JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kaikki aiheet ovat sopivan kokoisia blogiin

Puhutaan maasta ja taivaasta
23.10.2021 9.00

Juttua muokattu:

21.10. 11:01
2021102111013720211023090000

Kuva: Aulikki Piirainen

Kuva: Aulikki Piirainen

Heli Säk­ki­nen

Päi­vä­mie­hen verk­ko­si­vuil­la on lu­ki­joi­den kir­joit­ta­mia blo­gi­teks­te­jä. Yk­si ny­kyi­sis­tä blo­gis­teis­ta on ka­jaa­ni­lai­nen Tuu­la Stång.

– Päi­vä­mie­hes­sä ha­et­tiin uu­sia blo­gis­te­ja vuo­den 2018 lop­pu­puo­lel­la. Lä­he­tin näy­te­teks­tin ja tu­lin va­li­tuk­si. Aloi­tin blo­gis­ti­na vuo­den 2019 alus­sa, hän ker­taa va­lin­taan­sa Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blo­gis­tik­si.

– Se, et­tä teks­ti­ni kel­pa­si, tun­tui mu­ka­val­ta ja roh­kai­se­val­ta, mut­ta toi­saal­ta jän­nit­tä­väl­tä: en ol­lut lu­ke­nut blo­ge­ja juu­ri ol­len­kaan, ja tuon tyy­li­nen jul­ki­nen kir­joit­ta­mi­nen oli mi­nul­le uut­ta.

Blo­gis­tin teh­tä­vä on tun­tu­nut eläk­keel­lä ole­vas­ta luo­ka­no­pet­ta­jas­ta sekä ins­pi­roi­val­ta et­tä vas­tuul­li­sel­ta.

– On­han kyse kris­til­li­syy­den leh­des­tä. Toi­saal­ta: kir­joit­ti­pa us­ko­vai­se­na mil­le aree­nal­le ta­han­sa, vas­tuu on ai­van sa­man­lai­nen.

Blo­gi­teks­tit kir­joit­ta­jal­ta net­tiin kul­ke­vat Päi­vä­mie­hen verk­ko­toi­mi­tuk­sen kaut­ta. Stång ko­kee vuo­ro­vai­ku­tuk­sen edi­toi­jan kans­sa kul­la­nar­voi­se­na.

– Olen op­pi­nut luot­ta­maan toi­mi­tuk­sen vä­keen. Olen op­pi­nut myös sen, et­tä mi­kään ai­he ei ole lii­an vaa­ti­ma­ton tai lii­an suu­ri. Kaik­kea voi kä­si­tel­lä.

Tuu­la Stång ker­too blo­gis­tin teh­tä­vän he­rät­te­le­vän omaa kir­joit­ta­ja­mi­nään­sä:

– Niin kuin joku on sa­no­nut, ”kir­joit­ta­mi­nen syn­nyt­tää kir­joit­ta­mis­ta”. Muun blo­gis­ti­po­ru­kan läs­nä­o­lo, vaik­ka em­me juu­ri kas­vok­kain ta­paa­kaan, tar­jo­aa tär­ke­än pie­nyh­tei­sön.

Mil­lai­set tai­dot ja omi­nai­suu­det ovat blo­gis­tin teh­tä­väs­sä eduk­si?

– Blo­gis­tin tär­keä omi­nai­suus oli­si ol­la ai­to ja re­hel­li­nen oma it­sen­sä, Stång sa­noo en­sim­mäi­se­nä.

– Suh­teel­li­sen su­ju­va kynä tie­ten­kin hel­pot­tai­si teks­tin laa­ti­mis­ta. Kaik­kein tär­kein­tä ni­me­no­maan Päi­vä­mie­hen blo­gis­ti­na oli­si ky­e­tä jo­ten­kin, suo­ras­ti tai epä­suo­ras­ti ai­na­kin sil­loin täl­löin, tuo­da il­mi oma­koh­tai­nen us­ko ja sen kan­ta­va mer­ki­tys.

Stån­gin kol­mi­vuo­ti­nen blo­gis­ti­pes­ti on päät­ty­mäs­sä vuo­den­vaih­tees­sa.

– Tun­tuu, et­tä on so­pi­va ai­ka siir­tyä lu­ki­joi­den jouk­koon naut­ti­maan tois­ten teks­teis­tä.

Ha­lu­ai­sit­ko si­nä­kin kir­joit­taa blo­ge­ja? Pai­va­mies.fi-si­vus­tol­la on Vie­rasb­lo­gi – voit lä­het­tää teks­ti­si näy­til­le osoit­tee­seen verk­ko­toi­mi­tus@srk.fi

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys