JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kehitysvammaisella nuorella on oikeus vakaumukseen ja uskontoon

Uutiset
14.5.2024 8.00

Juttua muokattu:

14.5. 08:37
2024051408373020240514080000

Ke­hi­tys­vam­ma­liit­to ja Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon Kirk­ko­hal­li­tus ovat huo­lis­saan louk­kauk­sis­ta, jot­ka rik­ko­vat ke­hi­tys­vam­mais­ten nuor­ten oi­keut­ta va­kau­muk­seen ja us­kon­toon. Osa ke­hi­tys­vam­mai­sis­ta nuo­ris­ta on saa­nut kiel­tei­sen pää­tök­sen tu­es­ta, jota he ovat ha­ke­neet hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den vam­mais­pal­ve­luis­ta rip­pi­kou­luun osal­lis­tu­mi­sek­si.

Kat­so­muk­sel­lis­ta toi­min­taa ei voi ra­ja­ta ke­hi­tys­vam­mai­sen nuo­ren tar­vit­se­man avun ja tuen käyt­tö­mah­dol­li­suu­den ul­ko­puo­lel­le il­man, et­tä se rik­koo nuo­ren pe­ru­soi­keuk­sia. Myös heil­lä on va­paus tun­nus­taa ja har­joit­taa va­kau­mus­taan mui­den nuor­ten ta­voin. Lain­sää­dän­nöl­li­nen vas­tuu ke­hi­tys­vam­mai­sen nuo­ren tar­vit­se­man avun ja tuen jär­jes­tä­mi­ses­tä kuu­luu hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le.

Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää nuo­ren toi­vei­den ja tar­pei­den kuu­le­mis­ta ja kom­mu­ni­kaa­ti­o­ta nuo­ren käyt­tä­mäl­lä ta­val­la. Nuo­ren van­hem­pia ja mui­ta huol­ta­jia tu­lee ajois­sa oh­ja­ta nuo­ren tar­vit­se­man tuen ha­ke­mi­ses­sa vam­mais­pal­ve­luis­ta.

Kiel­tei­sen pää­tök­sen saa­des­saan nuo­ren van­hem­mil­la on oi­keus muu­tok­sen ha­ke­mi­seen sekä tar­vit­ta­es­sa oi­keus teh­dä myös kan­te­lu edus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mie­hel­le.

Kat­so­muk­sel­li­seen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen tu­kee nuo­ren va­kau­muk­sen ja elä­män­kat­so­muk­sen ke­hit­ty­mis­tä ja per­heen an­ta­maa kas­va­tus­ta. Se yh­dis­tää nuo­ria mat­kal­la koh­ti ai­kui­suut­ta sekä tu­kee oman yh­tei­sön pe­rin­tei­siin liit­ty­mis­tä.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys