JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Saamme turvautua ikiaikojen Jumalaan

Pääkirjoitukset
3.1.2024 6.00

Juttua muokattu:

27.12. 11:15
2023122711151220240103060000

Täs­sä ajas­sa eri ta­ho­jen pyr­ki­myk­se­nä on saa­da ai­kaan Ju­ma­lan sa­nas­ta riip­pu­ma­ton yh­teis­kun­ta. Raa­ma­tun ar­vo­val­ta ei ole sii­nä ase­mas­sa kuin se pe­rin­tei­ses­ti on ol­lut kan­sam­me kes­kuu­des­sa. Sen ope­tus ei enää kel­paa yh­tei­söl­lis­ten ar­vo­jen pe­rus­tak­si. Ti­lal­le ha­lu­taan Ju­ma­lan sa­nas­ta riip­pu­ma­ton ar­vo­pe­rus­ta.

Tämä il­miö nä­kyy yhä vah­vem­min yh­teis­kun­nas­sam­me. Va­li­tet­ta­vas­ti se nä­kyy myös kan­san­kir­kos­sam­me. Mo­net pa­pit ovat kirk­ko­lain vas­tai­ses­ti ot­ta­neet omiin kä­siin­sä oi­keu­den vih­kiä sa­maa su­ku­puol­ta ole­via avi­o­liit­toon. Tä­män ohel­la il­me­nee vaa­ti­mus­ta, et­tä kirk­koon tu­li­si saa­da val­lit­se­vak­si avi­o­liit­to­kä­si­tys, joka si­säl­täi­si myös sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­sen. Pe­rus­teek­si täl­le on ase­tet­tu in­hi­mil­li­nen rak­kaus.

Kris­tit­tyi­nä me ha­lu­am­me pi­täy­tyä Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­seen. Em­me voi tu­kea sitä suun­taus­ta, jos­sa elä­män ar­vo­va­lin­nat muu­te­taan sen vas­tai­sik­si. Täs­sä em­me voi myös­kään teh­dä komp­ro­mis­se­ja. Em­me voi muut­taa kan­taam­me, joka on si­dot­tu Ju­ma­lan sa­naan. Psal­min kir­joit­ta­jan sa­nat ovat tot­ta myös täs­sä ajas­sa: ”Her­ra, si­nun sa­na­si on ikui­nen. Sen luja pe­rus­ta on tai­vaas­sa.” (Ps.119:89.)

Täl­lä het­kel­lä me kan­sa­kun­ta­na kamp­pai­lem­me ta­lou­del­lis­ten vai­keuk­sien kans­sa. Se on tuo­nut vai­ku­tuk­sen­sa myös yk­si­tyis­ten elä­mään. Li­säk­si lä­hel­läm­me ole­va sota on nos­ta­nut esiin eri­lai­sia uh­ka­ku­via. Olem­me koh­dan­neet epä­var­muut­ta, jopa pel­koa. Me saam­me kui­ten­kin tur­vau­tua iki­ai­ko­jen Ju­ma­laan. On tur­val­lis­ta kul­kea hä­nen vii­toit­ta­maan­sa tie­tä.

Ju­ma­lan sana roh­kai­see luot­ta­maan tu­le­vai­suu­teen vai­kei­na­kin ai­koi­na. Myös vir­ren­te­ki­jä ke­hot­taa tä­hän: ”Me Her­ran ni­meen luo­tam­me, myös uu­teen vuo­teen kan­taa se. Sen suo­jaan jääm­me toi­vos­sa, et hyl­kää mei­tä, Ju­ma­la.” (VK 38:5.)

Toi­vo­tan Päi­vä­mie­hen lu­ki­joil­le Ju­ma­lan siu­naus­ta al­ka­neel­le vuo­del­le!

Val­de Pa­lo­la

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys