JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kevätretkellä kyläseuran talon pihapiirissä

Uutiset
1.6.2024 12.00

Juttua muokattu:

31.5. 12:07
2024053112070920240601120000

Tii­na-Lii­sa Lohi

Tai­val­kos­ki

Kou­luun me­ne­vät sai­vat oman vir­si­kir­jan au­rin­koi­sen ke­vät­ret­ken yh­tey­des­sä.

Tai­val­kos­ken rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn ke­vät­ret­ki 26. tou­ko­kuu­ta suun­tau­tui Jo­ki­jär­vel­le ky­lä­seu­ran ta­lon pi­ha­pii­riin. Paik­ka on his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­vä, sil­lä tun­net­tu kir­jai­li­ja Kal­le Pää­ta­lo on aloit­ta­nut kou­lu­vuo­ten­sa siel­lä.

Au­rin­koi­nen sää suo­si, kun lap­set rien­si­vät tou­hu­a­maan eri­lai­siin toi­min­ta­pis­tei­siin.

Lap­set ovat ilo­nai­hei­ta

Har­taus­pu­hees­saan Mik­ko Kar­ja­lai­nen poh­ti ajan kul­kua Saar­naa­jan kir­jan kol­man­nen lu­vun poh­jal­ta.

– Ju­ma­la joh­taa elä­määm­me ja an­taa asi­oi­den ta­pah­tua juu­ri oi­ke­al­la ajal­la.

Kar­ja­lai­nen ker­toi, et­tä mei­dän ei tar­vit­se pe­lä­tä.

– Ju­ma­la on näh­nyt mei­dän elä­mäm­me alus­ta lop­puun saak­ka, jo en­nen syn­ty­määm­me. Olem­me tur­vas­sa, niin kuin lau­lam­me vir­res­sä "Kun on tur­va Ju­ma­las­sa, tur­vas­sa on pa­rem­mas­sa" (VK 397).

Hän ky­se­li, mil­lai­sia ilo­nai­hei­ta lap­sil­la on.

– Kau­nis ret­ki-il­ma, ka­ve­rit, mah­dol­li­suus käy­dä kou­lua ja se, et­tä saa ol­la hy­väs­sä hoi­dos­sa ko­to­na tai vaik­ka­pa päi­vä­hoi­dos­sa, voi ol­la kii­tol­li­suu­den ai­he.

Kar­ja­lai­nen jat­koi, et­tä lap­set ovat ilon ai­hei­ta ja Ju­ma­lan lah­jo­ja.

– Elä­män suu­rin ilo on kui­ten­kin se, et­tä saam­me elää Ju­ma­lan lap­si­na puh­taal­la omal­la­tun­nol­la.

Hän muis­te­li har­tau­des­sa myös lap­suut­taan, jol­loin oli hiih­tä­nyt jär­ven yli kou­luun, joka toi­mii ny­kyi­sin ky­lä­seu­ran ta­lo­na. Sa­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä on ol­lut vuo­si­na 1845–1878 Tai­val­kos­ken en­sim­mäi­nen kirk­ko, joka siir­ret­tiin myö­hem­min kes­kus­taan An­nin­pa­lon­mä­el­le.

Oma vir­si­kir­ja

Har­tau­den päät­teek­si kou­luun me­ni­jöil­le ja­et­tiin omal­la ni­mel­lä va­rus­te­tut vir­si­kir­jat. Py­hä­kou­lun vas­tuu­hen­ki­lö Sari Va­sa­lam­pi ker­toi sen ole­van pit­kä pe­rin­ne ja iso jut­tu lu­ke­maan opet­te­le­vil­le lap­sil­le.

– Lau­la­mal­la Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä lap­si juur­tuu Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Vaik­ka eläm­me di­gi­ta­li­saa­ti­on ai­kaa, pe­rin­tei­sel­lä kir­jal­la on edel­leen mer­ki­tys­tä, hän to­te­si.

6-vuo­ti­as Ven­la Kar­ja­lai­nen ker­toi, et­tei hän ole omis­ta­nut ai­em­min omaa vir­si­kir­jaa.

– Tun­tui mu­ka­val­ta saa­da sel­lai­nen. Lau­lan sii­tä su­vi­seu­rois­sa, Ven­la ker­toi iloi­se­na ja juok­si leik­kei­hin­sä.

Lap­set kier­si­vät va­paas­ti toi­min­ta­pis­teil­lä ai­kuis­ten oh­jaa­mi­na. Es­te­ra­dal­la hy­pit­tiin ja pu­jo­tel­tiin kep­pi­he­vo­sen kans­sa. Pui­den vä­liin pin­goi­te­tun le­ve­än lii­nan pääl­lä ta­sa­pai­noi­lu toi so­pi­vas­ti haas­tet­ta. Lä­hiym­pä­ris­töön pii­lo­tet­tu­jen lak­rit­si­pa­tu­koi­den et­si­mi­nen oli lap­sil­le mie­luis­ta. Fris­bee­golf­ko­riin sai har­joi­tel­la heit­to­ja ja säh­ly­maa­liin lau­kais­ta pal­loa.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys