JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kiitollisuus ja sukupolvien välinen yhteys sävyttivät juhlaa Vaasassa

Uutiset
23.4.2024 11.00

Juttua muokattu:

23.4. 09:50
2024042309504020240423110000

Kai­sa Muik­ku

Vaa­sa

Juh­liin tuo­duis­sa ter­veh­dyk­sis­sä nou­si esiin ar­vos­tus Vaa­san seu­dun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ja koko van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen te­ke­mää työ­tä koh­taan. Yh­tei­söl­li­syyt­tä ja kes­tä­vää ar­vo­poh­jaa ke­ho­tet­tiin vaa­li­maan ja pi­tä­mään kiin­ni vah­vas­ta lau­lu­pe­rin­tees­tä.

Vaa­san seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tys juh­li 80-vuo­tis­ta tai­val­taan 21.4.2024. Juh­la­päi­vä al­koi ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la Huu­to­nie­men kir­kos­sa. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa saar­nan piti SRK:n pää­sih­tee­ri Ar­to Töl­li, jon­ka saar­nan ai­he oli osa Jee­suk­sen hy­väs­ti­jät­tö­pu­hees­ta (Joh.14:1–7).

– Meil­lä on elä­mäs­sä het­kiä, jol­loin sy­dän on le­vo­ton. Kai­paam­me sitä rau­haa, jon­ka vain Ju­ma­la voi meil­le an­taa. Jee­sus meni val­mis­ta­maan meil­le si­jaa tai­vaa­seen. Saat ol­la var­ma sii­tä, et­tä sin­ne on val­mis­tet­tu si­nul­le­kin paik­ka.

Pal­jon kii­tok­sen ai­hei­ta

Huu­to­nie­men kir­kos­ta juh­la­vä­ki siir­tyi rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le lou­naal­le ja juh­laan. Vaa­san seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tuo­mas Lin­na iloit­si ter­ve­tu­lo­sa­nois­saan juh­la­vie­rai­den suu­res­ta mää­räs­tä.

– Meil­lä on mon­ta syy­tä kii­tok­seen. Ha­lu­am­me edel­leen yh­dis­tyk­sem­me pe­ru­sa­ja­tuk­sen mu­kai­ses­ti saar­na­ta evan­ke­liu­mia ja pääs­tä lo­pul­ta tai­vaan ko­tiin.

Su­vi­seu­rat opet­ti­vat ru­koi­le­maan

Pirk­ko Hur­tig piti juh­las­sa pu­heen­vuo­ron, jos­sa hän ker­toi yh­dis­tyk­sen vii­mei­sis­tä vuo­si­kym­me­nis­tä. Ne ovat ol­leet vilk­kai­ta toi­min­nan vuo­sia. Uu­si toi­mi­ta­lo val­mis­tui ke­vääl­lä 2012. Toi­mi­ta­lon ra­ken­nus­vai­hei­ta muis­tel­les­saan Hur­tig mai­nit­si sen ilon ja rie­mun, mikä ih­mis­ten mie­lis­sä oli uu­den toi­mi­ta­lon val­mis­tut­tua. Yh­tei­nen te­ke­mi­nen lä­hen­si ih­mi­siä toi­nen toi­seen­sa. Pian suu­ren ra­ken­nu­su­ra­kan jäl­keen vie­tet­tiin Vaa­san su­vi­seu­ro­ja Sö­derf­jär­de­nil­lä. Muis­te­luis­sa pa­lat­tiin ar­vok­kaal­le suo­je­lu­a­lu­eel­le, jos­sa val­tai­sat kur­ki­par­vet le­pää­vät muut­to­mat­koil­laan.

– Su­vi­seu­rat opet­ti­vat mei­tä ru­koi­le­maan. Vä­lil­lä saat­toi tun­tua, et­tä voi­mat lop­pu­vat ja ym­mär­rys lop­puu, mut­ta Ju­ma­la aut­toi.

Pirk­ko Hur­tig päät­ti muis­tel­ma­pu­heen­vuo­ron­sa ki­teyt­tä­mäl­lä yh­dis­tyk­sen teh­tä­vän ja men­neet vai­heet:

– Mie­leen nou­see ilo men­neis­tä vuo­sis­ta ja kii­tol­li­suus Ju­ma­lan siu­nauk­ses­ta kai­kis­sa vai­heis­sa. Suh­tau­dum­me tu­le­vai­suu­teen toi­veik­kaas­ti. Ha­lu­am­me teh­dä sitä työ­tä, jota yh­dis­tyk­ses­säm­me on his­to­ri­an saa­tos­sa teh­ty. Tun­nem­me voi­mak­kaa­na su­ku­pol­vien vä­li­sen yh­tey­den ja sii­hen yh­tey­teen ha­lu­am­me lap­sem­me ja nuo­rem­me­kin liit­tää.

Ih­mi­sil­lä on kai­puu tois­ten­sa yh­tey­teen

Piis­pa Mat­ti Sa­lo­mä­ki pa­la­si ter­veh­dys­pu­hees­saan yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­sen ajan­koh­taan, kun sota oli juu­ri päät­ty­nyt.

– So­das­ta toi­pu­mis­ta edis­ti se, et­tä voi­tiin ko­koon­tua yh­del­le kool­le. Sama kai­puu ko­koon­tua on ih­mi­sil­lä tä­nä­kin päi­vä­nä.

Piis­pa Sa­lo­mä­ki iloit­si juh­lis­sa kuul­luis­ta mu­siik­kie­si­tyk­sis­tä ja lau­lun voi­mas­ta. Hän nos­ti esiin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten vah­van mu­sii­kil­li­sen osaa­mi­sen, jon­ka hän oli lait­ta­nut mer­kil­le myös ra­di­o­ta kuun­nel­les­saan. Har­tais­sa sä­ve­lis­sä ja har­tau­soh­jel­mis­sa soi­te­taan usein SRK:n jul­kai­se­maa mu­siik­kia.

Elä­vä sie­men on saa­nut säi­lyä

SRK:n ter­veh­dyk­sen juh­laan tuo­nut Jus­si Ren­to­la iloit­si juh­las­ta ja muis­te­li osal­lis­tu­neen­sa jo lap­se­na van­hem­pien­sa kans­sa ke­sä­seu­roi­hin Mus­ta­saa­ren kir­kos­sa. Ren­to­lal­la on rak­kai­ta muis­to­ja mo­nis­ta jo le­poon siir­ty­neis­tä vas­tuun­kan­ta­jis­ta. SRK:n kan­nal­ta Ren­to­la piti tär­ke­ä­nä Vaa­san seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pa­nos­ta seu­ro­jen net­ti­lä­he­tys­ten ura­nuur­ta­ja­na ja toi­saal­ta ruot­sin­kie­lis­ten lä­he­tys­seu­ro­jen jär­jes­tä­jä­nä.

– Ju­ma­la on saa­nut säi­lyt­tää tääl­lä elä­vän sie­me­nen­sä, iloit­si Ren­to­la.

Ti­lai­suu­des­sa lop­pu­har­tau­den pi­tä­nyt Ar­to Mä­ki­nen pu­hui psal­min 116 poh­jal­ta.

– Ju­ma­la on aset­ta­nut lap­sen­sa kynt­ti­läk­si ja va­lok­si kut­su­maan ih­mi­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys