JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Rengasmatkalla Suviseuroihin

25.5.2024 6.00

Juttua muokattu:

27.5. 10:07
2024052710075820240525060000

Mart­ti Määt­tä

Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

Kuva: Suviseurojen kuvapalveluTätä kir­joi­tet­ta­es­sa Su­vi­seu­roi­hin on enää 58 päi­vää. Olem­me su­vi­seu­ra­val­mis­te­luis­sa jo hy­vin­kin lop­pu­suo­ral­la. Kut­sun tätä Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lu­ai­kaa mat­kak­si.

Alun pe­rin tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­rat piti ol­la jo vuon­na 2022. Näi­den seu­ro­jen etu­kä­teis­val­mis­te­lut ovat siis kes­tä­neet jo pit­kään. Kent­tä­a­lu­et­ta on laa­jen­net­tu, met­säi­siä alu­ei­ta on rai­vat­tu ja ken­täl­le on ra­ken­net­tu pal­jon inf­raa, joka jää py­sy­väs­ti myös tu­le­vien seu­ro­jen käyt­töön.

Saa­tu­a­ni tä­män kir­joi­tus­teh­tä­vän aloin poh­tia omia su­vi­seu­ra­mat­ko­ja­ni. Nii­tä on ker­ty­nyt yh­tä­jak­soi­ses­ti jo yli vii­den­kym­me­nen vuo­den ajal­ta. Poh­ties­sa­ni ku­lu­nut­ta ai­kaa, mat­ko­ja ja seu­ra­val­mis­te­lui­ta al­koi ta­jun­nan­vir­ras­ta ryö­py­tä muis­to­ja niin pal­jon ja voi­mal­li­ses­ti, et­tä seu­raa­van yön nuk­ku­mi­ses­ta ei tah­to­nut tul­la mi­tään.

It­se olin en­sim­mäi­sen ker­ran su­vi­seu­rois­sa vuon­na 1961 Kuu­sa­mos­sa. Niis­tä seu­rois­ta en muis­ta mi­tään, mut­ta 1972 Pu­das­jär­vel­lä pi­de­tyis­tä seu­rois­ta on­kin jo run­saas­ti muis­ti­ku­via. Nuo­re­na omat seu­ra­mat­kat teh­tiin lin­ja-au­tol­la. Au­tot oli­vat täyn­nä, ja niis­sä oli tun­nel­maa. Seu­ra­lau­lut kai­kui­vat mat­kal­la hy­vin voi­mal­li­ses­ti.

Seu­ra­mat­ko­ja on vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na ol­lut mo­nen­lai­sia. En­sin si­sa­rus­ten kans­sa, sit­ten yh­des­sä puo­li­son, kas­va­van per­heen ja vii­me vuo­si­na, kun lap­set ovat len­tä­neet maa­il­mal­le, taas kah­des­taan puo­li­son kans­sa. Mo­nes­ti mat­kal­le läh­tö on jää­nyt vii­me tip­paan; kul­ku­pe­lin kat­sas­tus on usein ajoit­tu­nut vas­ta su­vi­seu­ra­vii­kon al­ku­päi­viin. Yh­den­kin ker­ran asen­te­lim­me po­jan kans­sa asun­to­au­toon keit­ti­ön kaa­pis­to­ja pai­koil­leen su­vi­seu­ra­vii­kon tors­tai­na. Sil­loin­kin seu­roi­hin pääs­tiin.

Joi­ta­kin ker­to­ja olen teh­nyt mat­kan las­ten kans­sa, kun vai­mo on jää­nyt ko­tiin vas­ta­syn­ty­neen pie­no­kai­sen kans­sa. Mat­koil­la on ol­lut on­gel­mi­a­kin. Li­pe­rin su­vi­seu­roi­hin läh­dim­me tors­tai­na il­lan­kor­vas­sa. Aja­tuk­se­na oli ke­re­tä per­jan­tain pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­seen. Oli­ko käy­nyt ”eti­äi­nen” vai mikä, kun 60 ki­lo­met­rin ajon jäl­keen tuli tar­ve py­säh­tyä ja tar­kis­taa au­ton kun­to. Toi­sen ta­ka­pyö­rän van­ne oli ai­van tu­li­nen, hyvä et­tei ol­lut syt­ty­nyt tu­leen. Pi­kai­nen ar­vio ti­lan­tees­ta ja pää­tös pa­luus­ta ta­kai­sin ko­tiin.

Pa­luu­ta aut­toi uk­kos­kuu­ro, joka sai ai­kaan suu­ria lam­mi­koi­ta tiel­le. Ajo lä­tä­köi­den kaut­ta vii­len­si ren­gas­ta ja mah­dol­lis­ti sen, et­tä pääs­tiin ko­tiin. Il­lal­la sel­vi­si, et­tä jar­ru­män­tä oli juut­tu­nut tal­ven ai­ka­na kiin­ni. Tar­vit­tiin pa­ja­va­sa­raa ja aa­mul­la uu­sia osia ja öl­jyä au­ton pe­rään. Näin pääs­tiin uu­del­leen mat­kaan, ja il­lal­la olim­me­kin jo Li­pe­ris­sä.

Toi­sel­la mat­kal­la olim­me me­nos­sa Pu­das­jär­ven ”Myl­ly­ky­län” ohi, kun vai­mo sa­noi vaih­ta­van­sa ar­ki­sen vaa­te­ker­ran vä­hän pa­rem­paan. Mut­ta vaat­tei­ta­pa ei löy­ty­nyt­kään mis­tään. Sil­loin vai­mol­le tuli aja­tus, jos­pa täs­sä ti­lan­tees­sa vaa­te­par­ren sai­si Ou­lus­sa vaih­det­tua ko­ko­naan uu­teen. Kat­sot­tu­am­me mat­ka­kas­saa huo­ma­sim­me, et­tä ei­pä se tai­da on­nis­tua. Mikä rat­kai­suk­si? Sil­loin muis­tim­me, et­tä yk­si naa­pu­rim­me on juu­ri läh­dös­sä seu­roi­hin. Pi­kai­nen soit­to naa­pu­ril­le. He oli­vat aja­mas­sa juu­ri ta­lom­me ohi.

Neu­voim­me vara-avai­men pai­kan, ja naa­pu­ri haki val­miik­si pa­ka­tut vaat­teet mu­kaan­sa. Il­lal­la vai­mo sai kuin sai­kin seu­ra­vaat­teet käyt­töön­sä.

Edel­lä ku­va­tuil­la ta­pah­tu­mil­la ha­lu­an ker­toa sii­tä, et­tä seu­ra­vie­raat tu­le­vat Su­vi­seu­roi­hin mo­nen­lai­sis­ta ti­lan­teis­ta. Mo­nes­ti on tu­li­jal­la mie­les­sä aja­tus, et­tä kun­pa pää­si­sim­me lä­hel­le kes­ku­sa­lu­et­ta ja lä­hel­le pal­ve­lu­ja. Näi­tä aja­tuk­sia on mo­nes­ti ol­lut it­sel­lä­kin. Kun lä­hes­tyim­me Lo­pen seu­ra­kent­tää, päh­käi­lin sa­mo­ja asi­oi­ta ja vä­hän tus­kai­lin­kin sitä, et­tä tai­taa nyt näis­sä seu­rois­sa ol­la paik­kam­me ai­van ta­ka­nur­kas­sa. Tä­hän vai­mo­ni sa­noi: "Su­vi­seu­rois­sa on vain hy­viä paik­ko­ja." Mikä vii­saus tuo­hon lau­see­seen kät­key­tyy­kään.

To­te­sim­me sit­ten, et­tä mei­dän paik­kam­me oli tosi hyvä. Pel­lol­la ei pö­lis­syt, kuu­lu­vuus oli hyvä, paik­ka oli rau­hal­li­nen ja pal­ve­lut­kin koh­tuul­li­sen mat­kan pääs­sä. Olem­me­kin nyt tu­le­via seu­ro­ja val­mis­tel­les­sa muis­tut­ta­neet it­se­äm­me sii­tä, et­tä olem­me pal­ve­lu­teh­tä­väs­sä. Teh­tä­väm­me on ol­lut ol­lut suun­ni­tel­la seu­ra­kent­tä ja lii­ken­ne niin, et­tä seu­ra­kan­sa pää­see tur­val­li­ses­ti ja su­ju­vas­ti seu­ra­ken­täl­le omiin ma­joi­tus­paik­koi­hin­sa. Toi­vom­me, et­tä kaik­ki vie­raat ko­ke­vat ole­van­sa ter­ve­tul­lei­ta näil­le su­vi­juh­lil­le.

Näi­tä seu­ro­ja val­mis­tel­les­sa mo­nil­la on ol­lut huo­li lii­ken­teen su­ju­vuu­des­ta. Jos su­vi­seu­ra­vie­rais­ta 80 pro­sent­tia tu­lee Ou­lun kaut­ta Kuu­sa­mon­tie­tä Pu­das­jär­vel­le, se ai­heut­taa ruuh­ka­ti­lan­tei­ta jo Ou­lun pääs­sä ja sit­ten Pu­das­jär­vel­lä taa­ja­man lii­ken­tees­sä sekä kään­nyt­tä­es­sä Kuu­sa­mon tiel­tä Ra­nu­an tiel­le. Tämä ti­lan­ne ko­ros­tuu kes­ki­viik­ko- ja tors­tai-il­lan­suus­sa.

Olem­me­kin ke­hi­tel­leet Su­vi­seu­ro­jen ren­gas­reit­ti­a­ja­tus­ta. Ta­voit­tee­na on saa­da mer­kit­tä­vä osa lii­ken­tees­tä siir­ret­tyä vaih­to­eh­toi­sil­le rei­teil­le. Sa­mal­la tu­lee su­loi­nen Suo­men­maam­me­kin tu­tuk­si. Slo­ga­nim­me on: ”Vaih­to­eh­tois­ta reit­tiä pit­kin oli­sit­kin jo pe­ril­lä.” Ete­lä- ja Kes­ki-Suo­mes­ta tu­li­jat oh­ja­taan Ka­jaa­nin ja Puo­lan­gan kaut­ta Pu­das­jär­vel­le. Ou­lus­ta vaih­to­eh­toi­nen reit­ti kul­kee Ol­ha­van ja Tan­ni­lan kaut­ta seu­ra­ken­täl­le.

Seu­ra­kent­tä on pit­kä­no­mai­nen, ja kau­im­mis­ta kul­mis­ta kes­ku­sa­lu­eel­le on yli puo­li­tois­ta ki­lo­met­riä. Ken­tän muo­dol­le em­me mah­da mi­tään. Sen vuok­si tu­le­van ke­sän seu­rois­sa on ken­tän mo­lem­mis­ta päis­tä il­mai­nen lin­ja-au­to­kul­je­tus kes­ku­sa­lu­eel­le. Bus­sit ovat kau­pun­ki­bus­se­ja, ja ne lii­ken­nöi­vät tors­tai­na kel­lo 14–22, per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin kel­lo 8.30–24 ja maa­nan­tai­na kel­lo 8.30–16. Bus­sei­hin pää­see myös vä­li­py­sä­keil­tä.

Pai­kal­lis­ten lii­ken­ne­huo­liin olem­me pyr­ki­neet va­rau­tu­maan si­ten, et­tä heil­lä on omis­sa au­tois­saan käy­tös­sä etu- ja ta­kaik­ku­nal­la nä­ky­vä vih­re­ä­poh­jai­nen asu­kas­kylt­ti. Toi­veem­me on, et­tä su­vi­seu­ra­vie­raat an­tai­si­vat heil­le jo­nos­sa ti­laa, jot­ta he pää­si­si­vät jou­he­vas­ti kul­ke­maan omil­la asi­oil­laan myös seu­ra-ai­ka­na.

Näil­lä aja­tuk­sil­la toi­vo­tan lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan puo­les­ta su­vi­seu­ra­vie­rail­le tur­val­lis­ta seu­ra­mat­kaa Pu­das­jär­ven su­vi­juh­lil­le!

Kohti Pudasjärven Suviseuroja
Kesän 2024 Suviseuroja valmistellaan Pudasjärvelle. Järjestelyt vilkastuvat kevään kuluessa ja kesän koittaessa. Viestintätoimikunnan toimittaman blogisarjan kautta pääset tutustumaan seuravalmisteluihin ja niihin liittyviin ajatuksiin.
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys