JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Yötä ei enää ole

Matkaevääksi
3.11.2021 10.00

Juttua muokattu:

2.11. 16:58
2021110216583220211103100000

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Pek­ka Syr­jä­nie­mi

Sain omas­sa työs­sä­ni seu­ra­kun­nan kant­to­ri­na teh­tä­väk­si pi­tää op­pi­tun­nin ai­hees­ta maa­il­man syn­ty. Luim­me Raa­ma­tun alus­ta Her­ran sa­naa, kuin­ka oli pi­me­ää ja Ju­ma­la loi sa­nal­laan val­keu­den.

Ky­syin, et­tä mikä val­keus tuli? Sain eh­do­tuk­sia, et­tä au­rin­ko, kuu, täh­det ja lo­puk­si jopa re­von­tu­let. Sa­noin, et­tä eh­do­tuk­set ovat hy­viä, mut­ta ei­vät ole oi­kein, sil­lä nämä ele­men­tit Ju­ma­la loi vas­ta nel­jän­te­nä päi­vä­nä.

Luim­me kir­jees­tä ko­rint­to­lai­sil­le, et­tä Ju­ma­la, joka käs­ki val­keu­den pais­taa pi­mey­des­tä, va­lai­si sy­dä­mem­me. Tämä Ju­ma­lan kirk­kaus, joka sä­tei­lee Jee­suk­sen Kris­tuk­sen kas­vois­ta, le­vit­tää va­loa. (2. Kor. 4:6.) Tä­män kirk­kau­den Ju­ma­la näki niin hy­väk­si, et­tä hän erot­ti val­keu­den pi­mey­des­tä. Tuli päi­vä ja ja tuli yö; tuli Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­ta­kun­ta. Nämä ta­pah­tui­vat en­nen yh­den­kään ih­mi­sen luo­mis­ta. Sil­loin oli jo läs­nä kol­miyh­tei­nen Ju­ma­la: Isä, Poi­ka ja Pyhä Hen­ki.

Mo­net vir­ret, joi­ta op­pi­tun­nil­la lau­loim­me, oli­vat hy­vin ku­vaa­via: To­tuu­den Hen­ki, joh­da sinä mei­tä et­sies­säm­me val­keu­den tei­tä (VK 484:1); Kris­tus valo val­keu­den, Isän poi­ka iä­i­nen (VK 536:1). Aa­mu­vir­si 532 pu­huu Jee­suk­sen val­mis­ta­mas­ta lu­nas­tus­työs­tä ja Sa­nan val­keu­des­ta. Vir­ren joh­dol­la kä­vim­me vilk­kaan kes­kus­te­lun ky­sy­myk­si­neen.

Raa­ma­tus­ta luim­me val­keu­des­ta, kuin­ka ”Si­nun sa­na­si on lamp­pu, joka va­lai­see as­ke­lee­ni, se on valo mi­nun mat­kal­la­ni” (Ps.119:105). Jee­sus myös sa­noo ole­van­sa maa­il­man val­keus: ”Minä olen maa­il­man valo. Se, joka seu­raa mi­nua, ei kul­je pi­me­äs­sä, vaan hä­nel­lä on elä­män valo.” (Joh. 8:12.) Jee­suk­sen mu­kaan Ju­ma­lan lap­set ovat tääl­lä maan pääl­lä maa­il­man val­keu­te­na. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on Ju­ma­lan juh­la­kau­pun­ki, vuo­rel­le ra­ken­net­tu, jota ei voi peit­tää, sil­lä Ju­ma­la an­taa täy­del­li­sen kirk­kau­den pais­taa Sii­o­nis­ta. (Matt. 5:14; Ps. 52:2.)

Roh­kais­tuin pu­hu­maan heil­le myös syn­tien an­teek­si an­ta­mi­ses­ta, jota us­ko­vai­set to­teut­ta­vat edel­leen Jee­suk­sen käs­kys­tä. Ju­lis­tin heil­le Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta syn­nin­pääs­tön Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Me olem­me kui­ten­kin vain kyl­vö­mie­het. Ju­ma­la on kas­vun an­ta­ja.

Val­keu­den vas­ta­koh­ta on pi­meys. Kun Ju­ma­lan omai­suus­kan­sa Is­ra­el oli läh­dös­sä Egyp­tiin or­juu­des­ta, hei­dän asuin­pai­kas­saan Go­se­nin maas­sa oli puo­li­päi­vän val­keus. Sitä vas­toin egyp­ti­läis­ten kes­kuu­des­sa oli niin sank­ka pi­meys, et­tä sii­hen pys­tyi no­jaa­maan.

On­ko tämä ai­kam­me juu­ri sa­man­lai­nen? Elä­vän Ju­ma­lan sa­nan ope­tus la­kais­taan usein ma­ton al­le, ja ih­mi­nen nos­taa it­sen­sä sen ylä­puo­lel­le. ”Mei­dän tu­lee pel­jä­tään ja ra­kas­taa Ju­ma­laa, niin et­tem­me hal­vek­si saar­naa ja Ju­ma­lan sa­naa, vaan pi­däm­me sen py­hä­nä, mie­lel­läm­me sitä kuu­lem­me ja opim­me” (Vähä ka­te­kis­mus).

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys