JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Saviastioissa näkyy Jumalan voima

Matkaevääksi
27.10.2021 6.00

Juttua muokattu:

25.10. 14:58
2021102514585220211027060000

Mat­ti Kont­ka­nen

Mi­kä­hän sii­nä on, kun ar­jen kes­kel­lä löy­dän it­se­ni tois­tu­vas­ti tur­me­luk­ses­sa? Jos­kus tur­me­lus liit­tyy sii­hen, et­tä kans­saih­mi­set ei­vät ole toi­mi­neet toi­vo­mal­la­ni ta­val­la. Toi­si­naan taas miel­tä apeut­taa se, et­tä Ju­ma­la ei ole joh­dat­ta­nut asi­oi­ta ja elä­mää­ni toi­vo­mal­la­ni ta­val­la.

Ovat­ko siis kans­saih­mi­set ereh­ty­neet, ja ei­kö Ju­ma­la ole ot­ta­nut mi­nua riit­tä­väs­ti huo­mi­oon? Vai olen­ko it­se vi­al­li­nen? Vai on­ko ken­ties niin, et­tä en osaa aset­taa omia odo­tuk­si­a­ni oi­kein suh­tees­sa lä­him­mäi­sii­ni ja Ju­ma­laan? Hy­väk­si luo­tu ih­mis­luon­to on tur­mel­tu­nut niin, et­tei se toi­mi moit­teet­to­mas­ti suh­tees­sa toi­siin ih­mi­siin ja Luo­jaan­sa.

Lap­se­na tein sa­ven va­la­mis­ta var­ten pyö­ri­vän pöy­dän, drei­jan. Pel­lon lai­dal­ta sain sa­vea, tai ai­na­kin jo­tain sa­ven ta­pais­ta hie­sua. Syn­tyi sa­vi­ruuk­ku. Kui­va­tin sitä au­rin­gos­sa, sit­ten vein sen äi­din lei­vi­nuu­niin pol­tet­ta­vak­si. Ruuk­ku hal­ke­si kuu­muu­des­sa – lie­nee­kö ol­lut epä­puh­das­ta sa­vea tai vie­lä si­säl­tä mär­kä. Sa­ven­va­lan­ta­tie­tä­myk­se­ni oli vie­lä sil­loin lap­sen­ken­gis­sä.

Myö­hem­min olen op­pi­nut, et­tä sa­ven pi­tää ol­la mah­dol­li­sim­man puh­das­ta. Sik­si se maas­ta nos­ta­mi­sen jäl­keen pes­tään ja pan­naan si­vuun rau­hoit­tu­maan. Sit­ten sitä vai­va­taan ja peh­mi­te­tään. Kun se on jäl­leen rau­hoit­tu­nut, se va­le­taan, ja esi­läm­mit­tä­mi­sen jäl­keen se pol­te­taan.

Raa­ma­tus­sa mei­tä ih­mi­siä ku­va­taan sa­vi­as­ti­oik­si sa­ven­va­la­jan kä­sis­sä. Pro­feet­ta Je­sa­ja ve­to­aa Her­raan, sa­ven­va­la­jaan, et­tei hän hyl­käi­si kan­saan­sa, kos­ka se on hä­nen omien kät­ten­sä työ­tä, ja an­tai­si heil­le an­teek­si hei­dän pa­hat te­kon­sa. Näin sii­tä­kin huo­li­mat­ta et­tä pro­fee­tan mu­kaan ”kaik­ki me olim­me kuin saas­tai­set, ja niin­kuin tah­rat­tu vaa­te oli kaik­ki mei­dän van­hurs­kau­tem­me. Ja kaik­ki me olem­me la­kas­tu­neet kuin leh­det, ja pa­hat te­kom­me heit­te­le­vät mei­tä niin­kuin tuu­li.” (Jes. 64:6.)

Syn­tiin­lan­kee­muk­ses­ta osal­li­si­na olem­me Luo­jan kä­sis­sä kuin sa­vi­as­ti­at. Sa­vi­as­ti­oi­hin on kui­ten­kin us­kon kaut­ta kät­ket­ty­nä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan aar­re, ”et­tä tuo suun­nat­to­man suu­ri voi­ma oli­si Ju­ma­lan ei­kä näyt­täi­si tu­le­van meis­tä” (2. Kor. 4:7). ”Sen täh­den me em­me lan­nis­tu; vaan vaik­ka ul­ko­nai­nen ih­mi­sem­me me­neh­tyy­kin, niin si­säl­li­nen kui­ten­kin päi­vä päi­väl­tä uu­dis­tuu” (2. Kor. 4:16).

Tur­mel­tu­nee­na saan tul­la lä­him­mäi­se­ni eteen ja tun­nus­taa omat it­sek­käät ai­kee­ni ja pyy­tää an­teek­si. An­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi an­taa päi­vit­täin voi­maa uu­dis­tua ja jat­kaa eteen­päin. Ju­ma­lan edes­sä saan tun­nus­taa hä­nen kaik­ki­val­tiu­ten­sa ja vii­sau­ten­sa ja jää­dä luot­ta­maan hä­neen. Her­ra ei hyl­kää vi­al­lis­ta sa­vi­as­ti­aa. Hän on sa­ven­va­la­ja.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys