JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hartauskirjoitukset

Miten olla suolana ja valona?

Päivämies
Hartauskirjoitukset
16.3.2019 6.43

Juttua muokattu:

30.12. 10:32
2019123010320020190316064300

Suo­lal­la on tär­keä teh­tä­vä ruo­an säi­lö­mi­ses­sä. Suo­lat­to­muu­den mais­taa ruo­as­ta sa­moin kuin lii­an suo­lai­suu­den.

Ny­ky­ai­kai­set kyl­mä­säi­ly­tys­lait­teet mah­dol­lis­ta­vat ruo­an säi­lyt­tä­mi­sen pal­jon hel­pom­min kuin Jee­suk­sen ai­ka­na. Sil­loin en­si­si­jai­nen säi­lyt­tä­mis­kei­no ka­lal­le ja li­hal­le oli suo­laa­mi­nen. Suo­laa piti käyt­tää riit­tä­väs­ti ja sen piti ol­la tar­peek­si laa­du­kas­ta. Muu­toin ruo­ka pää­si pi­laan­tu­maan.

Kaik­ki suo­la, mitä Jee­suk­sen ai­ka­na käy­tet­tiin, ei ol­lut riit­tä­vän hy­vää. Kuol­lees­ta­me­res­tä saa­tiin haih­dut­ta­mal­la suo­laa. Sii­hen jäi kui­ten­kin pal­jon myös mui­ta mi­ne­raa­le­ja, joi­ta mei­dän tun­te­mas­sam­me ruo­ka­suo­las­sa ei ole, esi­mer­kik­si mag­ne­siu­mia.

Täl­lai­nen suo­la kävi hel­pos­ti maut­to­mak­si ja kel­pa­si vain lat­ti­oi­den puh­dis­ta­mi­seen – se hei­tet­tiin ih­mis­ten tal­lat­ta­vak­si.

Raa­ma­tus­sa suo­lal­la oli myös mui­ta teh­tä­viä. Uh­rit ke­ho­tet­tiin suo­laa­maan (3. Moos. 2:13, Hes. 43:24). Suit­suk­kee­seen li­sät­tiin suo­laa (2. Moos. 30:35). Tämä teh­tiin sik­si, et­tä Ju­ma­lal­le ei saa­nut an­taa mi­tään kel­vo­ton­ta.

Suo­la liit­tyi ih­mis­ten kes­ken sol­mit­tui­hin liit­toi­hin. Suo­la muis­tut­ti myös Ju­ma­lan sol­mi­mas­ta lii­tos­ta kan­san­sa Is­ra­e­lin kans­sa. (4. Moos. 18:19, 2. Aik. 13:5.) Vas­ta­syn­ty­neet­kin ke­ho­tet­tiin pe­se­mään ja hie­ro­maan suo­lal­la (Hes. 16:4).

Valo lois­taa kau­as

Valo erot­tuu pi­me­äs­sä hy­vin. Jos va­lon ha­lu­taan nä­ky­vän eri­tyi­sen kau­as, se nos­te­taan kor­ke­am­mal­le. Jos olet kat­so­nut mas­ton va­lo­ja, tie­dät, et­tä ne nä­ky­vät kau­as. Täl­löin maas­ton muo­dot­kaan ei­vät muo­dos­ta es­tei­tä va­lol­le.

Ka­tu­va­lot ovat kor­ke­al­la, jot­ta ne va­lai­si­si­vat mah­dol­li­sim­man laa­jan alu­een. Jee­suk­sen ai­ka­na kynt­ti­lä saat­toi ol­la huo­nees­sa kor­ke­am­mal­la, jot­ta se va­lai­si huo­neen pa­rem­min.

Raa­ma­tus­sa Ju­ma­lan sa­naa ver­ra­taan lamp­puun (Ps. 119:105), joka va­lai­see mat­ka­lai­sen tie­tä eteen­päin. Ju­ma­lan sa­nan neu­vot ja oh­jeet va­lai­se­vat tie­tä koh­ti tai­vas­ta, jota var­ten jo­kai­nen ih­mi­nen on luo­tu. Ju­ma­lan sana neu­voo ja oh­jaa elä­mään si­ten, et­tä pää­see tai­vaa­seen, kun maal­li­nen elä­mä päät­tyy.

"Ol­kaa suo­la­na ja va­lo­na"

Jee­sus ke­hot­ti ope­tus­lap­si­aan ole­maan maan suo­la ja maa­il­man valo. Näin ih­mi­set nä­ki­si­vät va­lon, joka heis­tä lois­taa, ja ym­mär­täi­si­vät sen ole­van läh­töi­sin Ju­ma­las­ta. (Matt. 5:13–16.)

Mi­ten ol­la va­lo­na, joka nä­kyy kau­as tai suo­la­na, joka te­kee teh­tä­vän­sä ei­kä käy maut­to­mak­si?

Ju­ma­lan sa­nan esil­lä pi­tä­mi­nen on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää. Se on va­loa, joka va­lai­see mat­ka­lai­sen as­ke­lei­ta. Tämä on jo­kai­sel­le Ju­ma­lan lap­sel­le mah­dol­lis­ta omas­sa eli­nym­pä­ris­tös­sään: voi ker­toa lä­him­mäi­sil­leen, mitä Ju­ma­lan sana sa­noo ja opet­taa. Jo us­ko­vai­se­na elä­mi­nen on va­lo­na ole­mis­ta.

Em­me voi ol­la va­lo­na, jos meil­lä ei ole mi­tään, mikä voi­si va­lais­ta. Jos ih­mi­sel­lä ei ole us­kon lah­jaa, hän ei voi hei­jas­taa Ju­ma­lan sa­nan va­loa. Us­ko­vai­sen ih­mi­sen sy­dä­mes­sä us­ko vai­kut­taa rak­kau­den lä­him­mäi­siin ja se nä­kyy ulos­päin hy­vi­nä te­koi­na tois­ten ih­mis­ten hy­väk­si.

Us­ko­vai­sen kan­nat­taa pu­hua, kuin­ka Ju­ma­la van­hurs­kaut­taa ih­mi­sen yk­sin us­kon kaut­ta, ar­mos­ta, Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn an­si­os­ta. Näin hän roh­kai­see ih­mi­siä us­ko­maan ja luot­ta­maan kai­kes­sa Ju­ma­laan.

Voim­me nos­taa us­kos­saan heik­ko­ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mil­la ja kut­sua maa­il­mas­ta epä­us­koi­sia pa­ran­nuk­seen, ot­ta­maan us­kon lah­jan vas­taan. Kun teem­me näin, olem­me suo­la­na.

Jos luo­vum­me Ju­ma­lan val­ta­kun­nan pe­rus­sa­no­mas­ta eli us­kon­van­hurs­kau­des­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta, käy suo­la maut­to­mak­si.

Ju­ma­la avaa sy­dä­men oven

Kun Jee­sus pu­huu seu­raa­jis­taan, jot­ka ovat suo­la­na ja va­lo­na, hän sa­noo mer­kit­tä­vän asi­an myös raa­ma­tun­koh­dan lo­pus­sa: ”Näin lois­ta­koon tei­dän­kin va­lon­ne ih­mi­sil­le, jot­ta he nä­ki­si­vät tei­dän hy­vät te­kon­ne ja ylis­täi­si­vät Isään­ne, joka on tai­vais­sa.”

Vaik­ka ih­mi­nen hoi­tai­si kuin­ka hy­vin hä­nel­le us­ko­tut teh­tä­vät ja vei­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­maa eteen­päin, ylis­tyk­sen ja kii­tok­sen an­sait­see tai­vaal­li­nen Isä.

Vain Ju­ma­la voi ava­ta ih­mis­ten sy­dä­met vas­taa­not­ta­maan val­ta­kun­tan­sa sa­no­man syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Teks­ti: Ka­ler­vo Pöyk­kö

Ku­vi­tus­ku­va: Han­ne­le Pu­hak­ka

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 13.3.2019

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys