JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Valon lapselle Herran päivä tuo pelastuksen

Matkaevääksi
10.11.2021 6.00

Juttua muokattu:

9.11. 14:59
2021110914590520211110060000

Sep­po Park­ki­la

Luon­nol­li­seen vuo­den kier­toon kuu­lu­vat eri­lai­set vuo­de­na­jat, jot­ka meil­lä Suo­mes­sa poik­ke­a­vat pal­jon toi­sis­taan. Läm­pö­ti­la­e­ro­kin kyl­mim­pien ja läm­pi­mim­pien päi­vien vä­lil­lä voi ol­la yli 60 as­tet­ta.

It­se kuu­lun sii­hen jouk­koon ih­mi­siä, jot­ka ko­ke­vat ke­vään ja ke­sän miel­lyt­tä­väm­pi­nä kuin syk­syn ja tal­ven. Olen poh­ti­nut, et­tä kar­hut ovat jär­jes­tä­neet asi­an­sa si­kä­li hy­vin, et­tä ne nuk­ku­vat pi­meim­män ja kyl­mim­män vuo­de­na­jan ohi. Joh­tui­si­ko­han oma suo­sik­ki­vuo­de­nai­ka­ni sii­tä, et­tä su­ku­ni esi-isien ja -äi­tien jou­kos­sa on pal­jon Kar­hu-su­ku­ni­men omaa­via? Olen siis to­dis­te­tus­ti Kar­hu­jen su­kua. Omal­la koh­dal­la­ni rat­kai­se­vaa on va­lon ja läm­mön suu­rem­pi mää­rä ke­vääl­lä ja ke­säl­lä. Jot­kut taas pi­tä­vät syk­syä par­haa­na vuo­de­nai­ka­na, ja on sel­lai­si­a­kin, joil­le pak­ka­nen ja lumi tuo­vat eri­tyis­tä iloa.

Au­rin­gon va­lon mää­räs­tä riip­pu­mat­ta Ju­ma­lan lap­sen elä­mään kuu­luu val­vo­mi­nen kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na ja joka päi­vä. Kir­jees­sään tes­sa­lo­ni­ka­lai­sil­le apos­to­li Paa­va­li ke­hot­ti val­vo­maan: ”Em­me siis saa nuk­kua niin kuin muut, vaan mei­dän on val­vot­ta­va ja py­syt­tä­vä rait­tii­na” (1. Tess. 5:6). Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta fyy­sis­tä val­vo­mis­ta nuk­ku­mi­sen kus­tan­nuk­sel­la. Ajal­li­ses­sa elä­mäs­sä me tar­vit­sem­me un­ta – toi­set enem­män ja toi­set vä­hem­män. Apos­to­lin ke­ho­tus tar­koit­taa us­kos­sa val­vo­mis­ta.

Us­ko­vai­set ovat Raa­ma­tun mu­kaan ”va­lon lap­sia”. Paa­va­li kir­joit­ti kir­jees­sään Tes­sa­lo­ni­kan seu­ra­kun­nal­le: ”Te kaik­ki olet­te va­lon ja päi­vän lap­sia. Me em­me kuu­lu yöl­le em­me­kä pi­mey­del­le.” (1. Tess. 5:5.) Jo­kai­nen Ju­ma­lan lap­si elää Kris­tus-va­los­sa: ”Jos me val­keu­des­sa va­el­lam­me, niin­kuin hän­kin val­keu­des­sa on, niin meil­lä on osal­li­suus kes­ke­näm­me, ja Jee­suk­sen Kris­tuk­sen, hä­nen Poi­kan­sa veri puh­dis­taa mei­tä kai­kes­ta syn­nis­tä” (1. Joh. 1:7).

Se, et­tä Ju­ma­lan lap­set ovat va­lon lap­sia, mer­kit­see, et­tä he saa­vat ol­la ar­mo­au­rin­gon pais­tees­sa joka päi­vä Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn täh­den. Hän on valo, joka syn­tyi maa­il­maan jou­lu­yö­nä. Tuos­ta va­los­ta to­dis­ta­vat mo­net Raa­ma­tun tu­tut kir­joi­tuk­set. Jo noin 700 vuot­ta en­nen Va­pah­ta­jan syn­ty­mää pro­feet­ta Je­sa­ja en­nus­ti: ”Kan­sa, joka pi­mey­des­sä va­el­taa, nä­kee suu­ren va­lon. Niil­le, jot­ka asu­vat kuo­le­man var­jon maas­sa, lois­taa kirk­kaus.” (Jes. 9:1.) Jee­suk­sen maan­pääl­lis­tä elä­mää lä­hel­tä seu­ran­nut ope­tus­lap­si Jo­han­nes puo­les­taan kir­joit­ti: ”Sana tuli li­hak­si ja asui mei­dän kes­kel­läm­me. Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Hän oli täyn­nä ar­moa ja to­tuut­ta.” (Joh. 1:14.)

On tur­val­lis­ta va­el­taa va­lon lap­se­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa. Sil­loin ei tar­vit­se pe­lä­tä ei­kä elää epä­var­muu­des­sa, vaik­ka apos­to­li Paa­va­li va­roit­ti Her­ran päi­vän tu­le­van kuin ”va­ras yöl­lä.” Ju­ma­lan lap­sil­le Her­ran päi­vä on lo­pul­li­sen pe­las­tuk­sen päi­vä. Paa­va­li loh­dut­taa­kin Tes­sa­lo­ni­kan seu­ra­kun­taa ja mei­tä jo­kais­ta: ”Mut­ta te, ys­tä­vät, et­te elä pi­mey­des­sä, ei­kä tuo päi­vä pää­se yl­lät­tä­mään tei­tä kuin va­ras” (1. Tess. 5:4).

On tär­ke­ää, et­tä roh­kai­sem­me toi­si­am­me us­ko­maan. ”Roh­kais­kaa ja vah­vis­ta­kaa siis toi­nen tois­tan­ne, ja niin­hän te teet­te­kin” (1. Tess. 5:11).

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys