JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Anteeksiantamus saa aikaan iloa ja riemua

Uutiset
12.3.2024 9.50

Juttua muokattu:

12.3. 09:50
2024031209500920240312095000
Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Kuva: Lähetysmatkalaisilta

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Kuva: Lähetysmatkalaisilta

Veik­ko Si­vu­la, Es­ko Sääs­ki­lah­ti

Gam­bia

Lä­he­tys­mat­kal­la oli näh­tä­vis­sä, et­tä kun Ju­ma­lan kan­san jouk­ko kas­vaa, sa­mal­la li­sään­tyy myös ilo.

Veik­ko Si­vu­la ja Es­ko Sääs­ki­lah­ti te­ki­vät lä­he­tys­mat­kan Gam­bi­aan 19.–28. tam­mi­kuu­ta.

– Pari len­toa, ja tui­ma pak­kas­sää vaih­tui paah­tei­seen au­rin­gon läm­pöön. Läm­min oli myös vas­taa­not­to Ban­ju­lin ken­täl­lä, pu­hu­jat ku­vai­li­vat mat­kan al­kua.

– Ru­kouk­sem­me nou­si Tai­vaan Isän puo­leen, et­tä hän oh­jai­si pu­hei­tam­me, et­tä hän siu­nai­si mat­kam­me: ”Ruo­ki sa­nal­la­si lap­si­a­si. An­na hy­vän sa­no­ma­si ta­voit­taa hei­tä, jot­ka et­si­vät rau­haa tun­nol­leen.”

Iloa py­hä­kou­lus­sa

Lä­he­tys­mat­kal­la jär­jes­tet­tiin kak­si py­hä­kou­lua ja yk­si se­mi­naa­ri py­hä­kou­luo­pet­ta­jil­le. Veik­ko Si­vu­lan pi­tä­mään py­hä­kou­luun osal­lis­tui lä­hes 40 las­ta ja yli 60 ai­kuis­ta.

– Hei­dän ak­tii­vi­suu­ten­sa oli ilah­dut­ta­vaa ja lau­luis­sa oli iloa ja voi­maa, Si­vu­la ker­toi.

Ai­hees­ta Jee­sus siu­naa lap­sia ker­to­va ku­va­tau­lu tuki las­ten kes­kit­ty­mis­tä ker­to­muk­seen (Mark. 10:13–16).

Se­mi­naa­ri opet­ta­jien tu­ek­si

Es­ko Sääs­ki­lah­den pi­tä­mäs­sä se­mi­naa­ris­sa oli noin 20 osal­lis­tu­jaa. Se­mi­naa­rin tar­koi­tuk­se­na oli py­hä­kou­luo­pet­ta­jien roh­kai­se­mi­nen ja tu­ke­mi­nen hei­dän työs­sään. Se­mi­naa­ris­sa tuli pai­nok­kaas­ti esil­le py­hä­kou­lu­työn tär­keys.

– Jee­sus opet­ti, et­tä lap­set ovat Ju­ma­lan val­ta­kun­nan suu­rim­pia. Hei­tä py­hä­kou­luo­pet­ta­jat on kut­sut­tu pal­ve­le­maan. On kyse tär­ke­äs­tä teh­tä­väs­tä, Sääs­ki­lah­ti pu­hui.

Opet­ta­jia suo­si­tel­tiin te­ke­mään yh­teis­työ­tä py­hä­kou­lun val­mis­te­lus­sa, pi­tä­mi­ses­sä ja Ju­ma­lan sa­nan tut­ki­mi­ses­sa. Opet­ta­jat ko­ki­vat kou­lu­tus­ti­lai­suu­den in­nos­ta­vak­si ja yh­teis­hen­keä li­sää­väk­si.

Ter­vei­siä joh­to­kun­nan ko­kouk­ses­ta

Yk­si päi­vä lä­he­tys­mat­kas­ta oli va­rat­tu Gam­bi­an seu­ra­kun­nan joh­to­kun­nan ko­kouk­sel­le. Uu­si or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­ne on as­tu­nut voi­maan vuo­den 2024 alus­sa.

– Yh­des­sä suun­ni­tel­tu toi­min­ta­mal­li näh­tiin tär­ke­ä­nä, sa­mal­la to­de­ten, et­tä tär­kein asia seu­ra­kun­nan elä­mäs­sä on kui­ten­kin yh­tei­nen rak­kaus. Ku­kin meis­tä toi­mii saa­mas­saan Sii­o­nin teh­tä­väs­sä pal­ve­li­ja­na, ei her­ra­na, Si­vu­la ja Sääs­ki­lah­ti ker­toi­vat ter­vei­siä ko­kouk­ses­ta.

Kak­si vuot­ta sit­ten Gam­bi­aan val­mis­tui toi­mi­ta­lo. Lä­he­tys­pu­hu­jat kä­vi­vät os­ta­mas­sa säh­kö­pi­a­non ja luo­vut­ti­vat sen SRK:n lah­ja­na Gam­bi­an us­ko­vai­sil­le.

– Ko­kouk­ses­sa il­mais­tiin ilo ja kii­tos toi­mi­ta­los­ta tai­vaal­li­sel­le Isäl­le. Kui­ten­kin suu­rim­man kii­tok­sen ja ilon ai­he on, et­tä saa omis­taa us­kon ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min, lä­he­tys­pu­hu­jat ker­toi­vat.

Us­ko­va saa ikui­sen elä­män

Lä­he­tys­mat­kal­la pi­de­tyis­sä saar­nois­sa kuu­lui ope­tus Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Kuu­lui kut­su tuo­hon ar­mon val­ta­kun­taan ja Ju­ma­lan sa­nan ope­tus us­ko­vai­se­na elä­mi­ses­tä syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen al­la, Ju­ma­lan siu­nauk­seen luot­ta­en.

Sääs­ki­lah­den pi­tä­män pu­heen ai­he Kar­ton­gin seu­rois­sa oli Jee­suk­sen ope­tus: ”Joka kuu­lee mi­nun sa­na­ni ja us­koo mi­nun lä­het­tä­jää­ni, on saa­nut ikui­sen elä­män” (Joh. 5:24).

– Elä­vä Ju­ma­lan sana on kuul­ta­vis­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa, jon­ka Ju­ma­la on las­ke­nut maan pääl­le, lä­hel­le ih­mis­tä, pu­hu­ja ki­teyt­ti.

Lue huo­men­na il­mes­ty­väs­tä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä myös gam­bi­a­lai­sen py­hä­kou­lu­no­pet­ta­jan haas­tat­te­lu.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys