JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kahdenlaisen leivän nälkä

Pääkirjoitukset
18.5.2022 6.00

Juttua muokattu:

16.5. 11:23
2022051611230220220518060000

Muut­tu­van maa­il­man­ti­lan­teen myö­tä jul­ki­suu­des­sa on kan­net­tu huol­ta ruo­an riit­tä­vyy­des­tä. Eu­roo­pas­sa käy­tä­vä sota ja eri­lai­set lo­gis­tiik­kaan liit­ty­vät epä­var­muu­det ra­joit­ta­vat nor­maa­lia kau­pan­käyn­tiä. Ener­gi­an ja kul­je­tus­kus­tan­nus­ten nou­su nos­taa puo­les­taan ruo­an hin­taa maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

Maa­il­mas­sa tuo­te­taan ih­mis­kun­nal­le riit­tä­väs­ti ruo­kaa. Kui­ten­kin näl­kä on mo­nen ih­mi­sen päi­vit­täi­nen seu­ra­lai­nen, ei­vät­kä nä­län­hä­dät­kään ole tun­te­mat­to­mia il­mi­öi­tä. Toi­saal­ta pel­käs­tään ruo­ka­hä­vi­kin ar­vi­oi­daan ole­van jopa kol­ma­so­san kai­kes­ta ruo­ka­tuo­tan­nos­ta (FAO).

Myös ko­ti­mai­ses­ta ruo­an­tuo­tan­nos­ta on kan­net­tu huol­ta. Mo­net maan­vil­je­li­jät ovat jou­tu­neet vai­ke­aan ti­lan­tee­seen niin ko­hon­nei­den tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten kuin jak­sa­mi­sen haas­tei­den kans­sa. Lä­hel­tä tu­le­va puh­das ruo­ka ja kan­sa­kun­nan oma­va­rai­suus ovat vaa­li­mi­sen ar­voi­sia asi­oi­ta.

Jee­sus opet­taa Her­ran ru­kouk­ses­sa pyy­tä­mään jo­ka­päi­väis­tä lei­pää. Ruo­ka ei ole Raa­ma­tun­kaan mu­kaan it­ses­tään sel­vyys, vaan Ju­ma­lan an­ta­maa lah­jaa. Ke­vääl­lä pel­lot kyl­ve­tään luot­ta­en sii­hen, et­tä luo­mi­sen ja kas­vun ih­me ta­pah­tui­si jäl­leen. On tar­peen ru­koil­la Ju­ma­lal­ta suo­tui­sia säi­tä, hy­vää sa­toa ja siu­naus­ta työl­le, jota pel­loil­la teh­dään.

Raa­mat­tu pu­huu nä­läs­tä ja nä­län­hä­däs­tä myös hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä. Pro­feet­ta Aa­mos en­nus­taa: ”Koit­taa ai­ka – – sa­noo Her­ra Ju­ma­la – – jol­loin minä lä­he­tän maa­han nä­län. En lei­vän näl­kää, en ve­den ja­noa, vaan Her­ran sa­nan kuu­le­mi­sen nä­län. (Aam. 8:11.) Sa­mas­ta nä­läs­tä pu­hui Jee­sus­kin. Hän to­te­si ole­van­sa tai­vaas­ta tul­lut elä­män lei­pä, joka an­taa maa­il­mal­le elä­män. Jee­sus va­kuut­ti, et­tä joka tu­lee hä­nen luok­seen, ei ole enää nä­lis­sään (Joh. 6:33–35).

Ajal­li­ses­ti näl­käi­nen ih­mi­nen voi ol­la hen­gel­li­ses­ti run­saas­ti ra­vit­tu. Elä­män lei­vän ruok­ki­mal­la, us­ko­vai­sel­la ih­mi­sel­lä on tur­va myös kuo­le­mas­sa.

Elä­vää sa­naa kyl­ve­tään Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa jat­ku­vas­ti. Sitä var­ten val­mis­tel­laan myös ke­sän suu­ria seu­ro­ja. Ju­ma­la an­ta­koon kas­vun kyl­völ­le, joka ta­voit­taa hy­vää maa­pe­rää hen­gel­li­ses­ti näl­käis­ten ih­mis­ten sy­dä­mis­sä ym­pä­ri maa­il­man.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys