JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Suviseurojen sakastissa näkyy seurojen tarkoitus, mutta myös inhimillisyys

Puhutaan maasta ja taivaasta
30.6.2024 19.00

Juttua muokattu:

2.7. 11:54
2024070211545120240630190000

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vä­mies

Pu­das­jär­vi

Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­tel­tan sa­kas­tiin har­va pää­see kur­kis­ta­maan. Sa­kas­ti­a­lue on seu­ro­jen to­del­li­nen her­mo­kes­kus, jos­sa on läm­min, yh­teen hii­leen pu­hal­ta­va il­ma­pii­ri.

Ke­sä­kuun vii­mei­nen tors­tai on kul­ke­nut hie­man yli puo­leen päi­vään. Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen aat­to­seu­ro­ja edel­tä­vä lau­lu­tuo­kio on juu­ri päät­ty­nyt Sii­o­nin lau­lun 304 vii­mei­siin sa­noi­hin: "Kun us­koon toi­voon mat­kal­la me jääm­me, niin ko­din port­ti meil­le au­ke­aa."

Seu­ra­tel­tan sa­kas­tis­sa työ­vuo­ros­sa ole­va kuu­lut­ta­ja huik­kaa ohi kul­ke­val­le nai­sel­le:

– Ai­ka hy­vin: puo­li­tois­ta mi­nuut­tia jäi ai­kaa.

Hän kään­tyy mi­nuun päin ja tar­ken­taa:

– Yk­si vir­si jäi lau­la­mat­ta, kun pi­tää ol­la vä­hin­tään vii­si mi­nuut­tia vä­liä lau­lu­tuo­ki­on lop­pu­mi­sen ja seu­ro­jen al­ka­mi­sen vä­lis­sä.

Vii­me si­laus kra­vat­tiin

Sa­kas­tin lat­ti­al­la on ne­li­met­ri­nen rä­sy­mat­to, jos­sa ka­pe­at val­koi­set rai­dat vuo­rot­te­le­vat le­ve­äm­pien rus­kei­den ja si­ni­sä­vyis­ten kans­sa. Ma­tol­la sei­soo vuo­ros­sa ole­va esi­lau­la­ja. Hän kat­soo het­ken kä­des­sään ole­vaa Sii­o­nin lau­lut -kir­jaa ja kään­näh­tää sit­ten pöy­däl­lä ole­via ve­si­pul­lo­ja koh­ti.

– Mi­kä­hän se oli mi­nun? Nyt on ve­si­pul­lot se­kai­sin, ei au­ta kuin ot­taa uu­si. Hörp­py äk­kiä...

Kun ve­si­ku­laus on nau­tit­tu, kant­to­ri py­säh­tyy pa­rik­si se­kun­nik­si sa­kas­tin sei­näl­lä ole­van 40x50-sent­ti­sen ko­ris­te­reu­nai­sen pei­lin eteen. Mies hi­pai­see kra­vat­ti­aan pa­rem­paan asen­toon, ot­taa taas lau­lu­kir­jan kä­teen­sä ja läh­tee ri­pein as­ke­lin koh­ti käy­tä­vän pääs­sä ole­vaa har­so­ver­hoil­tua ovi­auk­koa, jon­ka ta­kaa avau­tuu por­taat seu­ra­tel­tan pu­hu­ja­ko­rok­keel­le.

Se­kun­ti­pe­liä

"Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen aat­to­seu­rat al­ka­vat…"

Kuu­lut­ta­ja pa­laa sa­kas­tiin, kä­ve­lee työ­pöy­tän­sä ää­reen ja piir­tää pit­kät vii­vat kä­des­sään ol­leen pa­pe­rin yh­den teks­ti­pät­kän pääl­le.

– Kaik­ki kir­joi­te­taan val­miik­si, ja sit­ten ve­de­tään henk­se­lit pääl­le, kun on käy­ty kuu­lut­ta­mas­sa, hän va­lot­taa sa­mal­la, kun tum­ma tak­ki pää­tyy hi­keä ot­sal­taan pyyh­ki­vän mie­hen yl­tä tuo­lin sel­kä­myk­sel­le.

– Tämä on se­kun­ti­pe­liä: kun pu­hu­ja­ko­rok­keel­le joh­ta­vien por­tai­den vie­res­sä ole­vas­sa kel­los­sa on vii­si se­kun­tia ai­kaa, kuu­lut­ta­jan pi­tää läh­teä nou­se­maan por­tai­ta.

Se­kun­ti­pe­lin vah­vis­taa sa­kas­tin ser­min kah­ta puol­ta, isän­nän ja kuu­lut­ta­jan pöy­dil­lä ole­vat läp­pä­rien ruu­dut. Niis­sä kel­lo juok­see se­kun­ti se­kun­nil­ta suu­rin nu­me­roin, ja nii­tä vil­kai­see moni, joka nii­den ohit­se kul­kee.

Tämä teks­ti on pie­ni osa Su­vi­seu­ro­jen sa­kas­ti­a­lu­ees­ta ker­to­vaa re­por­taa­sia. Jos si­nua kiin­nos­taa, mik­si seu­ra­tel­tan ja -ken­tän näyt­tö­tau­lu­jen käyt­tä­jien vas­tuu­hen­ki­lö jou­tui ot­ta­maan juok­sus­pur­tin kuu­lut­ta­jan luok­se, mitä kaik­kea kuu­luu Su­vi­seu­ro­jen eh­tool­lis­jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­van sun­ti­on teh­tä­viin, mi­hin sa­kas­tis­sa käy­te­tään lii­ken­ne­va­lo­ja tai mil­lai­sis­sa tun­nel­mis­sa Su­vi­seu­rois­sa pu­hu­nut sa­nan­pal­ve­li­ja oli en­nen pal­ve­lus­vuo­ro­aan ja sen jäl­keen, lue koko jut­tu kes­ki­viik­ko­na 3.7. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hen pa­pe­ri- tai di­gi­ver­si­os­ta.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys