JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi – kirkosta eroaminen edellisvuotta maltillisempaa

Uutiset
8.2.2024 12.50

Juttua muokattu:

8.2. 12:41
2024020812414020240208125000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kir­kon jä­sen­mää­rä jat­kaa las­ku­aan, vaik­ka liit­ty­nei­den mää­rä kas­voi ja eron­nei­den mää­rä las­ki vii­me vuon­na.

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa, et­tä Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vah­vis­tet­tu­jen jä­sen­ti­las­to­jen mu­kaan vuo­den 2023 lo­pus­sa kirk­koon kuu­lu­vien osuus oli 64,5 pro­sent­tia vä­es­tös­tä. Kir­kon jä­se­nyys oli lä­hes 3,6 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la (3 559 811). Vuot­ta ai­em­min kir­kon jä­se­nyys oli 65,1 pro­sen­til­la vä­es­tös­tä (jä­sen­mää­rä 3 620 939).

Kir­kon jä­se­nek­si liit­ty­nei­den mää­rä (21 000) kas­voi jon­kin ver­ran vii­me vuon­na. Kir­kos­ta ero­si 55 000 hen­ki­löä ja eron­nei­den mää­rä puo­les­taan las­ki edel­li­ses­tä vuo­des­ta. Jä­sen­mää­rän ko­ko­nais­muu­tok­siin vai­kut­ta­vat li­säk­si kuol­lei­den (49 000) sekä al­le 1-vuo­ti­aa­na kas­tet­tu­jen (22 000) mää­rät.

Liit­ty­nei­den ja rip­pi­kou­lus­sa kas­tet­tu­jen mää­rä kas­voi

Kir­kon jä­se­nek­si liit­tyi vii­me vuon­na 21 000 hen­ki­löä. Lä­hes nel­jän­nes (23 %) vuo­den ai­ka­na kirk­koon liit­ty­neis­tä oli iäl­tään 30–39-vuo­ti­ai­ta. Kas­tees­sa kir­kon jä­se­nyy­den sai 22 000 al­le 1-vuo­ti­as­ta.

Rip­pi­kou­lus­sa kas­tet­tu­ja nuo­ria oli lä­hes 1 200. Kirk­koon liit­ty­neis­sä oli li­säk­si vii­me vuon­na poik­keuk­sel­li­sen pal­jon (yli 4 000) al­le 1-vuo­ti­ai­na kas­tet­tu­ja, jot­ka oli eh­dit­ty mer­ki­tä vä­es­tö­kir­jan­pi­toon en­nen kas­te­toi­mi­tus­ta.

Nuor­ten mies­ten us­kon­nol­li­suus nou­si

Suu­rin kir­kos­ta eron­nei­den ikä­ryh­mä on 20–29-vuo­ti­aat, joi­ta oli lä­hes kol­man­nes (32 %) eron­neis­ta. Pää­o­sin mil­len­ni­aa­li­su­ku­pol­veen kuu­lu­via 30–39-vuo­ti­ai­ta oli nel­jän­nes (25 %) kir­kos­ta eron­neis­ta.

– Edel­leen mil­len­ni­aa­lit ja nuo­ret ai­kui­set ovat liik­ku­vin ryh­mä kir­kon jä­se­nis­tös­sä, mikä ker­too hei­dän suh­teen­sa kirk­koon ole­van hy­vin eri­lai­nen kuin van­hem­mil­la ikä­ryh­mil­lä. Nuor­ten ai­kuis­ten odo­tuk­sis­sa kir­kol­le ko­ros­tu­vat esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö- ja tasa-ar­vo­ky­sy­myk­set. Toi­saal­ta nuor­ten mies­ten kes­kuu­des­sa esiin­tyy myös nou­se­vaa us­kon­nol­li­suut­ta, Kir­kon tut­ki­mus ja kou­lu­tus -yk­si­kön tut­ki­ja Veli-Mat­ti Sal­mi­nen ker­too.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys