JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Elävä kristillisyys on sydämen kristillisyyttä

Pääkirjoitukset
29.11.2022 12.47

Juttua muokattu:

20.12. 10:20
2022122010201620221129124700

Ju­ma­la on pai­na­nut ih­mi­sen sy­dä­meen kai­puun Ju­ma­lan puo­leen. Kaik­ki­na ai­koi­na ja kai­kis­sa kult­tuu­reis­sa se on nä­ky­nyt kor­ke­am­man voi­man et­si­mi­se­nä ja pal­vo­mi­se­na. Ny­kyi­nen tie­tee­seen no­jaa­va ih­mi­nen­kään ei pys­ty tätä kai­puu­ta pois­ta­maan. Kai­puun ai­heut­taa sie­lu, jon­ka Ju­ma­la luo­mi­ses­sa aset­ti ih­mi­sen sy­dä­meen.

Moni et­sii tä­hän kai­puu­seen vas­taus­ta. Ny­kyi­sin muo­tia ovat eri­lai­set hen­ki­syy­den muo­dot. Ne tuo­vat kui­ten­kin vain ly­hy­tai­kais­ta hy­vän olon tun­net­ta, Ju­ma­lan rau­haa niis­tä ei löy­dy.

Moni et­sii sy­dä­men rau­haa kris­til­li­sis­tä pe­rin­teis­tä. Ne ovat­kin vaa­li­mi­sen ar­voi­sia. On hyvä, et­tä kuu­lum­me kirk­koon, käym­me ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ja eh­tool­li­sel­la, lu­em­me Raa­mat­tua ja ope­tam­me lap­sil­le il­ta­ru­kouk­sen. Il­man sy­dä­men us­koa ta­pak­ris­til­li­syys jää kui­ten­kin pin­nal­li­sek­si. ”Kir­jain näet tuo kuo­le­man, mut­ta Hen­ki te­kee elä­väk­si” (2. Kor. 3:6).

On oi­kein nou­dat­taa la­ke­ja, käyt­täy­tyä kun­ni­oit­ta­vas­ti toi­sia koh­taan ja teh­dä di­a­ko­ni­aa. Joku voi myös pyr­kiä nou­dat­ta­maan kris­til­li­syy­den ta­po­ja ja ope­tus­ta ja aja­tel­la näin ole­van­sa Ju­ma­lal­le kel­paa­va. Paa­va­li opet­ti kui­ten­kin: ”Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei ole syö­mis­tä ei­kä juo­mis­ta, vaan van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa, jot­ka Pyhä Hen­ki an­taa” (Room. 14:17).

Ih­mi­sen hen­ki­nen ja hen­gel­li­nen et­sin­tä ei pää­ty, el­lei hän löy­dä sy­dä­mel­leen Ju­ma­lan rau­haa. Tämä rau­ha on löy­det­tä­vis­sä Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min kaut­ta.

Elä­vä kris­til­li­syys on sy­dä­men kris­til­li­syyt­tä. Sy­dä­men us­ko avaa nä­kö­a­lan, jos­ta Paa­va­li kir­joit­ti: ”Hen­ki it­se to­dis­taa yh­des­sä mei­dän hen­kem­me kans­sa, et­tä olem­me Ju­ma­lan lap­sia” (Room. 8:16).

Sy­dä­men kris­til­li­syys ei ole or­ga­ni­saa­ti­ok­ris­til­li­syyt­tä. Jä­se­nyys ju­ri­di­ses­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa ei pe­las­ta, vaan us­ko. Us­ko oh­jaa sit­ten tois­ten us­ko­vien, Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan yh­tey­teen.

Jou­lun sa­no­ma muis­tut­taa mei­tä Va­pah­ta­jan so­vi­tus­työs­tä. En­ke­lien vies­ti pai­me­nil­le oli: ”Minä il­moi­tan teil­le ilo­sa­no­man, suu­ren ilon koko kan­sal­le. Tä­nään on teil­le Daa­vi­din kau­pun­gis­sa syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja. Hän on Kris­tus, Her­ra.” (Luuk. 2:10–11.)

Elä­vä jou­lun evan­ke­liu­mi an­taa sy­dä­mel­le rau­han: jou­lun rau­han ja ker­ran myös ikui­sen rau­han.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys