JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Luottamus Jumalaan saa säilyä aina

Pääkirjoitukset
15.6.2022 6.00

Juttua muokattu:

13.6. 12:25
2022061312252420220615060000

Ruo­an, ener­gi­an, polt­to­ai­nei­den ja mo­nien mui­den hyö­dyk­kei­den hin­nat ovat nous­seet ja nou­se­vat edel­leen. Kus­tan­nus­ten nou­su joh­tuu pal­jol­ti kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan ti­lan­tees­ta ja rau­han rik­koon­tu­mi­ses­ta Eu­roo­pas­sa. Ra­ken­ta­mis­ta tai asun­non os­toa suun­nit­te­le­val­ta ky­sy­tään luot­ta­mus­ta to­teut­taa täl­lai­sia suun­ni­tel­mia. Joku pää­tyy pe­rus­tel­lus­ti ot­ta­maan ai­ka­li­sän suun­ni­tel­mien suh­teen tai to­teut­taa ne vain osin. Ta­lou­del­li­ses­ti tiu­ken­tu­vat ajat ei­vät kos­ke­ta ai­no­as­taan suo­ma­lai­sia, vaan laa­jem­min­kin Eu­roop­paa ja koko maa­il­maa. Luot­ta­mus tu­le­vai­suu­den suh­teen saat­taa hor­jua täl­lai­sen ajan kes­kel­lä. Hor­jut­ta­vat­ko ko­et­te­le­muk­set luot­ta­mus­ta myös Ju­ma­laan vai vah­vis­ta­vat­ko ne sitä?

Luot­ta­mus ih­mis­ten vä­lil­lä ra­ken­tuu hil­jal­leen, mut­ta sen voi me­net­tää no­pe­as­ti. Luot­ta­mus ih­mis­suh­teis­sa voi hor­jua eri­tyi­ses­ti syn­nin vai­ku­tuk­ses­ta. Va­leh­te­lu, pa­net­te­lu tai toi­sen luot­ta­muk­sen pet­tä­mi­nen haa­voit­ta­vat sy­väs­ti. Syn­nin ai­heut­ta­miin rik­ko­muk­siin aut­taa asi­oi­den so­pi­mi­nen evan­ke­liu­mil­la. An­teek­si­an­ta­muk­ses­ta huo­li­mat­ta luot­ta­mus ei vält­tä­mät­tä pa­lau­du osa­puol­ten vä­lil­le het­kes­sä, vaan vas­ta ajan myö­tä. Luot­ta­mus voi rik­koon­tua myös ko­ko­nais­ten kan­so­jen vä­lil­lä esi­mer­kik­si val­hei­den, in­for­maa­ti­o­vai­kut­ta­mi­sen, vä­ki­val­lan ja so­dan vuok­si.

Epä­var­mat ajat ja eri­lai­set ko­et­te­le­muk­set saat­ta­vat par­haim­mil­laan yh­dis­tää kan­sa­lai­sia yh­teis­ten haas­tei­den edes­sä. Jos kan­sa­kun­taan koh­dis­tuu jon­kin­lais­ta uh­kaa, se usein vah­vis­taa luot­ta­mus­ta vi­ra­no­mai­siin ja val­ti­on­joh­toon. Myös kir­kol­la ja kan­sa­lais­jär­jes­töil­lä on oma tär­keä mer­ki­tyk­sen­sä kan­sa­kun­nan yh­te­näi­syy­den vaa­li­mi­ses­sa ja kes­ki­näi­sen luot­ta­muk­sen ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Ju­ma­laan voi luot­taa ai­na ja kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Us­ko it­ses­sään on lu­jaa luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan (Hepr. 11:1). Paa­va­li to­te­aa roo­ma­lai­sil­le: ”Vaik­ka kaik­ki ih­mi­set oli­si­vat val­heel­li­sia, Ju­ma­la on luo­tet­ta­va” (Room. 3:4). Syn­nin vai­ku­tuk­set nä­ky­vät ih­mis­ten vä­li­ses­sä kans­sa­käy­mi­ses­sä, mut­ta Ju­ma­la kut­suu ar­mol­laan. Vaik­ka maa­il­mas­sa on huol­ta, pel­koa, uh­kaa ja vä­ki­val­taa, Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as ja tun­tee jo­kai­sen ti­lan­teen. Vaik­ka ih­mi­nen ei jak­sai­si luot­taa, Ju­ma­la py­syy luo­tet­ta­va­na.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys