JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Katse kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuteen

Pääkirjoitukset
7.12.2023 8.00

Juttua muokattu:

1.12. 14:59
2023120114593720231207080000

Eri­lai­se­na syn­ty­vä per­heen­jä­sen tuo uu­sia sä­vy­jä van­hem­muu­teen. Ke­hi­tys­vam­ma tai jo­kin muu vam­ma tuo usein mu­ka­naan eri­tyi­siä hoi­van tar­pei­ta. On luon­nol­lis­ta, et­tä täl­löin van­hem­pi poh­tii omia voi­ma­va­ro­jaan, osaa­mis­taan tai jak­sa­mis­taan van­hem­muu­den ää­rel­lä. Osa huo­lis­ta saat­taa to­teu­tua, osa taas ei. Ih­meel­li­ses­ti elä­män an­ta­ja, Ju­ma­la, an­taa eri­tyis­lap­sen van­hem­mil­le voi­ma­va­ro­ja ja eri­tyis­tä tai­toa ol­la juu­ri tä­män lap­sen van­hem­pi. Moni ko­kee­kin pian, et­tä eri­lai­suus on­kin eri­tyi­syyt­tä, sil­lä lap­si tuo uu­den­lais­ta mer­ki­tys­tä ja iloa per­heen elä­mään.

Val­ta­kun­nal­lis­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien viik­koa vie­te­tään jou­lu­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la. Vii­kol­le va­li­taan vuo­sit­tain tee­ma, jota ke­hi­tys­vam­mai­set ih­mi­set ha­lu­a­vat nos­taa esiin. Tänä vuon­na vii­kon tee­ma on It­se­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta pi­tää huo­leh­tia! Ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten ar­jes­sa it­se­mää­rää­mi­soi­keus ei ai­na to­teu­du YK:n vam­mais­so­pi­muk­ses­sa vaa­di­tul­la ta­val­la.

Ke­hi­tys­vam­mais­ten etu­ja aja­van Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki­liit­to ry:n mu­kaan it­se­mää­rää­mi­soi­keu­des­sa on kyse sii­tä, kuka käyt­tää val­taa. It­se­mää­rää­mi­soi­keus on pe­rus- ja ih­mi­soi­keus, jos­ta sää­de­tään pe­rus­tus­lais­sa, YK:n vam­mais­so­pi­muk­ses­sa ja ke­hi­tys­vam­ma­lais­sa. Sil­ti tu­kea tar­vit­se­vat ih­mi­set jää­vät usein it­se­ään ja omaa elä­mään­sä kos­ke­van tie­don ul­ko­puo­lel­le. Tuen tar­ve ei siir­rä ih­mi­sen it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta toi­sil­le ih­mi­sil­le.

Jo­kai­nen ih­mi­nen ha­lu­aa vai­kut­taa oman elä­män­sä pää­tök­sen­te­koon. Mo­nel­la ai­kui­sek­si kas­va­val­la ke­hi­tys­vam­mai­sel­la nuo­rel­la on halu it­se­näis­tyä ja saa­da oma paik­ka ja koti, jo­hon kut­sua omia lä­hei­si­ään. Myös va­paus us­koa ja il­mais­ta omaa us­ko­aan on tär­keä pe­ru­soi­keus, joka kuu­luu myös jo­kai­sel­le ke­hi­tys­vam­mai­sel­le tai jon­kin ra­joit­teen kans­sa elä­väl­le ih­mi­sel­le. Sa­moin hä­nel­lä on oi­keus ol­la osal­lis­tu­mat­ta ti­lai­suuk­siin, jot­ka ovat vas­toin omaa va­kau­mus­ta.

Jee­sus an­toi esi­mer­kin, kuin­ka koh­da­ta eri­lai­nen lä­him­mäi­nen. Hän ei kaih­ta­nut vam­mau­tu­nei­ta tai sai­rau­den vuok­si saas­tai­si­na pi­det­ty­jä ih­mi­siä, joi­ta moni hyl­jek­si, vaan Jee­sus osoit­ti ar­vos­tus­ta kaik­kia ih­mi­siä koh­taan.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys