JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Laulaminen yhdistää rippileirillä

Puhutaan maasta ja taivaasta
22.7.2023 6.00

Juttua muokattu:

20.7. 11:05
2023072011052120230722060000
​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

Maria Hyväri

​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

​​Tutut laulut ja yhdessä laulaminen jättävät hienoja muistoja rippileiristä, kertoo kanttori Emmi Muhola.

Maria Hyväri

Ma­ria Hy­vä­ri

Raa­he

Raa­he­lai­nen kant­to­ri Em­mi Mu­ho­la on ol­lut rei­lut kym­me­nen ker­taa kant­to­ri­na SRK:n rip­pi­lei­reil­lä. En­sim­mäi­nen rip­pi­lei­ri­ko­ke­mus hen­ki­lö­kun­nan roo­lis­sa oli lei­ri-iso­se­na, ja myö­hem­min kant­to­ri­o­pin­to­jen myö­tä lei­ri­työ on to­teu­tu­nut kant­to­rin teh­tä­vis­sä.

Lei­ril­le on läh­det­ty ko­toa mo­nen­lai­sis­ta ti­lan­teis­ta ja eri ko­koon­pa­noil­la: opis­ke­li­ja­na ja myö­hem­min pien­ten las­ten äi­ti­nä.

– Erää­nä ke­sä­nä olim­me puo­li­son kans­sa sa­mal­la lei­ril­lä yh­tä ai­kaa, toi­nen te­o­lo­gi­na ja toi­nen kant­to­ri­na, ja lap­set mu­ka­na. Se oli niin rank­kaa, et­tä pää­tet­tiin, et­tei enää sil­lä ta­val­la voi läh­teä, Mu­ho­la ker­too.

Vii­me vuo­si­na lei­rit ovat to­teu­tu­neet yk­sin tai si­ten, et­tä joku lap­sis­ta on ol­lut mu­ka­na.

Kant­to­ri pi­tää lei­ril­lä mu­siik­ki­tun­nit, ja hä­nen teh­tä­vä­nään on myös lau­lat­taa lei­ri­läi­siä. Par­hai­ten se on­nis­tuu, kun läh­tee liik­keel­le niis­tä lau­luis­ta, joi­ta lei­ri­läi­set it­se ha­lu­a­vat lau­laa.

– It­sel­lä­ni on yleen­sä ol­lut taus­ta-aja­tuk­se­na mu­siik­ki Raa­ma­tus­sa, ja sii­tä olen sit­ten pi­tä­nyt eri­lai­sia tun­te­ja.

Mu­sii­kin mer­ki­tys rip­pi­lei­ril­lä on suu­ri. Kaik­ki voi­vat osal­lis­tua lau­la­mi­seen. Tau­oil­la muu­ta­ma nuo­ri saat­taa al­kaa lau­laa, ja lau­lu ke­rää sit­ten mui­ta ym­pä­ril­le. Pian lau­la­mas­sa on mon­ta kym­men­tä lei­ri­läis­tä.

Rip­pi­lei­rien lau­le­tuim­mat lau­lut vaih­tu­vat vuo­sien myö­tä. Vii­me vuo­sien suo­sik­ki­lau­lu­ja ovat ol­leet Nyt pel­ko pois (VK 928) ja Us­kon tie­tä nyt kul­jen (SL 202). Kym­me­nen vuot­ta sit­ten lau­let­tiin pal­jon Sä kul­jet seu­ras­sa Jee­suk­sen -virt­tä (VK 319).

Rip­pi­lau­lu on tie­ten­kin tär­keä: se va­li­taan jo al­ku­vii­kos­ta, et­tä sitä eh­di­tään har­joi­tel­la.

– Lau­lu va­li­taan ää­nes­tä­mäl­lä, Mu­ho­la ker­too.

Lau­lut, vir­ret ja soit­to ra­ken­ta­vat myös kon­fir­maa­ti­o­mes­sua. Lau­lu­va­lin­to­ja Mu­ho­la on miet­ti­nyt yh­des­sä lei­ri­läis­ten kans­sa.

– Sa­mal­la voi ju­tel­la, mil­lai­nen vir­si so­pii mi­hin­kin ti­lan­tee­seen. Olen myös an­ta­nut vaih­to­eh­to­ja, jois­ta voi­daan va­li­ta lau­lu­ja.

Myös eri­tyi­siä het­kiä rip­pi­lei­reil­tä on jää­nyt kant­to­rin mie­leen.

– Erääl­lä lei­ril­lä lau­let­tiin pal­jon Muis­ta, Jee­sus, mi­nua -virt­tä. Lei­ri­läi­set toi­voi­vat, et­tä se soi­tet­tai­siin lop­pu­mu­siik­ki­na kon­fir­maa­ti­os­sa. Se soi­tet­tiin uruil­la ja sel­lol­la, ja kuu­los­ti kir­kos­sa to­del­la hie­nol­ta.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys