JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jätän teidät Jumalan haltuun

Matkaevääksi
8.9.2021 9.00

Juttua muokattu:

7.9. 09:22
2021090709223120210908090000

Ju­ha­ni Ala­ran­ta

Ys­tä­vis­tä tai tu­tuis­ta ero­tes­sa hei­dät hy­väs­tel­lään. Sii­hen on mo­nia ta­po­ja: Jos­kus hei­lau­te­taan kät­tä ja sa­no­taan ”hei”. Us­ko­vai­sil­la on ta­pa­na jät­tää toi­sen­sa ”Ju­ma­lan rau­haan”.

Kun ero­taan pit­käk­si ai­kaa, pu­hu­taan jää­hy­väis­ten jät­tä­mi­ses­tä. Moni kuo­le­maa lä­hes­ty­vä ha­lu­aa hy­väs­tel­lä lä­hei­sen­sä. Eräs nuo­reh­ko isä oli sai­ras­ta­nut kau­an ja tun­si läh­dön lä­hes­ty­vän. Hän ha­lu­si hy­väs­tel­lä erik­seen jo­kai­sen lap­sen­sa ja vai­mon­sa.

Väi­nö Ha­vak­sen kuo­le­mas­ta tuli elo­kuus­sa ku­lu­neek­si ta­san 80 vuot­ta. Kun hän läh­ti vii­mei­sen ker­ran rin­ta­mal­le, hän kir­joit­ti pöy­tä­laa­tik­koon ru­non ”Tes­ta­ment­ti po­jal­le­ni”. Se on kau­nis hy­väs­ti­jät­tö kaa­tu­mi­sen­sa aa­vis­ta­neel­ta ison per­heen isäl­tä.

Paa­va­li oli kol­man­nel­la lä­he­tys­mat­kal­laan kut­su­nut Mi­le­tok­seen luok­seen Efe­son seu­ra­kun­nan van­him­mat. Hän hy­väs­te­li hei­dät pi­tä­mäl­lä heil­le pu­heen (Ap. t. 20:18–35.). Sii­nä hän ker­ta­si omaa toi­min­taan­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä. ”Olen pal­vel­lut Her­raa nöy­rin mie­lin, kyy­ne­leet sil­mis­sä, kai­kis­sa ko­et­te­le­muk­sis­sa. En ole vai­en­nut mis­tään sel­lai­ses­ta, mikä on teil­le hyö­dyk­si, vaan olen ju­lis­ta­nut sa­naa ja opet­ta­nut tei­tä sekä jul­ki­ses­ti et­tä ko­deis­san­ne.”

Paa­va­lin pu­heel­le an­toi eri­tyis­tä pai­no­ar­voa se, et­tä hän myös aa­vis­ti jou­tu­van­sa Je­ru­sa­le­mis­sa kah­lei­siin ja ah­din­koon tai jopa kuo­le­van­sa siel­lä. Hä­nel­lä oli in­hi­mil­li­nen huo­li sii­tä, mi­ten Her­ran työ jat­kuu hä­nen jäl­keen­sä. Hän ke­hot­ti seu­ra­kun­nan van­him­pia pi­tä­mään huol­ta it­ses­tään ja myös Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta, jon­ka kait­si­joik­si Pyhä Hen­ki oli van­him­mat aset­ta­nut.

Paa­va­li va­roit­ti myös su­sis­ta, jot­ka ei­vät lau­maa sääs­tä, mie­his­tä, jot­ka ju­lis­ta­vat to­tuu­den­vas­tai­sia op­pe­ja ve­tääk­seen ope­tus­lap­set mu­kaan­sa. Tätä va­ka­vaa taus­taa vas­ten Paa­va­lin hy­väs­te­ly saa suu­ren mer­ki­tyk­sen: on ky­sy­mys Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn jat­ku­mi­ses­ta ja me­nes­ty­mi­ses­tä sit­ten, kun edel­lis­ten työ­mies­ten vuo­ro päät­tyy ja uu­sien vuo­ro al­kaa.

Paa­va­lin työ ei vie­lä tä­hän päät­ty­nyt. Hä­nen jät­tä­män­sä hy­väs­tit ovat kui­ten­kin ar­vo­kas­ta lu­et­ta­vaa myös tä­män ajan us­ko­vai­sil­le. Ju­ma­la ei jätä omi­aan oman on­nen va­raan. Paa­va­li sa­noi: ”Jä­tän nyt tei­dät Ju­ma­lan ja hä­nen ar­mon­sa sa­nan hal­tuun, sen sa­nan, jos­sa on voi­ma ra­ken­taa tei­tä ja an­taa pe­rin­tö­o­sa kaik­kien py­hi­tet­ty­jen jou­kos­sa.”

Kun hy­väs­tel­lään sa­noil­la ”Ju­ma­lan rau­haan”, us­ko­taan, et­tä sil­loin saa jää­dä Ju­ma­lan va­raan ja Ju­ma­lan hal­tuun. Se tu­lee vie­lä sel­vem­mäk­si sii­nä, et­tä saa jää­dä ”hä­nen ar­mon­sa sa­nan” hal­tuun. Saa jää­dä evan­ke­liu­min hal­tuun. Sil­lä sa­nal­la on voi­ma ra­ken­taa Her­ran seu­ra­kun­taa ja lo­pul­ta an­taa pe­rin­tö, ian­kaik­ki­nen elä­mä tois­ten us­ko­vais­ten jou­kos­sa.

Nä­ky­mät jää­vät tur­val­li­sik­si. Py­hän Hen­gen he­del­mä­nä kas­vaa myös vas­tuu huo­leh­tia vä­hä­o­sai­sis­ta. Heis­tä huo­leh­ti­mis­ta ja kai­kis­ta muis­ta­kin huo­leh­ti­mis­ta kan­taa Jee­suk­sen neu­vo: ”Au­tu­aam­pi on an­taa kuin ot­taa.”

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys