JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Seuramerkki kutsuu kaikkia Jumalan valtakuntaan

Puhutaan maasta ja taivaasta
28.10.2021 19.55

Juttua muokattu:

28.10. 19:52
2021102819520420211028195500

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­mer­kin ovat suun­ni­tel­leet vel­jek­set Mat­ti ja Ol­li Romp­pa­nen. Mer­kis­sä yh­dis­tyy Ma­tin tai­de­har­ras­tus sekä Ol­lin am­ma­til­li­nen osaa­mi­nen graa­fi­se­na suun­nit­te­li­ja­na. Seu­ra­mer­kin hah­mot ja läm­pi­mät vä­rit vies­ti­vät tun­nus­lau­seen sa­no­maa: “Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” (Mark. 10:14).

Kun Ol­lia pyy­det­tiin mu­kaan seu­ra­mer­kin suun­nit­te­luun, hä­nel­lä tuli heti mie­leen, et­tä oli­si hie­noa teh­dä seu­ra­merk­ki tun­nus­lau­seen hen­ges­sä yh­des­sä eri­tyis­nuo­ren kans­sa. Mat­ti-veli oli luon­te­va va­lin­ta: hän har­ras­taa tai­det­ta ja on ol­lut myös ai­em­min mu­ka­na seu­ra­mer­kin te­os­sa. Mat­ti oli suun­nit­te­le­mas­sa vuo­den 2012 Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen merk­kiä. Hän in­nos­tui­kin ko­vas­ti, kun hän­tä ky­syt­tiin mu­kaan pro­jek­tiin.

– Ha­lu­sim­me seu­ra­mer­kin vies­ti­vän tun­nus­lau­seen sa­no­maa. Tämä nä­kyy­kin lop­pu­tu­lok­ses­sa ja sen vä­reis­sä; Mat­ti las­ten ta­voin käyt­tää en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti vä­re­jä. Mer­kin iloi­set hah­mot ja läm­pi­mät vä­rit kut­su­vat Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, joka on las­ten kal­tai­nen, ker­too Ol­li.

Mat­ti on piir­tä­nyt seu­ra­mer­kin kes­ki­ös­sä ole­vat hah­mot. Merk­kiin va­li­koi­tu­neen piir­rok­sen taus­tal­la on usei­ta luon­nok­sia, jois­sa on nä­ky­nyt niin sip­si­myy­mä­lää kuin su­vi­seu­ra­tai­ku­ri­a­kin.

– Sii­nä on seu­ra­vie­rai­ta, mi­nun su­ku­lai­sia ja su­vi­seu­ra­kan­saa juh­la­por­til­la. Kes­kel­lä on mei­dän per­he ja ylä­puo­lel­la on en­ke­lei­tä, ker­toi­lee Mat­ti lo­pul­li­ses­ta ku­vas­ta.

Ma­tin nä­ke­mys hah­mois­ta to­sin vaih­te­lee päi­vit­täin. Tämä on­kin Ol­lin mu­kaan osa mer­kin hie­nout­ta: jo­kai­nen saa it­se teh­dä tul­kin­tan­sa ku­van hah­mois­ta.

– Em­me ole ha­lun­neet lii­kaa se­lit­tää, kei­tä ku­vas­sa nä­kyy – Ma­tin omat­kin aja­tuk­set vaih­te­le­vat. On ol­lut kiva kuul­la ih­mis­ten eri­lai­sia tul­kin­to­ja. Kah­ta sa­man­lais­ta hah­moa ei ole, ja se­kin on hie­no vies­ti: Su­vi­seu­rois­sa on ti­laa kai­ken­lai­sil­la ih­mi­sil­le, Ol­li ker­too.

Ym­py­rän muo­toa seu­ra­mer­keis­sä ei vii­me vuo­si­na ole nä­ky­nyt, vaik­ka ai­em­pi­na vuo­si­kym­me­ni­nä se on ol­lut pe­rin­tei­nen. Ol­li in­nos­tui his­to­ri­al­li­ses­ta ym­py­rän muo­dos­ta, joka so­pii myös kris­til­li­sen sym­bo­lii­kan vuok­si hy­vin seu­ra­merk­kiin: ym­py­rä sym­bo­loi ikui­suut­ta ja täy­del­li­syyt­tä. Lop­pu­vai­hees­sa merk­kiin li­sät­ty ris­ti ku­vas­taa Jee­suk­sen so­vi­tus­työ­tä.

Mer­kin suun­nit­te­lup­ro­ses­si on ol­lut mo­ni­vai­hei­nen ja taus­tal­la run­saas­ti etä­pa­la­ve­re­ja. Mer­kis­tä on ol­lut mat­kan var­rel­la kym­me­niä eri ver­si­oi­ta.

– Tämä merk­ki on vah­vas­ti mo­nen ih­mi­sen yh­teis­työn tu­los, jos­sa koko opas­te­toi­mi­kun­nal­la on ol­lut iso roo­li. Olem­me tätä po­ru­kal­la teh­neet, ja myös lä­hei­set ovat an­ta­neet mat­kan var­rel­la pa­lau­tet­ta. Ma­tin roo­li ei jää­nyt vain piir­rok­sen te­ke­mi­seen, vaan myös hä­nen mie­li­pi­det­tään on ky­syt­ty eri vai­hees­sa. Ha­lu­sim­me lo­pul­li­sen mer­kin kun­ni­oit­ta­van Ma­tin nä­ke­mys­tä, ker­too Ol­li.

– Tyk­kään. Vä­rit on ki­vo­ja. Ris­ti on hyvä li­säys, ker­too tai­tei­li­ja it­se lop­pu­tu­lok­ses­ta.

Seu­ra­mer­kin suun­nit­te­lu on ol­lut vel­jek­sil­le kan­ta­va ja tär­keä pro­jek­ti pan­de­mi­an kes­kel­lä. He ovat käy­neet Reis­jär­ven su­vi­seu­ra-alu­eel­la, jon­ka lä­hel­lä koti Haa­pa­jär­vel­lä on. Mat­ti on po­te­nut seu­rai­kä­vää ja tun­te­nut eris­tyk­sen ai­ka­na kai­puu­ta ih­mis­vi­li­nään, jota seu­ra­mer­kis­sä nä­kyy. Mo­lem­pien har­ras toi­ve on, et­tä en­si ke­sä­nä pääs­tään kent­tä­seu­roi­hin Lo­pel­le sekä nä­ke­mään seu­ra­vie­rai­ta kan­ta­mas­sa su­vi­seu­ra­merk­kiä.

Jut­tu on jul­kais­tu 27. lo­ka­kuu­ta 2021 il­mes­ty­nees­sä Päi­vä­mies-leh­des­sä.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys