JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Omannäköinen joulu

Pääkirjoitukset
13.12.2023 6.00

Juttua muokattu:

8.12. 08:33
2023120808330120231213060000

Oman­nä­köi­nen jou­lu on vii­me vuo­si­na yleis­ty­nyt sa­na­pa­ri. Mitä se pi­tää si­säl­lään? Kie­li­toi­mis­ton mu­kaan oman­nä­köi­nen tar­koit­taa omien miel­ty­mys­ten ja ar­vo­jen mu­kais­ta, it­sen­sä nä­köis­tä asi­aa. Näin ol­len oman­nä­köi­sen jou­lun voi aja­tel­la tar­koit­ta­van juh­laa, jon­ka viet­tä­mi­ses­sä nä­ky­vät sekä ar­vot et­tä jou­lua viet­tä­vän hen­ki­lön per­soo­na.

Jou­lun­viet­toon liit­tyy val­ta­va mää­rä pe­rin­tei­tä ja ta­po­ja; it­se luo­tu­ja ja ym­pä­ril­tä tu­le­via ole­tuk­sia sii­tä, mis­sä ja mi­ten jou­lua kuu­luu viet­tää. Kä­si­te oman­nä­köi­nen jou­lu saa ky­sy­mään, mikä kaik­ki jou­lun­vie­tos­sa­ni on to­del­la it­se ti­laa­maa­ni ja toi­vo­maa­ni. Saa­ko to­tu­tus­ta poi­ke­ta ja teh­dä sii­hen it­sel­le so­pi­via muu­tok­sia?

To­tu­tut jou­lun­viet­to­ta­vat voi­vat ulot­tua ko­ko­nai­sen per­heen tai su­vun jä­se­niin. Mo­nel­le jou­lu on ta­sa­pai­noi­lua su­ku­jou­lun ja oman hil­jen­ty­mis- ja rau­hoit­tu­mis­tar­peen vä­lil­lä. Kai­kil­la tätä va­lin­nan­mah­dol­li­suut­ta ei ole: joku jou­tuu tah­to­mat­taan viet­tä­mään jou­lun yk­sin. Jol­le­kin toi­sel­le jou­lu yk­sin tun­tuu par­haal­ta vaih­to­eh­dol­ta.

Ky­syy herk­kyyt­tä kuul­la per­heen tai lä­hi­su­vun kaik­kien jä­sen­ten jou­lun viet­tä­mi­seen liit­ty­viä toi­vei­ta. On tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen tu­lee kuul­luk­si ja jo­kai­sen tar­peet mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan huo­mi­oi­duk­si. Lä­hei­set­kään ih­mi­set ei­vät osaa lu­kea tois­ten­sa aja­tuk­sia, jo­ten toi­veet on hyvä tuo­da ra­ken­ta­vas­ti esil­le. Kai­kil­la ei ole lä­hi­su­kua tai mah­dol­li­suut­ta viet­tää sen kans­sa jou­lua, jol­loin esi­mer­kik­si us­ko­nys­tä­vien mer­ki­tys voi ko­ros­tua.

Jou­lun­viet­to lap­suu­den­ko­dis­sa isol­la po­ru­kal­la on ol­lut jo vuo­sia mur­rok­ses­sa. Per­heet ei­vät ko­koon­nu enää au­to­maat­ti­ses­ti lap­suu­den­ko­tiin viet­tä­mään jou­lua ja odot­ta­maan täyt­tä pal­ve­lua per­heen äi­dil­tä. Ti­lal­le on tul­lut kek­se­li­äi­tä rat­kai­su­ja. Yh­tei­siä jou­lui­sia het­kiä on voi­tu viet­tää jo en­nen jou­lua pik­ku­jou­lu­jen mer­keis­sä. Jos­sa­kin per­hees­sä van­hem­mat kier­tä­vät vuo­ro­vuo­si­na ai­kuis­ten las­ten­sa ko­deis­sa. Yh­teen ko­koon­tu­vis­sa per­heis­sä työ­vuo­rot on saa­tet­tu ja­kaa jo etu­kä­teen, jol­loin ke­nen­kään jou­lu ei kulu hel­lan ää­res­sä.

Sy­vim­mil­tään oman­nä­köi­nen jou­lu on kris­ti­tyl­le sitä, et­tä saa rau­hoit­tua jou­lun sa­no­man ää­rel­le. Va­pah­ta­jan syn­ty­mäs­tä ker­to­va ilo­sa­no­ma kuu­luu jo­kai­sel­le jou­lun­viet­tä­jäl­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys