JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Iltavirkut serkukset unta hakemassa

Puhutaan maasta ja taivaasta
27.7.2023 9.05

Juttua muokattu:

25.7. 09:51
2023072509513820230727090500
Serkukset Olga ja Ebba Ylikoski soittivat yhdessä vielä ennen nukkumaanmenoa.

Serkukset Olga ja Ebba Ylikoski soittivat yhdessä vielä ennen nukkumaanmenoa.

Leena Ylikoski

Serkukset Olga ja Ebba Ylikoski soittivat yhdessä vielä ennen nukkumaanmenoa.

Serkukset Olga ja Ebba Ylikoski soittivat yhdessä vielä ennen nukkumaanmenoa.

Leena Ylikoski

Lee­na Yli­kos­ki

Ke­säi­se­nä hei­nä­kuun il­ta­na al­kaa ol­la jo au­rin­gon­las­kun ai­ka, kun ta­paan ser­kuk­set Eb­ba ja Ol­ga Yli­kos­ken pi­ha­maal­ta ki­saa­mas­sa nuo­rem­pien ka­ve­rei­den ja si­sa­rus­ten kans­sa. Ei mene kuin tovi, niin löy­dän hei­dät si­säl­tä mu­si­soi­mas­ta ym­pä­ril­lään sama tyt­tö­jouk­ko kuin ul­ko­na­kin.

Rau­hoit­tu­mi­nen il­ta­toi­miin ei tun­nu ole­van mie­les­sä, vaik­ka kel­lo­nai­ka on tie­dos­sa, ja oven­ra­os­ta on tul­lut jo­ku­nen huo­mau­tus­kin nuk­ku­maan­me­nos­ta. Kesä, seu­ra ja mie­len­kiin­toi­set puu­hat vie­vät te­ke­mi­ses­tä toi­seen. Py­säh­dyim­me tyt­tö­jen kans­sa poh­ti­maan uni­a­si­oi­ta ja nuk­ku­mis­ta.

Eb­ba ja Ol­ga ovat ha­vain­neet hy­vin nu­ku­tun yön ole­van tär­ke­ää jak­sa­mi­sel­le. Jos il­lal­la on pys­ty­nyt rau­hoit­tu­maan ja on ol­lut hil­jai­suut­ta, Ol­ga on huo­man­nut nu­kah­ta­mi­sen ole­van hel­pom­paa.

Eb­ba ker­too, et­tä vauh­dik­kaan päi­vän jäl­keen unia nä­kee pal­jon, ja jos­kus ne ovat pai­na­jai­sia. Ne ovat pe­lot­ta­via, ja jos nii­hin he­rää, on säi­käh­ty­nyt olo.

– On hel­pot­ta­nut, kun on ta­jun­nut, et­tä unet ei lii­ty vält­tä­mät­tä mi­ten­kään omaan elä­mään. Nii­tä ei tar­vit­se jää­dä miet­ti­mään ja muis­te­le­maan, Eb­ba ku­vai­lee.

Un­ten mail­le pää­syyn ja rau­hoit­tu­mi­seen il­lal­la on tyt­tö­jä hel­pot­ta­nut kir­jan lu­ke­mi­nen ja jut­te­lu jon­kun kans­sa.

– Kir­ja ei saa ol­la kui­ten­kaan lii­an jän­nit­tä­vä, kos­ka sit­ten ei mal­ta jät­tää lu­ke­mis­ta kes­ken, he miet­ti­vät.

Jos­kus te­ke­mät­tö­mät työt ovat jää­neet pai­na­maan miel­tä. Eb­ba on jos­kus nous­sut kah­den­kin ai­kaan yöl­lä hoi­ta­maan lem­mik­kie­läi­men, kos­ka teh­tä­vä on il­lal­la unoh­tu­nut.

Eb­ban ja Ol­gan il­ta­toi­miin kuu­luu hy­vin sa­man­tyyp­pi­siä asi­oi­ta: il­ta­pa­la, il­ta­pe­sut ja il­ta­ru­kous. Jos on tul­lut rii­taa, heil­le mo­lem­mil­le on tär­ke­ää saa­da ne so­vit­tua en­nen nuk­ku­maan me­noa.

– Uni ei tule oi­kein mi­ten­kään, jos toi­nen ker­ki­ää nu­kah­taa en­nen asi­oi­den so­pi­mis­ta, sa­noo Eb­ba.

Vä­lil­lä uni ei ole tul­lak­seen hel­pos­ti ja aa­mul­la taas nu­kut­tai­si.

– Kun alan nou­se­maan koh­ta­lai­sen ai­kai­sin ylös aa­mui­sin, vaik­ka vä­syt­täi­si, niin jon­kin ajan pääs­tä il­lal­la al­kaa kyl­lä hel­pom­min nu­kut­ta­maan ajois­sa, to­te­aa Eb­ba.

Ma­keim­mat unet ty­töt ovat saa­neet ko­kea, kun ovat nous­seet aa­mul­la ajois­sa ylös ja teh­neet päi­vän mit­taan pal­jon kai­ken­lais­ta hom­maa. Il­lal­la on sit­ten uni tul­lut hel­pos­ti, ja on ol­lut mu­ka­va ja help­po nu­kah­taa.

– Jos­kus nu­kah­ta­mi­nen on hel­pom­paa yk­sin, kun kai­paa omaa rau­haa. Jos­kus taas kai­paan seu­raa si­sa­ruk­sis­ta, ker­too Ol­ga.

Eb­ban mie­les­tä mu­ka­vam­paa on nu­kah­taa ka­ve­rin kans­sa, mut­ta yk­sin nu­kah­ta­mi­nen on taas hel­pom­paa. Yk­si­mie­li­siä he ovat sii­tä, et­tä hy­vin nu­ku­tun yön jäl­keen on vir­keä, mu­ka­va ja ren­to olo. Toi­vee­na heil­lä on, et­tä sai­si nuk­kua joka yö hy­vin ei­kä nä­ki­si pai­na­jai­sia.

– Par­hai­ten uni tu­lee, kun on asi­at hy­vin ja hyvä mie­li.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys