JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumala on kärsivällinen

Matkaevääksi
13.10.2021 6.00

Juttua muokattu:

11.10. 09:51
2021101109512120211013060000

Han­nu In­ke­roi­nen

Jos­kus lu­kies­sa­ni Raa­ma­tus­ta Is­ra­e­lin kan­san vai­heis­ta esi­mer­kik­si kor­pi­va­el­luk­sen osal­ta mie­lee­ni on nous­sut ih­me­tys, kuin­ka vä­hän ai­kaa kan­sa py­syi us­kol­li­se­na Ju­ma­lan tah­dol­le. On nous­sut jopa myö­tä­hä­pe­än tun­ne: vaik­ka Ju­ma­la osoit­ti mo­nel­la lail­la ih­meel­li­sen voi­man­sa, pian kan­sa hor­jui ja al­koi va­lit­taa tai poik­ke­si jopa epä­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen kul­tais­ta va­sik­kaa pal­vo­maan. Jos­kus olen ih­me­tel­lyt, mik­si Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan niin laa­jas­ti sii­tä, kuin­ka kan­sa oli tot­te­le­ma­ton­ta Ju­ma­lal­le.

Kun kään­nän kat­see­ni tä­hän ai­kaan, omaan elä­mää­ni ja Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen, huo­maan, kuin­ka mo­nes­ti ja mo­nel­la ta­val­la Kaik­ki­val­ti­aan suu­ruus on nä­ky­nyt elä­mäs­sä­ni. Kuin­ka hel­pos­ti sil­ti­kin poik­ke­an Ju­ma­lan tah­don tiel­tä ja hai­rah­dun epäi­lyk­siin ja syn­tiin. Mi­nul­le on­kin avau­tu­nut nä­kö­a­la sii­hen, kuin­ka Is­ra­e­lin kan­san vai­hei­den ja eri­tyi­ses­ti kor­pi­va­el­luk­sen ta­pah­tu­mat ei­vät en­si­si­jai­ses­ti ker­ro­kaan kan­san tot­te­le­mat­to­muu­des­ta, vaan Ju­ma­lan kär­si­väl­li­syy­des­tä omi­aan koh­taan.

Täl­lais­ta vies­tiä me tä­män­kin ajan ih­mi­set tar­vit­sem­me. Kan­san hor­ju­mi­nen te­kee in­hi­mil­li­sek­si ja ai­dok­si, jo­ten­kin to­dem­mak­si nä­mä­kin Raa­ma­tun ta­pah­tu­mat. Tär­kein vies­ti on kui­ten­kin Ju­ma­lan ar­mol­li­suus, pit­kä­mie­li­syys ja kär­si­väl­li­syys. Kun Ju­ma­la il­moit­ti Aab­ra­ha­mil­le ai­ko­van­sa hä­vit­tää So­do­man ja Go­mor­ran, Aab­ra­ham tin­ki Ju­ma­lal­ta us­ko­vais­ten mää­rää alem­mak­si, jot­ta Ju­ma­la ei to­teut­tai­si uh­kaus­taan. Täs­sä­kin Ju­ma­la näyt­täy­tyy kär­si­väl­li­se­nä ja hy­vä­nä.

Jee­suk­sen ope­tuk­sen mu­kai­ses­ti saam­me aja­tel­la ja pu­hu­tel­la Ju­ma­laa isäk­sem­me. Mei­tä ajal­li­sia isiä on mo­nen­lai­sia. Vaik­ka tah­don lap­sil­le­ni hy­vää, kaik­kein pa­ras­ta, sil­ti löy­dän it­ses­tä­ni myös toi­sen­lai­sia piir­tei­tä kuin vaik­ka­pa kär­si­väl­li­syys. Jos ha­vait­sen lap­sen teh­neen tai jät­tä­neen te­ke­mät­tä jon­kin so­vi­tun asi­an, usein tun­te­mi­set ovat seu­raa­van­lai­sia: ”Joko taas! Ai­na­ko sinä! Et­kö iki­nä?” Ei meis­tä täs­sä­kään ole Ju­ma­lan ver­tai­sik­si.

Meil­lä kas­vat­ta­jil­la on usein on­gel­ma­na se, et­tä kas­va­tuk­sen kyl­vö­työs­sä em­me malt­tai­si jät­tää ai­kaa itä­mi­sel­le, oraal­le nou­se­mi­sel­le ja kas­vul­le. Odo­tuk­sem­me on, et­tä kun asi­as­ta on sa­not­tu, se nou­si­si heti oraal­le ja tuot­tai­si he­del­mää. Ju­ma­la ei kui­ten­kaan ole täl­lai­nen, vaan hä­nel­lä on ai­kaa ja kär­si­väl­li­syyt­tä.

Eri­tyi­ses­ti meil­lä tu­li­si ol­la ai­kaa ja kär­si­väl­li­syyt­tä sil­loin kun an­nam­me neu­vo­ja ja oh­jei­ta us­ko­ne­lä­mää var­ten. Sil­loin saam­me to­del­la ol­la kyl­vö­mie­hi­nä ja nai­si­na. Sie­men on hyvä, sen on mah­dol­lis­ta tuot­taa he­del­mää kyl­vä­jäs­tä riip­pu­mat­ta. Kas­vun an­ta­ja on ai­na it­se Ju­ma­la. Paa­va­li mai­nit­see kär­si­väl­li­syy­den ja pit­kä­mie­li­syy­den yh­dek­si hen­gen he­del­mis­tä. Saam­me si­tä­kin ol­la pyy­tä­mäs­sä kaik­kien lah­jo­jen an­ta­jal­ta, Tai­vaan Isäl­tä.

Ju­ma­lan kär­si­väl­li­syy­des­tä ker­too myös Jee­suk­sen ope­tus, kuin­ka mon­ta ker­taa vel­jel­le, joka ka­tuu, tu­li­si an­taa an­teek­si. Raa­ma­tun kään­nök­ses­tä riip­pu­en vas­taus on joko seit­se­män­kym­men­tä­seit­se­män tai seit­se­män­kym­men­tä ker­taa seit­se­män. Kum­mas­sa­kin ta­pauk­ses­sa ky­sees­sä on suu­ri mää­rä. Omas­ta ko­ke­muk­ses­ta­kin tie­dän, et­tä ka­tu­val­le ja syn­tiin lan­gen­neel­le Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­na­taan run­sain mää­rin kaik­ki syn­nit an­teek­si.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys