JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Toivolla on tärkeä tehtävä

Pääkirjoitukset
13.9.2023 7.00

Juttua muokattu:

11.9. 10:45
2023091110455020230913070000

Jos­kus mat­kan suun­nit­te­lu­vai­he voi osoit­tau­tua mu­ka­vam­mak­si kuin var­si­nai­nen to­teu­tu­nut mat­ka. Suun­nit­te­lun in­nos­tuk­ses­sa ei tun­ne­ta vä­sy­mis­tä, ei teh­dä vää­riä reit­ti­va­lin­to­ja, ko­e­ta sa­na­so­dan an­keut­ta tai pet­ty­mys­tä ma­ja­pai­kan suh­teen. Ker­ro­taan, et­tä psy­ko­a­na­lyy­tik­ko Carl Jung oli ra­ken­ta­nut Roo­man kau­pun­gis­ta it­sel­leen haa­ve­ku­van kai­kes­ta hy­väs­tä ei­kä sik­si us­kal­ta­nut läh­teä kos­kaan mat­kaan. Vain ker­ran hän roh­kais­tui lip­pu­luu­kul­le as­ti, jol­loin pyör­tyi. Unel­mas­ta oli tul­lut hä­nel­le epä­re­a­lis­ti­nen haa­ve­ku­va.

Haa­veet ja unel­mat ovat par­haim­mil­laan ih­mi­sen voi­ma­va­ro­ja. Ne suun­taa­vat miel­tä ja ta­voit­tei­ta eteen­päin. Jäl­leen ker­ran pu­hu­mi­sen mer­ki­tys on suu­ri: kun haa­veis­taan pu­huu muil­le, ne saa­vat ni­men, konk­re­ti­soi­tu­vat ja nii­den eteen voi ha­lu­tes­saan teh­dä työ­tä. Vaik­ka haa­ve ei to­teu­tui­si­kaan, se voi sil­ti ri­kas­taa ja vir­kis­tää miel­tä. Vä­sy­nyt, nä­kö­a­la­ton ih­mi­nen ei jak­sa haa­veil­la tu­le­vai­suu­des­ta.

Ku­vaan it­ses­tä si­säl­tyy usein haa­ve­ku­via, jot­ka ei­vät vas­taa mui­den ko­ke­muk­sia ja nä­ke­myk­siä. It­se­ään voi pi­tää mui­ta pa­rem­pa­na. Tä­hän liit­tyy mo­nes­ti tois­ten ar­vos­te­lu ja heis­tä pa­han pu­hu­mi­nen. Myös­kään it­sen­sä vä­hät­te­ly ei ole re­a­lis­mia. Raa­mat­tu neu­voo et­si­mään kai­kes­sa koh­tuul­li­suut­ta. Myös mui­den elä­mää hy­vi­ne ja huo­noi­ne puo­li­neen voi ope­tel­la nä­ke­mään sel­lai­se­na kuin se on, ei läh­tö­koh­tai­ses­ti ar­vos­tel­len tai ja­lus­tal­le nos­ta­en.

Sa­no­taan, et­tä toi­veil­la ja toi­vol­la on sel­ke­äm­pi koh­de kuin unel­mil­la ja haa­veil­la. Elä­män ai­ka­na mie­les­säm­me vir­taa mitä eri­lai­sem­pia toi­vei­ta ja suun­ni­tel­mia. Il­man Ju­ma­lan ko­ko­nais­suun­ni­tel­maa oli­sim­me nii­den kans­sa kuin tuu­li­a­jol­la.

Toi­vol­la on hy­vin tär­keä teh­tä­vä, kos­ka se an­taa elä­mäl­le tar­koi­tuk­sen. Us­ko­mi­seen liit­ty­en toi­vo saa sy­vän, ajan ylit­tä­vän mer­ki­tyk­sen. Sil­loin tär­keim­mäk­si toi­veek­si ja ru­kouk­sek­si nou­see us­kon lah­jan säi­ly­mi­nen. Vaik­ka Raa­ma­tun lu­pauk­set ovat to­tuu­den­mu­kai­sia ei­vät­kä lu­paa vai­va­ton­ta mat­kaa, ne roh­kai­se­vat ai­na toi­voon. Ne lu­paa­vat, et­tei toi­vo ole tur­ha.

Ian­kaik­ki­nen elä­mä ei ka­toa elä­mäs­sä saa­vu­tet­tu­jen ta­voit­tei­den ja haa­vei­den ta­voin. Ian­kaik­ki­suus ylit­tää ra­jal­li­sen kä­si­tys­ky­kym­me, mut­ta us­ko on­kin luot­ta­mus­ta sii­hen, mitä toi­vo­taan ja ojen­tau­tu­mis­ta sen mu­kaan, mikä ei näy. Eläm­me us­kon va­ras­sa, vaik­ka em­me vie­lä näe em­me­kä ym­mär­rä sitä, min­kä Ju­ma­la jo nä­kee. (Hepr. 11:1.)

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys