdistys täytti 90 vuotta – ”Muutos on ollut iso mutta oppi on pysynyt samana”

Uutiset
22.2.2024 9.00

Juttua muokattu:

21.2. 15:40
2024022115401520240222090000

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Li­min­ka

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen his­to­ri­aa on lei­man­nut jat­ku­va kas­vun ai­ka: alun pe­rin 50 jä­se­nen yh­dis­tyk­seen kuu­luu nyt 600 jä­sen­tä.

Li­min­gan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Il­po Sip­po­la toi­vot­ti 18. hel­mi­kuu­ta täy­den sa­lil­li­sen seu­ra­vie­rai­ta ja pari sa­taa etäyh­tey­den kaut­ta kuun­te­le­vaa ter­ve­tul­leik­si 90-vuo­tis­juh­laan.

Eri-ikäis­ten kuo­ro­lais­ten esi­tyk­set, ru­not ja muis­te­luk­set vuo­rot­te­li­vat oh­jel­mas­sa. Juh­las­sa jul­kis­tet­tiin sekä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen logo et­tä his­to­ri­a­kir­ja Pirt­ti­seu­rois­ta etä­py­hä­kou­lu­hin.

Koh­ti yh­teis­tä pää­mää­rää

Lo­go­kil­pai­luun tul­lei­den eh­do­tus­ten poh­jal­ta toi­mi­ta­lon ark­ki­teh­ti Pet­ri Il­ma­ri­nen laa­ti lo­gon Tai­vas­tiel­lä.

– 10 000 muut­to­lin­tua pi­tää Li­min­gan­lah­tea le­väh­dys­paik­ka­naan. Muut­to­lin­nut ku­vaa­vat us­ko­vais­ten jouk­koa. Ris­ti joh­dat­taa koh­ti pää­mää­rää, tai­vaan ko­tia, Sip­po­la ku­vai­li lo­gon sym­bo­liik­kaa.

Kir­jan ovat toi­mit­ta­neet Hen­rik Aho­la, Meri Ala­ran­ta-Sauk­ko, An­ni­ka Hint­sa­la, Jen­ni Hint­sa­la ja Lii­sa Lou­hi­sal­mi. Se ku­vaa Li­min­gan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 90-vuo­tis­ta tai­val­ta si­säl­tä­en his­to­ri­an li­säk­si run­saas­ti hen­ki­lö­haas­tat­te­lu­ja.

– Kir­ja kuu­luu jo­kai­sen jä­sen­per­heen ta­lou­teen, Sip­po­la esit­ti.

Kut­su kuu­luu kai­kil­le

Ris­to Lau­ri­la kä­sit­te­li seu­ra­pu­hees­saan syn­tiin­lan­kee­mus­ta. Hän muis­tut­ti, et­tä Ju­ma­la ei hy­län­nyt ih­mis­tä, vaan an­toi lu­pauk­sen tu­le­vas­ta Va­pah­ta­jas­ta.

Lau­ri­la si­tee­ra­si pie­noi­se­van­ke­liu­mia: ”Ju­ma­la on ra­kas­ta­nut maa­il­maa niin pal­jon, et­tä an­toi ai­no­an Poi­kan­sa, jot­tei yk­si­kään, joka hä­neen us­koo, jou­tui­si ka­do­tuk­seen, vaan sai­si ian­kaik­ki­sen elä­män” (Joh. 3:16).

Lau­ri­la to­te­si, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä ju­lis­te­taan evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni sai­si sen omis­taa.

– Nyt on se ai­ka, jol­loin vie­lä kai­kuu Ju­ma­lan huo­nees­ta kut­su. On tär­ke­ää, et­tä otam­me kut­sun vas­taan sil­loin kun on et­si­kon päi­vä.

Hän ki­teyt­ti, et­tä kun tä­nään us­koo, saa ker­ran osak­seen ikui­sen elä­män.

Lue ai­hees­ta li­sää en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys