JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Maailma kaipaa rauhan viestiä

Pääkirjoitukset
20.12.2023 7.00

Juttua muokattu:

19.12. 17:44
2023121917444120231220070000

Kris­ti­tyt ym­pä­ri maa­il­man val­mis­tau­tu­vat juh­li­maan Jee­suk­sen syn­ty­mää. Jou­lun viet­to on le­vin­nyt myös sel­lais­ten mai­den ja kult­tuu­rien kes­kel­le, jois­sa kris­ti­nus­ko ei ole val­taus­kon­to. Mo­nil­le tie­to jou­lun al­ku­pe­räs­tä on ohut tai tun­te­ma­ton. Jou­lua vie­te­tään kes­ki­tal­ven juh­la­na, jol­loin lä­hei­siä ja mui­ta ih­mi­siä muis­te­taan lah­joil­la.

Tu­le­vaa jou­lua vie­te­tään mo­nis­sa pai­kois­sa, jois­sa rau­han ja toi­von sa­no­mal­le on eri­tyi­nen ti­laus. So­dat, le­vot­to­muu­det ja vä­ki­val­ta kar­kot­ta­vat ilon ja toi­von lii­an mo­nes­sa pai­kas­sa. Maa­il­ma oli­si rau­hal­li­sem­pi ja tur­val­li­sem­pi paik­ka, jos kaik­ki ih­mi­set pyr­ki­si­vät elä­mään jou­lun lap­sen, Jee­suk­sen ope­tuk­sen mu­kaan.

Kär­si­vän ja pe­lok­kaan maa­il­man kes­kel­le saa­puu vies­ti Va­pah­ta­jan syn­ty­mäs­tä. Hän­tä kut­su­taan Raa­ma­tus­sa myös Rau­han Ruh­ti­naak­si (Jes. 9:5). Jee­suk­sen tuo­ma rau­ha on en­nen muu­ta si­säis­tä rau­haa, joka syn­tyy syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen seu­rauk­se­na. Ar­mon ja an­teek­si­an­ta­muk­sen oma­koh­tai­nen ko­ke­mi­nen syn­nyt­tää rak­kaut­ta ja kii­tol­li­suut­ta, joka ei ole pa­ko­tet­tua. Us­kon lah­jan saa­nut­ta ih­mis­tä oh­jaa Ju­ma­lan Hen­ki, joka opet­taa ra­kas­ta­maan jo­kais­ta lä­him­mäis­tä ja et­si­mään so­pua.

Jou­lun sa­no­ma yh­dis­tyy myös pää­si­äi­sen ta­pah­tu­miin. On sa­not­tu, et­tä jou­lua ei ole il­man pää­si­äis­tä ei­kä pää­si­äis­tä il­man jou­lua. Va­pah­ta­jan tär­kein teh­tä­vä to­teu­tuu, kun hän kär­sii, kuo­lee ja voi­mal­li­sel­la ylös­nou­se­muk­sel­laan murs­kaa pa­han val­lan voi­mat. Jou­lu­yön pai­men­ten vies­ti Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä saa rin­nal­leen uu­den vies­tin: Jee­sus on nous­sut kuol­leis­ta. Hän elää! Hau­dal­ta läh­tee ilon, rau­han ja toi­von vies­ti, joka tä­nä­kin jou­lu­na on tot­ta kaik­ki­al­la siel­lä, mis­sä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa ju­lis­te­taan ja us­ko­taan.

Ih­mi­sen oman elä­män kan­nal­ta tär­kein asia on omis­taa us­kol­la jou­lun sy­vin sa­no­ma Va­pah­ta­jan so­vin­to­työs­tä. Us­ko tuo pe­las­tuk­sen ja ikui­sen elä­män Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa. Jee­sus, maa­il­man valo sä­tei­lee jou­lu­täh­den ta­voin toi­voa ja rau­haa syn­nin pi­men­tä­mään maa­il­maan.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys