JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hartauskirjoitukset

Rakkaus tekee kaiken täydelliseksi

Siionin Lähetyslehti
Hartauskirjoitukset
18.2.2019 6.50

Juttua muokattu:

30.12. 10:32
2019123010320020190218065000

Paa­va­li lie­nee kir­joit­ta­nut Ko­los­sa­lais­kir­jeen van­keu­sai­ka­naan. Kir­jeen ter­vei­sis­sä on nä­ky­vis­sä, et­tä Paa­va­li oli saa­nut ter­vei­siä Ko­los­sas­ta mat­ka­ys­tä­vil­tään.

Paa­va­li ke­hot­taa kir­jees­sä ra­ken­ta­maan elä­män ja us­kon pe­rus­tan yk­sin Ju­ma­lan omas­sa po­jas­saan val­mis­ta­maan pe­las­tuk­seen. Kris­tus kuo­li puo­les­tam­me rak­kau­des­ta mei­tä koh­taan. ”Suu­rem­paa rak­kaut­ta ei ku­kaan voi osoit­taa kuin an­taa hen­ken­sä ys­tä­vän­sä puo­les­ta” (Joh. 15:13).

Sota-aseet käyt­töön

Us­koa seu­raa elä­mä Ju­ma­lan lap­se­na. Paa­va­lin mu­kaan se on elä­mis­tä Kris­tuk­sen yh­tey­des­sä ja osal­li­suu­des­sa: ”Juur­tu­kaa hä­neen, ra­ken­ta­kaa elä­män­ne hä­nen va­raan­sa ja vah­vis­tu­kaa us­kos­sa sen mu­kaan kuin teil­le on ope­tet­tu” (Kol. 2:7).

Ju­ma­lan lap­sen elä­mä ei ole oman tah­don mu­kais­ta, vaan op­paa­na on Pyhä Hen­ki. Kil­voit­te­lu on tais­te­lua vi­hol­li­sen voi­maa ja omas­ta li­has­ta ja ve­res­tä nou­se­via syn­nin vai­ku­tuk­sia vas­taan.

Paa­va­li ku­va­si Ko­los­sa­lais­kir­jees­sä tuo­ta tais­te­lua seu­raa­vas­ti: ”Hau­dat­kaa siis se, mikä teis­sä on maal­lis­ta: si­veet­tö­myys, saas­tai­suus, pa­hat ha­lut ja ah­neus, joka on epä­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta” (3:5).

Tä­hän tais­te­luun tar­vit­sem­me kaik­ki Ju­ma­lan an­ta­mat sota-aseet (Ef. 6:10–17). Ju­ma­la an­taa lap­sil­leen roh­keut­ta, vii­saut­ta ja voi­maa ar­jen kil­voit­te­luun ja myös val­ta­kun­tan­sa työ­hön.

Ar­mah­ta­vai­suu­den puku yl­le

Ko­los­sa­lais­kir­jees­sä Paa­va­li ke­hot­taa elä­mään ku­ten Ju­ma­lan lap­sen tu­lee elää. ”Te, jot­ka olet­te Ju­ma­lan va­lit­tu­ja, py­hiä ja rak­kai­ta, pu­keu­tu­kaa siis sy­dä­mel­li­seen ar­mah­ta­vai­suu­teen, ys­tä­väl­li­syy­teen, nöy­ryy­teen, lem­pey­teen ja kär­si­väl­li­syy­teen.”

Ju­ma­lan lap­sen elä­mään liit­tyy kes­kei­ses­ti an­teek­si­an­ta­mus: ”Pi­tä­kää huol­ta, et­tä tu­let­te toi­meen kes­ke­nän­ne, an­ta­kaa an­teek­si toi­sil­len­ne, vaik­ka teil­lä oli­si­kin moit­ti­mi­sen ai­het­ta. Niin kuin Her­ra on an­ta­nut teil­le an­teek­si, niin an­ta­kaa te­kin.” (Kol. 3:13.)

Kun on saa­nut pal­jon an­teek­si, on myös halu an­taa an­teek­si. Kil­voit­te­lu on tais­te­lua syn­tiä vas­taan ja sa­mal­la elä­mis­tä an­teek­si­an­ta­muk­sen osal­li­suu­des­sa. Kil­voit­te­lem­me, et­tä sai­sim­me ker­ran voit­to­pal­kin­non, ian­kaik­ki­sen elä­män (2. Tim. 4:7–8).

Tun­to­merk­ki ja Hen­gen he­del­mä

Ko­los­sa­lais­kir­jeen yk­si tär­keä löy­tö on Paa­va­lin ope­tus rak­kau­den mer­ki­tyk­ses­tä. Us­kon ja Py­hän Hen­gen he­del­mää on rak­kaus. Sen ole­muk­ses­ta ja mer­ki­tyk­ses­tä Paa­va­li kir­joit­taa Ko­rint­to­lais­kir­jees­sä (1. Kor. 13).

Rak­kaus on myös Ju­ma­lan lap­sen tun­to­merk­ki. Jee­sus sa­noi ope­tus­lap­sil­leen: ”Minä an­nan teil­le uu­den käs­kyn: ra­kas­ta­kaa toi­si­an­ne! Niin kuin minä olen ra­kas­ta­nut tei­tä, ra­kas­ta­kaa te­kin toi­nen tois­tan­ne. Kaik­ki tun­te­vat tei­dät mi­nun ope­tus­lap­sik­se­ni, jos te ra­kas­tat­te toi­si­an­ne.” (Joh. 13: 34–35).

Paa­va­lin ja Pie­ta­rin kir­jeis­tä voi op­pia, mi­ten tär­ke­ää on elää ja kil­voi­tel­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nan yh­tey­des­sä ja rak­kau­des­sa. Us­ko­vai­nen saa ko­kea tä­män hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja konk­reet­ti­ses­ti mat­ka­ys­tä­vien kes­kel­lä. Se il­me­nee rin­nal­la kul­ke­mi­se­na elä­män myö­tä- ja vas­toin­käy­mi­sis­sä sekä eri­tyi­ses­ti tu­ke­na us­kon tiel­lä. Ju­ma­la an­taa mat­kaa var­ten lä­hei­siä saat­to­mie­hiä tu­ek­si ja ilok­si.

Paa­va­lin pu­hut­te­le­vat sa­nat

Us­ko vai­kut­taa rak­kau­den kaut­ta ja se nä­kyy myös lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­se­na. ”Jos joku, jon­ka toi­meen­tu­lo on tur­vat­tu, nä­kee vel­jen­sä kär­si­vän puu­tet­ta mut­ta sul­kee hä­nel­tä sy­dä­men­sä, kuin­ka Ju­ma­lan rak­kaus voi­si py­syä hä­nes­sä? Lap­se­ni, äl­kääm­me ra­kas­ta­ko sa­noin ja pu­hees­sa, vaan te­oin ja to­tuu­des­sa.” (1. Joh. 3:17–18.)

Kes­ki­näi­seen rak­kau­teen kuu­luu myös se, et­tä us­kon­vel­jeä tai -si­sar­ta au­te­taan syn­nin al­ta va­pau­teen. Se on to­tuu­des­sa ra­kas­ta­mis­ta, jo­hon Ju­ma­lan sana mei­tä opet­taa. ”Vel­jet, jos joku ta­va­taan te­ke­mäs­tä vää­rin, on tei­dän, joi­ta Hen­ki oh­jaa, lem­pe­äs­ti ojen­net­ta­va hän­tä. Ol­kaa kui­ten­kin va­ruil­lan­ne, et­tet­te it­se jou­du kiu­sauk­seen. Kan­ta­kaa tois­ten­ne tak­ko­ja, niin te to­teu­tat­te Kris­tuk­sen lain.” (Gal. 5:1–2.)

Tämä rak­kaus ei ole tai tule meis­tä it­ses­täm­me, vaan se on Hen­gen he­del­mää ja tai­vaan lah­jaa. Paa­va­lin sa­nat Ko­los­sa­lais­kir­jees­sä pu­hut­te­le­vat vie­lä tä­nään­kin. ”Mut­ta kai­ken kruu­nuk­si tul­koon rak­kaus, sil­lä se te­kee kai­ken täy­del­li­sek­si. Val­lit­koon tei­dän sy­dä­mis­sän­ne Kris­tuk­sen rau­ha, jo­hon tei­dät on yh­den ja sa­man ruu­miin jä­se­ni­nä kut­sut­tu.” (3:14–15.)

Teks­ti: Mat­ti Nie­me­lä

Ku­vi­tus­ku­va: Kari Ven­ga­sa­ho

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 13.2.2019

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys